Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2266. Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, stran 5872.

Na podlagi četrtega odstavka 51. člena in devetega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. 1. 2012, str. 1) določa:
– vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna;
– vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje;
– podrobnejša merila, na podlagi katerih se v predhodnem postopku ugotavlja, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje.
(2) Ta uredba določa tudi vrsto in obseg podatkov, ki jih mora vsebovati zahteva za začetek predhodnega postopka.
2. člen
(vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna)
(1) Vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, so navedene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, in označene z oznako X v stolpcu z naslovom PVO.
(2) Presoja vplivov na okolje je obvezna tudi za spremembo posega v okolje, ki je v skladu s predpisi že dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in ne glede na to, ali je bilo za poseg v okolje pred njegovo spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali sklep v predhodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, če gre za spremembo posega v okolje iz:
– prejšnjega odstavka, ki sama po sebi dosega ali presega prag, ki je za to vrsto posega določen v prilogi 1 te uredbe;
– 3. člena te uredbe, s katero bo dosežen ali presežen prag, ki je za to vrsto posega določen pri opisu vrste posega, označenega z oznako X v stolpcu z naslovom PVO v prilogi 1 te uredbe.
(3) Za spremembe posega v okolje iz prejšnjega odstavka se ne šteje vzdrževanje oziroma vzdrževalna dela.
(4) Presoja vplivov na okolje je obvezna tudi za poseg v okolje iz 3. člena te uredbe, ki sam ne dosega praga, ki je za to vrsto posega določen pri opisu vrste posega, označenega z oznako X v stolpcu z naslovom PVO v prilogi 1 te uredbe, če je funkcionalno in prostorsko povezan z drugimi nameravanimi ali že izvedenimi posegi v okolje in skupaj z njimi ta prag dosega ali presega.
3. člen
(vrste posegov v okolje, za katere se izvede predhodni postopek)
(1) Vrste posegov v okolje, za katere je presoja posegov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje, so navedene v prilogi 1 te uredbe in označene z oznako X v stolpcu z naslovom PP.
(2) Predhodni postopek se izvede tudi za spremembo posega v okolje, ki je v skladu s predpisi že dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in ne glede na to, ali je bilo za poseg v okolje pred njegovo spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali sklep v predhodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, če gre za spremembo posega v okolje:
– iz prejšnjega odstavka, ki sama po sebi dosega ali presega prag, ki je za to vrsto posega določen v prilogi 1 te uredbe, ne dosega pa višine pragu, pri kateri je presoja vplivov na okolje obvezna v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena;
– iz prejšnjega odstavka, ki pomeni spremembo položaja ali lege v prostoru, dimenzij objekta, zmogljivosti naprave, sestave, načina ali obdobja obratovanja, rabe surovin ali energije in bi lahko imela pomembne škodljive vplive na okolje;
– pri kateri bo prag, ki je za to vrsto posega določen v prilogi 1 te uredbe, dosežen ali presežen šele skupaj z njegovo spremembo.
(3) Za spremembo posega v okolje iz prejšnjega odstavka se ne šteje vzdrževanje oziroma vzdrževalna dela.
(4) Predhodni postopek se izvede tudi za poseg v okolje, ki sam ne dosega praga, ki je za to vrsto določen pri opisu vrste posega in označen z oznako X v stolpcu z naslovom PP v prilogi 1 te uredbe, če je funkcionalno in prostorsko povezan z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje in skupaj z njimi ta prag dosega ali presega.
(5) Predhodni postopek se izvede tudi za vse posege v okolje iz prvega odstavka tega člena ne glede na pragove, ki so pri opisu vrste posega zanje določeni v prilogi 1 te uredbe, če so ti posegi sofinancirani iz sredstev Evropske unije, pri čemer se predhodni postopek izvede, preden se zaprosi za dodelitev finančnih sredstev.
(6) Predhodni postopek se izvede tudi za poseg v okolje iz priloge 1 te uredbe, označen z oznako * v stolpcu z naslovom Opis poglavja in vrste posega, če nosilec posega v okolje prilogam iz 7. člena te uredbe priloži tudi dokazila, da je tak poseg v okolje namenjen izključno ali večinoma razvijanju ali preskušanju novih metod ali izdelkov in ne bo trajal več kot dve leti.
4. člen
(izjema)
Ne glede na določbe 2. in 3. člena te uredbe lahko Vlada Republike Slovenije na pisno pobudo ministrstva, pristojnega za obrambo, odloči, da se za določen poseg v okolje iz priloge 1 te uredbe, ki je namenjen izključno obrambi države, presoja vplivov na okolje ne izvede, če na podlagi pobude ugotovi, da bi to škodovalo obrambi države.
5. člen
(merila)
Merila, na podlagi katerih se v predhodnem postopku ugotavlja, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, so določena v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
6. člen
(zahteva za začetek predhodnega postopka)
(1) Nosilec posega v okolje iz 3. člena te uredbe mora zahtevo za začetek predhodnega postopka poslati ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, v fizični in elektronski obliki.
(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka morajo biti priložene ustrezne priloge iz 7. člena te uredbe.
7. člen
(priloge zahteve za začetek predhodnega postopka)
(1) Če je za izvedbo nameravanega posega v okolje treba pridobiti gradbeno dovoljenje, nosilec posega v okolje k zahtevi za začetek predhodnega postopka priloži skico z označeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000.
(2) Če gre za poseg v okolje, ki se izvaja po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča, mora nosilec posega v okolje k zahtevi za začetek predhodnega postopka priložiti podatke o melioraciji, in sicer meje melioracijskega območja, popis del in oceno pričakovanih učinkov melioracije v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.
(3) Če gre za poseg v okolje, ki se izvaja po predpisih, ki urejajo rudarstvo, mora nosilec posega v okolje k zahtevi za začetek predhodnega postopka priložiti:
– rudarski projekt za pridobitev dovoljenja za raziskovanje v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, če gre za raziskovanje mineralnih surovin, ali
– predlog rudarskega koncesijskega akta v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, če gre za izkoriščanje mineralnih surovin.
(4) Če gre za poseg v okolje, ki se izvaja po predpisih, ki urejajo umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, mora nosilec posega v okolje k zahtevi za začetek predhodnega postopka priložiti pobudo ali študijo variant s predlogom najustreznejše variante ali rešitve ali predlog državnega prostorskega načrta.
(5) Nosilec nameravanega posega v okolje iz 3. člena te uredbe lahko k zahtevi iz prejšnjega člena priloži tudi pisno mnenje, da nameravani poseg v okolje ne pomeni posega z možnimi pomembnimi vplivi na okolje, utemeljeno z uporabo meril iz priloge 2 te uredbe.
8. člen
(predhodni postopek po uradni dolžnosti)
(1) Predhodni postopek se izvede po uradni dolžnosti, če ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, izve ali je obveščeno o nameravani izvedbi posega v okolje, pa zahteva za začetek predhodnega postopka ali vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja ni bila vložena.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, pisno zahteva, da mu nosilec posega iz prejšnjega odstavka v določenem roku pošlje podatke in dokumente iz 6. in 7. člena te uredbe, ki jih potrebuje za ugotavljanje v predhodnem postopku.
(3) Če nosilec posega iz prejšnjega odstavka podatkov in dokumentov iz prejšnjega odstavka ne pošlje v določenem roku, se izda sklep, da je za poseg iz prvega odstavka tega člena treba izvesti presojo vplivov na okolje.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
(dokončanje postopkov)
(1) Postopki presoje vplivov na okolje, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
(2) Upravni postopki, ki se nanašajo na izdajo dovoljenj za izvedbo posegov v okolje po tej uredbi in so bili začeti pri pristojnih organih po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ceste, železniški promet, posege v gozd in gozdni prostor, varstvo okolja, upravljanje voda, energetiko, rudarstvo ali rabo kmetijskih zemljišč, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
(3) Kadar gre za posege v okolje, sofinancirane iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, glede katerih so bili postopki presoje vplivov na okolje začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se ne glede na prvi odstavek tega člena končajo v skladu s to uredbo.
(4) Sklepi, izdani na podlagi tretjega odstavka 77. člena in drugega odstavka 85. člena v zvezi s 77. členom ter ugotovitve iz prvega odstavka 51.b člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) do uveljavitve te uredbe, se štejejo za sklep o ugotovitvi, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje v skladu s to uredbo.
10. člen
(dokončanje postopkov okoljevarstvenih dovoljenj)
Ta uredba se ne uporablja za obstoječe naprave:
– iz 68. in 82. člena ter obrate iz 86. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), katerih upravljavci so do uveljavitve te uredbe vložili zahtevo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, če se na napravi ali obratu ne bo izvedla tudi sprememba naprave ali obrata;
– ki morajo na podlagi 85. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 92/13) pridobiti okoljevarstveno dovoljenje do 7. julija 2015, če se na napravi ne bo izvedla tudi sprememba naprave.
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11 in 20/13).
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-33/2014
Ljubljana, dne 4. julija 2014
EVA 2013-2330-0137
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti