Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2188. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2013, stran 5763.

Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10, 11/11 – UPB41999-1611-0026,110-2011-ZDIU12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe ter dopolnitve) in 6. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11 in 76/12) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 20. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna za leto 2013, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Hrpelje - Kozina.
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, se sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hrpelje - Kozina leto 2013 z naslednjo višino v EUR:
+------------------+-------------+-------------+----------------+
|         |  Bilanca  |  Račun  |   Račun   |
|         |prihodkov in | finančnih | financiranja |
|         | odhodkov  | terjatev in |        |
|         |       |  naložb  |        |
+------------------+-------------+-------------+----------------+
|1. Prihodki skupaj|  5.294.560|      0|        0|
+------------------+-------------+-------------+----------------+
|2. Odhodki skupaj |  5.154.599|      0|     228.655|
+------------------+-------------+-------------+----------------+
|3. Presežek    |       |      0|     228.655|
|odhodkov nad   |       |       |        |
|prihodki     |       |       |        |
+------------------+-------------+-------------+----------------+
|4. Presežek    |   139.961|       |        |
|prihodkov nad   |       |       |        |
|odhodki      |       |       |        |
+------------------+-------------+-------------+----------------+
3. člen
+--------------------------------------------------+------------+
|Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2012  |   32.103|
+--------------------------------------------------+------------+
|Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje -  |      |
|Kozina za leto 2013 so razvidni iz splošnega dela |      |
|proračuna na ravni podskupin kontov in so     |      |
|doseženi v naslednjih zneskih:          |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|KTO  |NAZIV                   |   ZNESEK|
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  5.294.560|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  4.229.050|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              |  3.381.455|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.955.694|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje          |   316.510|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   109.251|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |   847.595|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   686.188|
|    |od premoženja               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 Upravne takse in pristojbine     |    2.629|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |    3.737|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    4.943|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   150.098|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |    9.568|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |    1.008|
|    |sredstev                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    8.560|
|    |in neopredmetenih sredstev        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.055.942|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih javno  |   804.068|
|    |finančnih institucij           |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sr. iz državnega proračuna  |   251.874|
|    |iz sredstev proračuna Evropske unije   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  5.154.599|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  1.491.536|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih   |   298.901|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   48.344|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 Blago in storitve           |  1.130.888|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |   13.403|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  1.668.982|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   19.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 Transferji posameznikom        |   838.011|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 Transferji nepridobitnim       |   192.218|
|    |organizacijam in ustanovam        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |   619.253|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.932.675|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.932.675|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   61.406|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi pr. in fiz.  |   30.773|
|    |osebam, ki niso pror. upor.        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   30.633|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |   139.961|
|    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)     |      |
+---------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|    |IN KAP. DELEŽEV (75)           |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (44)         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |440 Dana posojila fin.instit.       |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |DANA MINUS PREJETA POSOJILA        |      0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |      |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |440 Dana posojila fin. instit.      |      0|
+--------------------------------------------------+------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA               |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (50)             |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje          |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA              |   228.655|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga       |   228.655|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |NETO ODPLAČILO DOLGA (VII.-VIII.)     |   228.655|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2013  |   94.286|
+-------+------------------------------------------+------------+
4. člen
Denarna sredstva Rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2013 naslednje stanje:
+-------------------------------+-------------------+
|Rezervni sklad v EUR      |          |
+-------------------------------+-------------------+
|Prenos iz leta 2012      |33.383       |
+-------------------------------+-------------------+
|Priliv v letu 2013       |0         |
+-------------------------------+-------------------+
|Odliv v letu 2013       |0         |
+-------------------------------+-------------------+
|Stanje na dan 31. 12. 2013   |33.383       |
+-------------------------------+-------------------+
Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina na dan 31. 12. 2013 se prenesejo v rezervni sklad Občine Hrpelje - Kozina za leto 2014.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2014-9
Hrpelje, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti