Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2174. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom, stran 5755.

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 75/05, 85/06, 68/07, 73/08 in 18/11) se v prvem odstavku 3. člena črta besedilo »za polni delovni čas«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj, ki je razrednik v 1. in 9. razredu, ima za eno uro zmanjšano tedensko učno obveznost, učitelj, ki je razrednik v vseh ostalih razredih pa ima za pol ure zmanjšano tedensko učno obveznost.«.
2. člen
V 4. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V 2. in 3. razredu se v skladu z izvedbenimi navodili za izvajanje programa v dvojezičnih osnovnih šolah vključi drugi učitelj pri vseh urah pouka, razen pri slovenščini, madžarščini in tujem jeziku.«.
3. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(spremljevalec gibalno oviranega oziroma slepega učenca)
Za nudenje fizične pomoči osnovna šola na podlagi odločbe o usmeritvi gibalno oviranega učenca oziroma slepega učenca sistemizira delovno mesto stalnega spremljevalca, če ne more zagotoviti izvajanja odločbe v okviru obstoječe kadrovske zasedbe oziroma na drug ustrezen način.
Obseg delovne obveznosti in čas trajanja delovnega razmerja stalnega spremljevalca se določi glede na število učencev, ki se jim nudi fizična pomoč in število ur nudenja fizične pomoči, ki je odvisno od trajanja pouka in podaljšanega bivanja, če so učenci vanj vključeni.
Stalni spremljevalec mora imeti srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.«.
4. člen
V 23. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Kombinirani oddelki se praviloma oblikujejo iz učencev zaporednih razredov, če pa to ni mogoče, pa iz učencev razredov, med katerima je največ en razred.
Za ločeno poučevanje posameznih vsebin v kombiniranem oddelku osnovne šole z italijanskim učnim jezikom, v katerega so vključeni učenci od 1. do 3. razreda, in se v oddelek ne vključuje drugi strokovni delavec, sta določeni 2 uri tedensko. Če so v kombinirani oddelek vključeni tudi učenci od 4. do 6. razreda, so za ločeno poučevanje posameznih vsebin določene 4 ure tedensko, če pa so v kombinirani oddelek vključeni učenci od 7. do 9. razreda, pa je za ločeno poučevanje določeno 7 ur tedensko.«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 25. člena se besedilo »likovne vzgoje« nadomesti z besedilom »likovne umetnosti«.
V drugem odstavku se besedilo »športni vzgoji« nadomesti z besedo »športu«.
6. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(manjše učne skupine)
Število učnih skupin za izvedbo pouka v manjših učnih skupinah pri posameznem predmetu je v šolah z enim ali dvema oddelkoma posameznega razreda za eno skupino večje, kot je število oddelkov posameznega razreda, v šolah s tremi in več oddelki posameznega razreda pa za dve skupini večje kot je število oddelkov posameznega razreda.
V šolah z enim oddelkom istega razreda oziroma s kombiniranim oddelkom, v katerem je 10 ali manj učencev, se dodatna skupina ne oblikuje.«.
7. člen
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:
»27.a člen
(učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov)
Normativ za oblikovanje učnih skupin pri pouku neobveznih izbirnih predmetov je 21 učencev.
Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta prvega tujega jezika v 1. razredu se oblikuje za najmanj 5 učencev.
Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov od 4. do 9. razreda se oblikujejo iz učencev drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Največje možno število učnih skupin za izvedbo pouka neobveznih izbirnih predmetov za učence drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja se določi tako, da se število učencev drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja deli s 17. Če je na ta način izračunano število decimalno število, se število učnih skupin za posamezno obdobje vedno zaokroži navzgor do celega števila. Učna skupina za izvajanje posameznega neobveznega izbirnega predmeta od 4. do 9. razreda se oblikuje za najmanj 8 učencev. Šola oblikuje učno skupino za pouk neobveznega izbirnega predmeta za učence drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja za najmanj 5 učencev, če je to edina učna skupina.
Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta šport in neobveznega izbirnega predmeta tehnika se deli, če je v njej 18 ali več učencev.
Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se oblikujejo ločeno za matično šolo in za podružnico šole.«.
8. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Elementi za sistemizacijo delovnih mest strokovnih delavcev – učiteljev za obvezni program so:
– ure pouka v skladu s predmetnikom,
– ure pouka, pri katerih se učenci delijo v učne skupine,
– ure pouka v manjših učnih skupinah za izvedbo pouka slovenščine oziroma italijanščine, matematike in tujega jezika od 4. do 9. razreda,
– ure pouka v 1. razredu, pri katerih sodeluje drugi strokovni delavec,
– ure pouka v 2. in 3. razredu v dvojezičnih šolah, pri katerih sodeluje v skladu z izvedbenimi navodili drugi učitelj,
– 0,28 ure pouka gospodinjstva tedensko na oddelek 5. razreda in 0,57 ure pouka gospodinjstva tedensko na oddelek 6. razreda, ki se izvaja v okviru naravoslovnih in tehniških dni,
– največ dve uri pouka tujega jezika za učenca, ki se je prešolal na šolo, kjer se poučuje drug tuji jezik.
Element za sistemizacijo delovnih mest učiteljev za izvedbo pouka v kombiniranem oddelku so ure pouka tistega razreda v kombinaciji, ki ima v skladu s predmetnikom največje število ur pouka obveznih predmetov in ure za ločeno poučevanje v kombiniranem oddelku v skladu s tem pravilnikom.
Elementi za sistemizacijo delovnih mest strokovnih delavcev – učiteljev za razširjeni program so:
– ure pouka neobveznih izbirnih predmetov,
– ure dopolnilnega in dodatnega pouka – 1 ura tedensko na oddelek oziroma v skladu z izvedbenimi navodili,
– program dela v podaljšanem bivanju,
– ure drugih oblik individualne in skupinske pomoči učencem – 0,5 ure tedensko na oddelek,
– 2 uri tedensko za otroški pevski zbor in največ 4 ure za mladinski pevski zbor,
– 3 ure interesnih dejavnosti s področja umetnosti ter tehnike in tehnologije tedensko za učence v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju,
– 5 ur interesnih dejavnosti letno na skupino 5 učencev 5. razreda za učenje in preverjanje vožnje v cestnem prometu za kolesarski izpit,
– največ 2 uri jutranjega varstva za skupino učencev 1. razreda dnevno.
Element za sistemizacijo delovnega mesta učitelja za dodatno strokovno pomoč so ure dodatne strokovne pomoči na podlagi odločb o usmeritvi, ki so namenjene premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Če ima učitelj za dodatno strokovno pomoč sklenjeno delovno razmerje na osnovni šoli in izvaja delo na najmanj treh vzgojno-izobraževalnih zavodih, vključno z zavodom, kjer ima sklenjeno delovno razmerje, šola sistemizira delovno mesto mobilnega učitelja za dodatno strokovno pomoč.
Element za sistemizacijo delovnega mesta učitelja za učence Rome so ure dodatne strokovne pomoči, namenjene učencem Romom.«.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2014.
Št. 0070/32/2014
Ljubljana, dne 24. junija 2014
EVA 2014-3330-0017
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti