Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2259. Odlok o drugem rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014, stran 5867.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), ter 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 28. redni seji dne 1. julija 2014 sprejel
O D L O K
o drugem rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 se spremeni 3. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+---------+----------------------------------------+------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR|
+---------+----------------------------------------+------------+
|Konto  |Naziv                  |    DRUGI|
|     |                    |  REBALANS|
|     |                    |  PRORAČUNA|
|     |                    |    2014|
+---------+----------------------------------------+------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 22.013.173|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 14.884.188|
+---------+----------------------------------------+------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI             | 12.044.378|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   700|Davki na dohodek in dobiček       |  9.595.968|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   703|Davki na premoženje           |  2.169.628|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   704|Domači davki na blago in storitve    |   278.782|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   706|Drugi davki               |      –|
+---------+----------------------------------------+------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI            |  2.839.810|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   710|Udeležba na dobičku in dohodki od    |  2.020.184|
|     |premoženja               |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|   711|Takse in pristojbine          |    7.000|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   712|Denarne kazni              |   152.500|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   713|Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   331.343|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   714|Drugi nedavčni prihodki         |   328.783|
+---------+----------------------------------------+------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI           |  2.522.125|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   720|Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |  1.139.790|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   721|Prihodki od prodaje zalog        |      –|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   722|Prihodki od prodaje zemljišč in     |  1.382.335|
|     |neopredmet. dolgoroč. sredstev     |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|73    |PREJETE DONACIJE            |    3.620|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   730|Prejete donacije iz domačih virov    |    3.620|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   731|Prejete donacije iz tujine       |      –|
+---------+----------------------------------------+------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI           |  4.603.240|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   740|Transferni prihodki iz drugih javno   |   572.962|
|     |finančnih institucij          |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|   741|Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  4.030.278|
|     |in sredstev EU             |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 22.504.862|
+---------+----------------------------------------+------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI             |  4.619.433|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   400|Plače in drugi izdatki zaposlenih    |  1.234.234|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   401|Prispevki delodajalcev za socialno   |   190.543|
|     |varnost                 |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|   402|Izdatki za blago in storitve      |  3.010.154|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   403|Plačila domačih obresti         |   142.000|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   409|Rezerve                 |   42.502|
+---------+----------------------------------------+------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI            |  7.871.638|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   410|Subvencije               |   267.750|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   411|Transferji posameznikom in       |  3.164.768|
|     |gospodinjstvom             |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|   412|Transferji neprofitnim organizacijam in |   765.101|
|     |ustanovam                |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|   413|Drugi tekoči domači transferi      |  3.674.019|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   414|Tekoči transferi v tujino        |      –|
+---------+----------------------------------------+------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  9.826.653|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   420|Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  9.826.653|
+---------+----------------------------------------+------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   187.138|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   431|Invest.transferi pravnim in fizičnim  |   91.100|
|     |osebam, ki niso prorač. upor.      |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|   432|Investicijski transferi proračunskim  |   96.038|
|     |uporabnikom               |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČ.      |  –491.689|
|     |PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)         |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |   219.439|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |   219.439|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   750|Prejeta vračila danih posojil      |    4.000|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   751|Prodaja kapitalskih deležev       |   215.439|
+---------+----------------------------------------+------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   21.200|
|     |DELEŽEV (440+441+442+443)        |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   21.200|
|     |DELEŽEV                 |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|   440|Dana posojila              |      –|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   441|Povečanje kapitalskih deležev in naložb |   21.200|
+---------+----------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|   198.239|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA           |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)           |   800.000|
+---------+----------------------------------------+------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE              |   800.000|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   500|Domače zadolževanje           |   800.000|
+---------+----------------------------------------+------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550)          |   577.700|
+---------+----------------------------------------+------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA             |   577.700|
+---------+----------------------------------------+------------+
|   550|Odplačilo domačega dolga        |   577.700|
+---------+----------------------------------------+------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –71.150|
|     |RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)   |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)     |   222.300|
+---------+----------------------------------------+------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   71.150|
|     |2013                  |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 se spremeni besedilo prvega odstavka 13. člena in se glasi:
»V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,17 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.«
3. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 se na koncu 4. člena doda tekst:
»tretji odstavek 4. člena ne velja za projekta:
– pod proračunsko postavko 19021005 – Energetska sanacija enot Vrtca Murska Sobota
– pod proračunsko postavko 17021001 – Energetska sanacija objektov Zdravstvenega doma Murska Sobota v Murski Soboti.«
Na koncu 9. člena se doda tekst:
»drugi odstavek 9. člena ne velja za projekta:
– pod proračunsko postavko 19021005 – Energetska sanacija enot Vrtca Murska Sobota
– pod proračunsko postavko 17021001 – Energetska sanacija objektov Zdravstvenega doma Murska Sobota v Murski Soboti.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Rebalans proračuna se z vsemi prilogami objavi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
Št. 007-0005/2014-2
Murska Sobota, dne 1. julija 2014
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti