Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2246. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje, stran 5850.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 19. junija 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga)
V 1. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje (Uradni list SRS, št. 15/89, Uradni list RS, št. 57/93) (v nadaljevanju: Odlok o zazidalnem načrtu Novo Celje) se dodajo odstavki, ki se glasijo:
(1) V skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13) Občinski svet Občine Žalec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje po projektu št. 123-2014, ki ga je izdelal biro Urbanisti, d.o.o., Celje (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN).
(2) Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN iz prejšnjega odstavka je dana v Zakonu o prostorskem načrtovanju – (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 – ZPNačrt-A, 57/12 – ZPNačrt-B, 109/12 – ZPNačrt-C).
(3) Veljavni zazidalni načrt Novo Celje (Uradni list SRS, št. 15/89, Uradni list RS, št. 57/93) ne podaja pogojev, na podlagi katerih bi bilo možno realizirati spremembo namembnosti obstoječe stavbe konjušnice, zato je potrebna sprememba veljavnega prostorskega akta. Skladno s 96. členom ZPNačrt se štejejo zazidalni načrt, sprejeti na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78), za občinske podrobne prostorske načrte po ZPNačrt. Spremembe in dopolnitve le-teh pa se na podlagi 96. člena ZPNačrt izvajajo po določbah ZPNačrt, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt.
II. VSEBINA
2. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev ZN)
V 2. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje dodajo odstavki, ki se glasijo:
(1) Spremembe in dopolnitve ZN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– območje sprememb in dopolnitev ZN,
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z ZN,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji, vrste dopustnih dejavnosti, rešitve načrtovanih objektov in površin in pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo,
– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti izvedbenega prostorskega akta.
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela OPN Žalec''
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Izsek iz ZN Novo Celje''
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Območje sprememb in dopolnitev ZN z obstoječim parcelnim stanjem''
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji''
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zazidalna situacija''
GRAFIČNI NAČRT 6: ''Zasnova gospodarske infrastrukture ''
GRAFIČNI NAČRT 7: ''Načrt parcelacije''.
(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– geodetski načrt s certifikatom,
– hidrogeološko mnenje o možnosti ponikanja (Geomet, d.o.o., Izola, št. proj. 50-5/2014),
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev,
– povzetek za javnost.
III. OBMOČJE
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev ZN)
V 2. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se dodajo odstavki, ki se glasijo:
(1) Območje sprememb in dopolnitev ZN zajema zemljišče stavbe nekdanje konjušnice, njeno bližnjo okolico ter park na severu. Na jugu je omejeno z občinsko cesto, na zahodu s parkom, na severu z javno potjo ter na vzhodu s kmetijo.
(2) Območje sprememb in dopolnitev ZN zajema naslednje parcele ali dele parcel v k.o. Petrovče: 240*, 444/1, 511/2, 513, 682/1, 733, 734.
(3) Območje je veliko 0.89 ha.
(4) Nekatera določila tega odloka veljajo za celotno območje ZN Novo Celje.
IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s spremembami ZN)
V 3. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se dodajo odstavki, ki se glasijo:
(1) Obravnavano območje zajema več parcel. Nahaja se znotraj varovanega območja vrtno-arhitekturne dediščine Novo Celje – Park dvorca Novo Celje. Na območju sprememb in dopolnitev ZN se nahaja stavba nekdanje konjušnice ter severno od nje park. Osrednji dovoz do obravnavanega območja se na novo predvidi iz skrajnega jugovzhodnega vogala neposredno iz občinske ceste. Na tem delu se na novo umestijo parkirišča za potrebe dejavnosti na tem območju. Že obstoječi dovoz iz severozahodnega vogala pa se po izgradnji novega dovoza nameni zgolj za interne potrebe ter za intervencijsko pot.
(2) V skladu s tem se načrtujejo prostorske ureditve, ki ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podajajo pogoje za rekonstrukcijo v obstoječih gabaritih in spremembo namembnosti v poslovne, trgovske, gostinske, servisne in vzgojno izobraževalne dejavnosti in za to potrebno infrastrukturo.
(4) Znotraj območja so poleg spremembe namembnosti stavbe predvidene ustrezne rešitve prometa, tudi mirujočega in ustrezna krajinska ureditev parka.
(5) Pri zasnovi prostorske ureditve so smiselno upoštevana priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji)
V 3. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se dodajo odstavki, ki se glasijo:
(1) Območje Novega Celja je celovito rešeno z veljavnim izvedbenim prostorskim aktom in sicer z zazidalnim načrtom. Vendar so se od njegovega sprejema do danes prostorske zahteve in pogoji uporabnikov tega območja močno spremenile.
(2) S spremembo prostorskega akta se tako ne spreminja koncept celote, ampak se v obstoječih stavbah spreminja namembnost, ki sledi potrebam današnjega časa. Ravno tako se ohranja koncept dovoza in umestitve parkirišč, pri čemer se slednja umestijo nekoliko drugače, in sicer v luči ohranjanja dela parka severno od stavbe bivše konjušnice.
(3) Glede na drugačno razmestitev parkirišč in ohranitev večjega dela parka na območju napram trenutno veljavnem zazidalnem načrtu se vpliv zmanjšuje in se stanje izboljšuje.
6. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
V 3. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se dodajo odstavki, ki se glasijo:
(1) Znotraj ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN je dovoljena rekonstrukcija obstoječe stavbe ter sprememba namembnosti, z vso pripadajočo ureditvijo (dovozi, površine za mirujoči promet, zunanje ureditve) in infrastrukturo. V skladu z navedenim so mogoče le tiste dejavnosti, ki so okoljsko sprejemljive in njihovi vplivi ne presegajo z veljavno zakonodajo predpisanih meja.
(2) Znotraj območja je tako dovoljena rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječe stavbe (bivše konjušnice) v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11, v nadaljevanju: uredba) v:
– 1211: gostinske stavbe
– 1220: poslovne in upravne stavbe
– 1230: trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
– 1261: stavbe za kulturo in razvedrilo
– 1263: stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
(3) Znotraj območja je dovoljena gradnja gradbeno inženirskih objektov (šifra 2 v prilogi uredbe), ki predstavljajo komunalno opremljanje zemljišč ali služijo dejavnostim v stavbnih območjih in niso v nasprotju z namensko rabo območja.
(4) V primeru, da se pri raziskavah (LIDAR, arheološki strukturni pregled) ali v času gradnje izkaže, da je na obravnavanem območju ohranjena zasnova parka, njegovi oblikovani elementi in pritikline, se le te prezentirajo. V primeru odkritja arheoloških ostalin se parkirišča izvedejo na način, da arheološke ostaline niso ogrožene / uničene oziroma se arheološke ostaline nadzorovano odstranijo (predhodna raziskava). V primeru odkritja arheoloških najdb izjemnega pomena, se tudi te prezentira na mestu odkritja.
(5) Izrecno se prepovejo vse vrste posegov, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in so določene v Prilogi I Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 72/07).
(6) Izrecno se prepovejo vse vrste posegov, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če poseg dosega ali presega predpisan prag, in so določene v Prilogi II Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 72/07).
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
V 6. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se dodajo odstavki, ki se glasijo:
(1) Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del
Na območju sprememb in dopolnitev ZN je dopustna:
– novogradnja prometne in ostale gospodarske infrastrukture
– sprememba namembnosti,
– rekonstrukcija v okviru obstoječih gabaritov,
– adaptacija,
– vzdrževanje.
(2) Stavba
Na območju sprememb in dopolnitev ZN je dovoljena rekonstrukcija, adaptacija in sprememba namembnosti že obstoječe stavbe nekdanje konjušnice v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega odloka. Stavbo je potrebno ohraniti v obstoječih gabaritih. Ker se stavba nahaja znotraj območja vrtno-arhitekturne dediščine Novo Celje – Park dvorca Novo Celje (EŠD 7916) je potrebno za posege pridobiti kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine.
(3) Zunanja ureditev
Celotna okolica stavbe bivše konjušnice je zavarovana kot območje vrtno-arhitekturne dediščine Novo Celje – Park dvorca Novo Celje (EŠD 7916) in je sestavni del kompleksa dvorca Novo Celje s parkom, zato je potrebno za posege pridobiti kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine. V čim večji meri se mora ohraniti parkovna ureditev z drevesi na severni strani bivše konjušnice. Neposredna okolica stavbe naj se tlakuje ali uredi v peščeni izvedbi, ravno tako pešpoti. Predvidena nova parkirišča na vzhodni strani ureditvenega območja se izvedejo v peščeni izvedbi ali v materialu s podobnim videzom, medtem ko se dovozna cesta in cesta do parkirišča asfaltira. Med parkirišči se obvezno zasadijo primerna drevesa. Do izgradnje predvidenih parkirišč in nove dovozne ceste se lahko zunanja ureditev ohrani v trenutno obstoječi obliki in njena preureditev ni pogoj za izvedbo spremembe namembnosti. Ravno tako se lahko tukaj umestijo parkirna mesta, vendar samo na območju tlakovane ali peščene ureditve.
(4) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov
Ograjevanje kompleksa ni dovoljeno. Dovoljena je zgolj zasaditev živice in sicer pod pogoji pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Dovoljeno je tudi oglaševanje dejavnosti zgolj za lastne potrebe znotraj parcele, namenjene gradnji, in sicer v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
8. člen
(prometna infrastruktura)
Besedilo 7. člena Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se v celoti razveljavi in se nadomesti z naslednjimi določili 8. do 14. člena tega odloka:
(2) Mirujoči promet
Znotraj območja ZN so predvidene površine za mirujoči promet.
Na parkirišču na jugovzhodnem delu območja ZN je predvidenih 64 parkirnih mest.
(1) Ceste
Osrednji dovoz do obravnavanega območja se na novo predvidi iz skrajnega jugovzhodnega vogala neposredno iz občinske ceste. Na tem delu se na novo umestijo parkirišča za potrebe dejavnosti na tem območju. Že obstoječi dovoz s severne strani po izgradnji novega dovoza z jugovzhodne strani ostane v uporabi kot intervencijska pot.
Občinsko cesto s pločnikom Žalec–Petrovče na območju ZN Novo Celje, ki poteka vzporedno z železnico, je možno rekonstruirati ter ob njenem južnem robu umestiti parkirišče ob severnem vhodu v območje.
Cestni odsek dovozne ceste z jugovzhodne strani in parkirišča na območju ZN morajo biti zgrajeni v skladu s predpisi s področja gradnje javnih cest.
9. člen
(energetska infrastruktura)
(1) Na območju ZN je zgrajeno omrežje elektroenergetskih naprav in napeljav (transformatorske postaje, srednjenapetostni elektrovod 20 kV, nizkonapetostno kabelsko omrežje in javna razsvetljava).
(2) Dopustne so rekonstrukcije in dopolnitve v skladu s pogoji tangiranih nosilcev urejanja prostora.
(3) Stavba nekdanje konjušnice je že priključena na distribucijsko omrežje na odjemnem mestu št. 112175903000 (št. merilnega mesta 1224) za zakupljeno priključno moč 41 kW, kar ustreza omejevalcu toka 3 x 63A in se napaja iz obstoječe transformatorske postaje TP Novo Celje, NN izvod ERA. Priključna moč se zaradi spremembe namembnosti ne bo povečala. Obstoječe merilno mesto se nahaja v prostostoječi priključno merilni omarici v neposredni bližini TP Novo Celje.
10. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)
Na območju ZN je zgrajeno javno TK omrežje. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega javnega TK omrežja. Trase obstoječih TK kablov se določijo z zakoličbo. Glede na pozidavo oziroma komunalno ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika upravljavca TK voda in drugih tangiranih nosilcev urejanja prostora. Za trase novih TK vodov naj se predvidi kabelska kanalizacija s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm in pomožnimi jaški.
11. člen
(meteorna in fekalna kanalizacija)
V 7. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se dodajo odstavki, ki se glasijo:
(1) Meteorna kanalizacija
Potrebni so ukrepi za zagotovitev odvajanja odpadnih padavinskih voda z utrjenih urbanih površin in streh. V ta namen je potrebno predvideti meteorno kanalizacijo z urejenim ponikanjem, prepustne parkirne površine, zadrževalne bazene ali druge podobne rešitve.
Na povoznih površinah namenjenih pretežno tovornemu prometu je potrebno zagotoviti odvajanje odpadnih padavinskih voda preko lovilcev olj in maščob.
(2) Fekalna kanalizacija
Na obravnavanem območju je zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki poteka po obravnavanih parcelah in se zaključuje s čistilno napravo, ki ga je dovoljeno rekonstruirati ali dopolniti v skladu s pogoji nosilcev prostora.
Fekalne vode je potrebno odvajati v javno kanalizacijsko omrežje skladno s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode ter Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda.
Za stavbo nekdanje konjušnice je predviden priključek na kanalizacijsko omrežje, ki se navezuje na obstoječi kanal K5 v izvedbi BC premera 400 mm preko revizijskega jaška J14.
12. člen
(vodovod)
Oskrba stavb z vodo na obravnavanem območju je možna preko zgrajenega javnega magistralnega vodovoda v izvedbi AC dn 300 mm, ki poteka po obravnavanih parcelah ter preko obstoječih posameznih in skupinskih priključkov v kolikor presek cevi zadošča za dodatni odjem vode. Razvodno vodovodno omrežje mora zagotavljati požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov. Pod utrjenimi površinami je obvezna uporaba materialov iz nodularne litine. Minimalni odmik novih tras javnega vodovoda od stavb mora znašati 3,0 metre. Vsi odcepi in priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov. Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške. Montažo vodovodnega priključka lahko vrši le upravljavec javnega vodovodnega omrežja ali za to pooblaščeno podjetje.
13. člen
(plin)
Znotraj ureditvenega območja ZN ni zgrajenega plinovodnega omrežja, se pa lahko zgradi ob upoštevanju pogojev nosilcev urejanja prostora. Do takrat je možna oskrba s plinom preko lastnega rezervoarja.
14. člen
(obveznost priključevanja)
Obstoječe stavbe so že priključene na zgrajeno javno gospodarsko infrastrukturo.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
15. člen
(kulturna dediščina)
V 8. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se dodajo odstavki, ki se glasijo:
(1) Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN se nahaja znotraj območja vrtno-arhitekturne dediščine Novo Celje – Park dvorca Novo Celje (EŠD 7916). V parku stoji poslopje nekdanje konjušnice, ki ni varovano kot stavbna dediščina, je pa sestavni del kompleksa dvorca s parkom.
(2) Dvorec Novo Celje je varovan z odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec, Uradni list RS, št. 89/98-4682, 43/2000-2059, 124/2003 (popravek), park dvorca pa z Občinskim prostorskim načrtom Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13).
(3) Na območju parkirišč in dovoza se izvedejo predhodne arheološke raziskave v obsegu:
– če za obravnavano območje Novo Celje – Park dvorca Novo Celje (EŠD 7916) obstajajo LIDAR posnetki, naj se le-ti arheološko interpretirajo;
– ovrednotenje arhivskih virov obravnavanega območja Novo Celje – Park dvorca Novo Celje (EŠD 7916);
– arheološko strukturni pregled območja načrtovanih parkirišč, ki se po potrebi dopolni s šibko invazivno stavbno analizo oziroma šibko invazivnim čiščenjem površine tal.
(4) Za vse posege znotraj ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje, ki ju izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
16. člen
(varstvo voda)
V 8. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se doda odstavek, ki se glasi:
Obstoječa stavba je priključena na javni kanalizacijski sistem. Odpadne komunalne vode se odvajajo v javno kanalizacijsko omrežje ter dalje v skupno čistilno napravo. S ciljem varovanja kakovosti vodotokov in vpliva na podtalnico je tehnološke odplake potrebno obvezno očistiti pred priključitvijo na kanalizacijo do stopnje, ko ne bodo škodovale kanalizacijskemu omrežju in postopkom čiščenja na biološki čistilni napravi. Onesnažene meteorne vode (olja, maščobe) se morajo ponikovati preko lovilcev olj in maščob, mehansko onesnažene meteorne vode pa preko usedalnikov v ponikovalnico. Meteorne in druge odpadne vode iz parcel, zunanjih ureditev ali objektov ne smejo biti speljane na cestni svet ali naprave za odvodnjavanje cestnega telesa.
Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda Agencija RS za okolje.
17. člen
(varstvo pred hrupom)
V 8. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se doda odstavek, ki se glasi:
Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) sodi obravnavano območje v III. območje varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA in mejne nočne ravni 50 dBA. Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.
18. člen
(varstvo zraka)
V 8. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se doda odstavek, ki se glasi:
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji se naj uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S tem bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni.
19. člen
(ravnanje z odpadki)
V 8. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se doda odstavek, ki se glasi:
Za stavbo je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen skupen prostor ob skupnih zunanjih parkirnih površinah, kamor se postavijo zabojniki za ločene komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
20. člen
(varstvo tal)
V 8. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se doda odstavek, ki se glasi:
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter ostalih zelenih površin.
21. člen
(ohranjanje narave)
V 8. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se doda odstavek, ki se glasi:
Pri posegih v zavarovanem območju parka se upošteva varstveni režim, določen z odlokom o zavarovanju oziroma v strokovnih podlagah, ki so sestavni del odloka. Prostorske ureditve, ki so posledica novih dejavnosti, ne smejo razvrednotiti parkovne zasnove in poškodovati drevnine v parku.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
22. člen
(obramba)
Na območju ni obstoječih ali načrtovanih območjih ali objektov za obrambo.
23. člen
(potresna varnost)
V 8. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se dodajo doda odstavek, ki se glasi:
Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter temu primerno prilagoditi način gradnje. Po podatkih Agencije RS za okolje za območje OPPN velja projektni pospešek tal v (g): 0,15 (ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/ mpportal/, Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal za povratno dobo 475 let, 1. 2. 2010). Za nadaljnje projektiranje se uporablja naveden podatek iz karte projektnega pospeška tal in Evrokod 8.
24. člen
(požarna varnost)
V 8. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se doda odstavek, ki se glasi:
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN so v skladu s predpisi s področja požarne varnosti upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati predpise s področja požarne varnosti.
25. člen
(poplavna varnost)
V 8. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se doda odstavek, ki se glasi:
Ureditveno območje leži na levem bregu vodotoka Savinja in je bilo v ujmah poplavljeno. V študiji Zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti – obstoječe stanje (Savinja, Bolska, Trnavica), št. projekta 33/08, št. načrta 873-FR/08-3, april 2011, ki jo je izdelal Inženiring za vode d.o.o., je bilo ugotovljeno, da je predmetno območje v razredu preostale poplavne nevarnosti.
26. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice)
V 8. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se dodajo odstavki, ki se glasijo:
(1) Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah projektiranja skladno s tem odlokom je potrebno pridobiti mnenje geologa in v skladu z njim prilagoditi način gradnje.
(2) Pri gradnji novih objektov je potrebno upoštevati najmanj naslednje lastnosti podtalnice na območju sprememb in dopolnitev ZN(vir podatkov: Agencija RS za okolje, ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/mpportal/, Vodna telesa podzemne vode, 1. 2. 2010):
   IME_VOD_TE   Savinjska kotlina
  VOD_OBMOCJ   Donava
  ST_VODONOS   1
  VOD_SKUP1   Medzrnski, aluvialni – obširni in lokalni
          srednje do visoko izdatni, mestoma nizko
          izdatni vodonosniki
  VDOON_1    Peščeno-prodni zasipi reke Savinje in njenih
          pritokov
  HIDRODIN1   Odprt
  SRED_DEB1   16
  LITO_OPIS1   Debelozrnati terestrični sedimenti (pesek,
          prod, grušč) / Kvartar.
27. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem erozije, varstvo pred plazovi)
V 8. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se doda odstavek, ki se glasi:
Območje sprememb in dopolnitev ZN se nahaja na uravnanem terenu, kjer po do sedaj znanih podatkih ne prihaja do škodljivega delovanja erozije in plazov. S tega vidika niso predvideni ukrepi za preprečevanje teh pojavov. Kljub temu je pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah projektiranja skladno s tem odlokom potrebno pridobiti mnenje geologa in v skladu z njim prilagoditi način gradnje.
28. člen
(dopolnilna in druga zaščita)
V 8. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se dodajo odstavki, ki se glasijo:
(1) V objektih, ki so določeni s predpisi se gradijo zaklonišča, v vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.
(2) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, je potrebno predvideti tehnične rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
(3) Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz in delovne površine interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik ljudi in premoženja.
X. NAČRT PARCELACIJE
29. člen
(parcelacija)
V 8. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se doda odstavek, ki se glasi:
Načrt parcelacije vsebuje načrt parcel, namenjenih gradnji. Določeni sta dve parceli, namenjeni gradnji. Ena je že obstoječa in zajema območje stavbe bivše konjušnice, druga pa je predvidena na območju načrtovanih parkirnih površin.
XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
30. člen
(etapnost)
Besedilo 9. člena Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se spremeni tako, da se glasi:
Predvidena nova parkirišča se lahko gradijo v več fazah pri čemer je potrebno upoštevati zahtevan vrstni red izgradnje od juga proti severu.
Izgradnja novega osrednjega dovoza je pogoj za spremembo namembnosti objektov na območju ZN.
Sprememba namembnosti stavbe bivše konjušnice se lahko izvede po izgradnji dovozne ceste z jugovzhodne strani in dela parkirišča, ki mora obsegati zadostno število parkirnih mest glede na namembnost ali dejavnost, vendar ne manj kot 16 parkirnih mest.
XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV
31. člen
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev)
V 8. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se dodajo odstavki, ki se glasijo:
(1) Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih rešitev gospodarske infrastrukture, če se pri nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati na izvedbo podrobnega načrta in ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.
(2) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoječim trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.
(3) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo.
(4) Spremembe namembnosti stavb pod pogoji tega odloka veljajo tudi za območje centralnega dela iz osnovnega odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje, seveda ob upoštevanju vseh ostali normativov in zakonodaje.
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI ZN
32. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti izvedbenega prostorskega akta)
V 8. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se doda odstavek, ki se glasi:
Spremembe in dopolnitve ZN prenehajo veljati, ko so izvedene, o čemer s sklepom odloči Občina Žalec. Na ureditvenem območju po prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski akt. Merila in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi območje sprememb in dopolnitev ZN, se po prenehanju njegove veljavnosti določijo v hierarhično višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka.
XIV. KONČNE DOLOČBE
33. člen
(dostopnost)
V 12. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se doda odstavek, ki se glasi:
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Žalec in na Upravni enoti na Oddelku za okolje in prostor Žalec.
34. člen
(nadzor)
V 13. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se doda odstavek, ki se glasi:
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
35. člen
(začetek veljavnosti)
V 14. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se doda odstavek, ki se glasi:
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0005/2013
Žalec, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti