Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2199. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Jesenice, stran 5773.

Na podlagi določila 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 57/11), 27. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3, Uradni list RS, št. 38/13) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09, 10/14) je Občinski svet Občine Jesenice na 37. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
S tem odlokom se določi način opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Jesenice (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe;
– vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev;
– pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– viri financiranja javne službe;
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa in
– nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe iz prvega člena tega odloka.
4. člen
(pomen pojmov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen z zakonom, ki ureja področje varstva in zaščite živali.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
(oblika in območje opravljanja javne službe)
Javna služba iz 1. člena tega odloka se opravlja kot koncesionirana dejavnost na celotnem območju občine.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
6. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
Javna služba iz 1. člena tega odloka obsega naslednje naloge:
– sprejem prijave o zapuščenih živalih;
– zagotovitev potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim;
– zagotovitev ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču;
– skrb za iskanje skrbnikov zapuščenih živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom;
– zagotovitev označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi.
Izvajalec javne službe mora občini najmanj dvakrat letno poročati o opravljenih nalogah iz prvega odstavka tega člena ter enkrat letno poročati upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
7. člen
(zavetišče za živali)
Izvajalec javne službe mora zagotoviti zavetišče za živali v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo živali.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
8. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)
Kdor izgubi žival ali najde zapuščeno žival na območju občine, mora o tem obvestiti izvajalca javne službe.
Skrbnik najdene živali ima pravico zahtevati vrnitev živali. Če tega ne stori v roku 8 dni od dneva, ko je bila žival nameščena v zavetišče, lahko izvajalec javne službe žival odda tudi drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže, da bo za žival ustrezno skrbel.
Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dosedanji skrbnik živali, če ni s predpisi določeno drugače. Če skrbnik živali ni znan oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške občina, kjer je žival najdena.
Izvajalec javne službe, ki žival odda, lahko zaračuna novemu skrbniku pavšalni znesek za materialne stroške oskrbe živali v skladu s cenikom, ki ga potrdi svet zavetišča.
Če zapuščene živali ni možno oddati, se lahko po 30 dneh od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, usmrti.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
9. člen
(viri financiranja storitev)
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za vzpostavitev zavetišča:
– iz proračuna občine,
– iz proračuna Republike Slovenije za gradbena dela in opremo, vendar največ do višine 50 % njihove dejanske vrednosti, če je investicija v skladu s pogoji, ki jih predpiše pristojni minister;
– iz drugih virov (darila, donacije, subvencije ipd).
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za delovanje zavetišča iz naslednjih virov:
– iz proračuna občine;
– iz proračuna Republike Slovenije, če gre za društvo, ki deluje v javnem interesu;
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi;
– iz drugih virov.
10. člen
(oblikovanje cen)
Cene storitev javne službe se določijo s cenikom, ki ga na predlog izvajalca javne službe potrdi občinski svet občine.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVO VARSTVO
11. člen
(zavetišče)
Za izvajanje dejavnosti javne službe občina zagotovi zavetišče. Če občina ne zagotovi zavetišča, ga mora zagotoviti izvajalec javne službe.
Zavetišče iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi ter predpisi, izdanimi na podlagi javnega pooblastila, uporablja vsakdo.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
12. člen
(nadzorni organ)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni organ občinske uprave (Medobčinski inšpektorat in redarstvo).
Pristojni organ občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
IX. KONČNA DOLOČBA
13. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2014
Jesenice, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti