Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2223. Tržni red tržnice v Rogatcu, stran 5807.

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) ter 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) je Občinski svet Občine Rogatec na 21. redni seji dne 26. 6. 2014 sprejel
T R Ž N I R E D
tržnice v Rogatcu
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem tržnim redom se določa lokacija tržnice, tržni prostor in upravljavec tržnice, pravice in obveznosti upravljavca in prodajalcev na tržnici, obratovalni čas, pogoji trgovanja na tržnici, pristojbine, vzdrževanje reda in čistoče ter nadzor nad prodajo in spoštovanjem tržnega reda.
2. člen
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja skladno z določili tržnega reda ter drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom. Kupcem je dovoljen prost dostop na tržnico v času njenega obratovanja.
II. LOKACIJA TRŽNICE, TRŽNI PROSTOR IN UPRAVLJAVEC
3. člen
(1) Javna tržnica v Rogatcu deluje v naselju Rogatec, na urejenem odprtem tržnem prostoru ob parkirišču ob gasilskem domu v Rogatcu, na parc. št. 554/36, k.o. Rogatec.
(2) Tržnica je tržni prostor, kjer se neposredno trguje z blagom.
4. člen
(1) Tržni prostor sestavljajo nepokrite tlakovane površine med parkiriščem ob gasilskem domu v Rogatcu in pešpotjo, ki vodi preko mostu čez Draganjo.
(2) Trgovanje izven tržnega prostora ni dovoljeno.
5. člen
(1) Trgovanje se vrši na premičnih stojnicah. Za potrebe potujoče prodajalne se na tržnici zagotovi mesto za blago, s katerim se trguje, medtem ko mora biti vozilo parkirano na parkirišču ob tržnici.
(2) Občasna prodaja na drugih občasnih tržnih mestih je možna z dovoljenjem lokalne skupnosti, v skladu s krajevnimi običaji in prireditvami.
6. člen
Upravljavec tržnice v Rogatcu je Občina Rogatec oziroma njen pooblaščenec.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA
7. člen
Upravljavec tržnice:
– skrbi, da je ureditev in poslovanje tržnice usklajeno z veljavnimi predpisi,
– razporeja in oddaja tržne površine prodajalcem,
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in za čistočo in odstranjevanje odpadkov,
– skrbi za vzdrževanje tržne opreme,
– pregleduje dokumentacijo uporabnikov, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti na tržnicah in izreka prepoved prodaje tistim, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– skrbi in je odgovoren za red na tržnici.
IV. OBRATOVALNI ČAS
8. člen
(1) Javna tržnica posluje v obdobju med 1. 3. in 31. 10. tekočega leta, vsako soboto, med 8.00 in 13.00 uro.
(2) Občina Rogatec lahko določi poslovanje tržnice tudi drugi dan v tednu, če tako narekuje interes prodajalcev.
(3) Obratovalni čas lahko Občina Rogatec po potrebi podaljša, tako da pri tem upošteva sezono in zimski oziroma poletni čas ter potrebe kupcev. Spremembo je dolžna objaviti najmanj sedem dni pred začetkom veljavnosti spremenjenega obratovalnega časa na svoji spletni strani ali na drug krajevno običajen način.
(4) Obratovalni čas tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici.
(5) Uporabnikom tržnih površin ni dovoljeno podaljševati obratovalnega časa.
V. PRODAJA BLAGA
9. člen
(1) Prodaja na tržnici je možna le na podlagi soglasja, ki ga izda lastnik tržnega prostora, Občina Rogatec.
(2) Prodajalci na tržnici so občasni in stalni. Občasni prodajalci so ponudniki, ki niso redno prisotni na tržnici. Stalni prodajalci so ponudniki, ki opravljajo prodajo v celotnem obdobju poslovanja tržnice.
(3) Soglasje je za občasne prodajalce veljavno en mesec, za stalne prodajalce pa je lahko veljavno tudi za daljše časovno obdobje, vendar največ za čas določen v 8. členu tega tržnega reda.
(4) Soglasje se pridobi na podlagi vloge, katero je potrebno vložiti najmanj pet delovnih dni pred predvidenim dnem trgovanja. V vlogi mora biti naveden termin prodaje na tržnici ter izdelki, ki bodo predmet prodaje. Kmetovalci in drugi posamezniki morajo k vlogi priložiti KMG-MID številko kmetije oziroma potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti ali osebnega dopolnilnega dela, registrirani trgovci in gostinci ter druge fizične in pravne osebe pa morajo izkazati izpolnjevanje zakonsko predpisanih pogojev za prodajo na tržnici.
(5) V primeru, ko je število prispelih vlog za posamezen tržni dan večje od števila stojnic, imajo prednost vloge po zaporednem času vložitve.
10. člen
(1) Prodajalec odgovarja za izpolnjevanje pogojev za prodajo blaga na tržnici in za ustreznost blaga v prodaji.
(2) Upravljavec lahko kadarkoli preveri, če prodajalci izpolnjujejo pogoje za prodajo na tržnici.
11. člen
Na tržnici se trguje na drobno, z živilskimi in neživilskimi izdelki. Prednost prodaje imajo lokalni ponudniki.
12. člen
(1) Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
– Živila: vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, rastlinska olja (olivno, bučno …), žita in mlevski izdelki, pekovski izdelki, čebelarski izdelki, gobe in gozdni sadeži, alkoholne in brezalkoholne pijače, zdravilna in druga zelišča ter izdelki iz zelišč in druga živila rastlinskega izvora.
– Neživilski izdelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, novoletne jelke, izdelki domače in umetnostne obrti.
(2) Z dovoljenjem upravljavca se lahko na tržnici občasno, v okviru organiziranega sejma, prodaja tudi rabljeno blago.
(3) S sklepom župana se na predlog upravljavca lahko dopolni seznam dovoljenega blaga.
(4) Trguje se v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti.
13. člen
(1) Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci,
– nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– nosilci osebnega dopolnilnega dela,
– zadruge,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače in umetnostne obrti in prodajajo na drobno proizvode lastne proizvodnje,
– društva, humanitarne organizacije in javni zavodi,
– trgovci in gostinci,
– pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko pridelavo in predelavo,
– drugi posamezniki in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prodajo na tržnici.
(2) Kmetovalci in drugi posamezniki lastno pridelavo zagotavljajo s KMG-MID številko kmetije na kateri živijo in delajo. Na tržnici lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pa pri njih zaposleni delavci.
(3) Registrirani trgovci in gostinci ter druge fizične in pravne osebe morajo izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za prodajo na tržnici.
14. člen
(1) Prodajalci morajo svoja prodajna mesta vidno opremiti s cenikom in podatki prodajalca: nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma naslovom.
(2) Na tržnici se sme prodajati blago, ki ustreza predpisom o kvaliteti blaga. Živila morajo biti higiensko neoporečna. Vso blago v prodaji mora ustrezati veljavni zakonodaji.
(3) Prodajalci morajo stalno imeti pri sebi vso predpisano dokumentacijo, ki je potrebna za dovoljeno prodajo na tržnici.
15. člen
(1) Blago se lahko prodaja samo s prodajnih mest, stojnic, miz in pultov. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla.
(2) Prodaja s tal je dovoljena le za lončarske, lesene in železne izdelke ter cvetlice, novoletne jelke in podobno.
16. člen
Za blago, ki se prodaja na tržnici, se cene oblikujejo prosto.
VI. PRISTOJBINE
17. člen
Za prodajo na tržnici v Rogatcu se ne plačuje komunalna taksa ali ostale predpisane dajatve s strani Občine Rogatec.
VII. SKLADIŠČENJE BLAGA
18. člen
(1) Skladiščenje blaga na tržnici ni dovoljeno.
(2) Po končanem tržnem dnevu morajo prodajalci odstraniti vso blago s tržnih površin.
VIII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
19. člen
Prodajalci lahko na tržnico dovažajo le očiščeno in za prodajo pripravljeno blago, ki mora biti hranjeno v primerni embalaži.
20. člen
(1) Prodajalci so dolžni na svojem prodajnem mestu in v njegovi okolici vzdrževati red in čistočo ter ravnati z blagom tako, da se ohranja kakovost blaga in njegova higienska neoporečnost. Pred začetkom prodaje so dolžni počistiti morebitne nečistoče na stojnici in v njeni neposredni bližini.
(2) Po končanem trgovanju so dolžni stojnico oziroma prodajno mesto zapustiti v čistem in urejenem stanju, pri čemer so dolžni embalažo, odpadke in drugo neprodano blago odnesti s sabo.
21. člen
(1) Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno, dostojno vedenje ter spoštovati tržni red.
(2) Kdor na tržnici krši tržni red se ga na to opozori. V primeru ponovne kršitve se mu lahko začasno ali trajno prekliče soglasje za prodajo.
(3) Pod kršitve tržnega reda štejejo predvsem:
– neurejenost na prodajnem mestu,
– nepravilno ravnanje z odpadki,
– večkratni poskus prodaje oporečnega blaga,
– prodaja izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati in za katere prodajalec nima dovoljenja,
– nespodobno obnašanje do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljavca,
– samovoljno zasedanje in širitev tržnega mesta,
– kršitve predpisov, ki urejajo poslovanje na tržnici.
22. člen
Vožnja in parkiranje vozil na tržnici je prepovedana.
23. člen
Prodajalci materialno odgovarjajo za morebitne poškodbe stojnic.
IX. NADZOR
24. člen
Nadzor nad določbami tržnega reda, ki ne spadajo pod pristojnost drugih inšpekcijskih služb, opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek.
X. KONČNI DOLOČBI
25. člen
Tržni red z urnikom obratovalnega časa mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici. Objavi se tudi na spletni strani Občine Rogatec.
26. člen
Tržni red začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0001/2014
Rogatec, dne 26. junija 2014
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti