Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2247. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žalec, stran 5855.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 27. redni seji dne 19. junija 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žalec
Namen
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in merila ter postopek sofinanciranja malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v Občini Žalec.
2. člen
(1) Občina, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žalec kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MKČN (individualnih ali skupinskih), velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov).
(2) Obseg sredstev za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav se določi v proračunu občine za posamezno leto, predvidoma v letih 2015, 2016 in 2017.
Upravičenci
3. člen
(1) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja so upravičeni investitorji – fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Žalec za obstoječe stanovanjske objekte na delu območja Občine Žalec, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žalec ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
(2) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja so upravičeni tudi investitorji – fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Žalec za obstoječe stanovanjske objekte na območjih aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Žalec, kadar so stroški izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja na takšnem območju nesorazmerno visoki.
Višina sofinanciranja
4. člen
(1) Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno stanovanjsko enoto znaša do 100 % dejansko upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1000,00 € za prvo stanovanjsko enoto.
(2) Za MKČN, na katero se priključuje več stanovanjskih enot (skupna čistilna naprava), se za prvo stanovanjsko enoto dodelijo sredstva v višini določeni v prvem odstavku tega člena, za vsako dodatno stanovanjsko enoto pa največ dodatnih 500,00 €.
(3) Ena stanovanjska enota predstavlja enostanovanjsko hišo, pri večstanovanjskih objektih pa ena stanovanjska enota predstavlja eno stanovanje.
(4) V primeru, da investitor za sofinanciranje MKČN pridobi sredstva tudi iz drugih javnih virov, skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da izračunana skupna vrednost sofinanciranja presega 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.
(5) V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma večstanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za dodelitev sredstev.
(6) Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno malo komunalno čistilno napravo, morajo priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem.
(7) Za posamezno MKČN je možno pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po tem pravilniku le enkrat.
Upravičeni stroški
5. člen
(1) Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so:
– nakup MKČN,
– gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN,
– DDV.
(2) Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja čistilne naprave oziroma izvajalca del.
(3) Dejansko upravičeni stroški za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna so upravičeni stroški, kot jih navaja ta člen, zmanjšani za višino komunalnega prispevka, ki bi bil za predmetni objekt odmerjen skladno z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 92/13) kolikor bi bilo na območju zgrajeno kanalizacijsko omrežje.
Pogoji in omejitve
6. člen
Osnovni pogoji za sofinanciranje MKČN so:
– MKČN mora biti na delu območja Občine Žalec, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije za območje Občine Žalec, ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
– MKČN je lahko postavljena tudi na območju aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žalec, vendar mora biti na podlagi soglasja občine razvidno, da objekt ne bo možno priključiti na javno kanalizacijo.
– Lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje.
– Ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (JKP Žalec).
– Vlagatelj/ -ji mora/ -jo biti lastnik/ -i zemljišča, oziroma imeti pridobljeno pravico gradnje.
– Objekt, h kateremu je zgrajena MKČN, mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje.
– MKČN mora imeti pridobljeno pozitivno oceno obratovanja MKČN s strani izvajalca javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žalec (JKP Žalec).
– Vlagatelj je upravičen do sredstev, če je pozitivno oceno obratovanja MKČN pridobil v letu 2014 ali med preteklim in aktualnim razpisom za sofinanciranje vgradnje MKČN.
Postopek dodelitve sredstev
7. člen
(1) Sofinanciranje se izvede na osnovi letnega javnega poziva za sofinanciranje MKČN po tem pravilniku, s katerim se določi podrobnejše pogoje in postopke pridobitve nepovratnih sredstev. Javni poziv se izvede enkrat letno, vloge se vlagajo mesečno do konca meseca, sredstva pa se odobravajo popolnim vlogam po vrstnem redu do porabe proračunskih sredstev za ta namen.
(2) Obseg sredstev sofinanciranja MKČN za posamezno leto se določi v proračunu Občine Žalec.
Javni poziv se objavi na oglasni deski in spletni strani Občine Žalec.
Poziv vsebuje:
– namen za katerega se sredstva dodeljujejo,
– znesek razpisanih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, katere morajo izpolnjevati vlagatelji,
– navedbo dokumentacije, ki jo morejo vlagatelji priložiti k vlogi,
– naslov za vložitev vlog,
– rok za vložitev vlog,
– postopek obravnave vlog.
8. člen
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
9. člen
(1) Postopek dodeljevanja sredstev izvede tričlanska komisija, imenovana s strani župana za obdobje njegovega mandata. Sestavljata jo dva uslužbenca občinske uprave in en uslužbenec JKP Žalec.
(2) Komisija obravnava popolne vloge po vrstnem redu njihove vložitve. Komisija na podlagi pregleda popolnih vlog v roku 15 dni pripravi predlog o dodelitvi sredstev.
(3) O dodelitvi nepovratnih sredstev odloči direktor občinske uprave.
(4) O pritožbi zoper odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev odloča župan.
(5) O izidu javnega poziva se vse prosilce obvesti in pozove k podpisu pogodbe v roku 15 dni od pravnomočne odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev.
(6) Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbeni stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
10. člen
Če komisija ali kasnejši nadzor ugotovi, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v vlogi, ali je prejemnik kršil določila pogodbe ali če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora na osnovi takšne zahteve, občini vrniti prejeta sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje do vračila.
Končna določba
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-06-0001/2014
Žalec, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti