Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2226. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2014, stran 5810.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14 – ZIPRS1415-A), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314 in 101/13 – ZIPRS1415), ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 26. redni seji dne 3. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2014 (Uradni list RS, št. 6/14) se spremeni drugi člen tako, da se na novo glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+------------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      v €|
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/podskupina kontov            |   Proračun|
|                        |   leta 2014|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 5.160.405,40|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 3.454.035,48|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |   2.931.503|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek na dobiček      |   2.705.763|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje          |    131.840|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |    93.900|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki              |       /|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  522.532,48|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki od   |  475.564,45|
|   |premoženja                |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     2.500|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |     6.300|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga       |      200|
|   |in storitev                |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   37.968,03|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    207.000|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     7.000|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |       /|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |    200.000|
|   |neopredm. sredstev            |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     3.200|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     3.200|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       /|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            | 1.496.169,92|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  402.538,28|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     | 1.093.631,64|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                   |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   5.662.640|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  941.147,76|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  245.328,80|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    37.789|
|   |varnost                  |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  635.568,13|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    12.800|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve                |   9.661,83|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.533.066,52|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |  208.031,89|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |    734.666|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim         |    167.073|
|   |organizacijam in ustanovam        |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  423.295,63|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |       /|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 3.097.607,17|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih       | 3.097.607,17|
|   |sredstev                 |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   90.818,55|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi prav. in fiz. |   26.818,55|
|   |os., ki niso pror. uporabniki       |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    64.000|
|   |uporabnikom                |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    |  –502.234,60|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |       |
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |       |
|   |                     |      220|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      220|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |       /|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      220|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       /|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)     |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila             |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |       0|
|   |naložb                  |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |       |
|   |privatizacije               |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA          |      220|
|   |POSOJILA IN SPREMEMBE           |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |C. RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)          |    600.000|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |    600.000|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |    600.000|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)       |    134.360|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |    134.360|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    134.360|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |IX. SPREMEMBA STANJA           |  –36.374,60|
|   |SREDSTEV NA RAČUNU            |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    465.640|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE           |  502.234,60|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |   36.374,60|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič: www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Četrti člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02 – ZGO-1 in 105/06), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 65.000 € se v celoti porabijo za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave Semič v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«,
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 65.000 € se porabijo za naslednje namene: izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave Semič v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« 23.000 €, izdelavo projektov izgradnje kanalizacije Sadinja vas in Moverna vas – Krupa 23.576 €, za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijski infrastrukturi 3.000 €, komunalno infrastrukturo v ulici Stara cesta 10.000 € in obnovo kanalizacije v trškem središču v Semiču 5.424 €;
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 1.000,00 € se v celoti uporabijo za CeROD,
– najemnine od komunalne infrastrukture v naslednjih zneskih: 180.000 € od oskrbe s pitno vodo, 40.600 € od odvajanja in čiščenja odpadnih voda in 11.200 € od najemnine za ravnanje z odpadki, se uporabi za naslednje namene: obnove vodovodne infrastrukture (68.400 €), za vodovodno infrastrukturo v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« (120.400 €), za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi (10.000 €), za obnovo hidrantov (4.000 €), CeROD (17.000 €) in ekološke otoke (12.000 €).
3. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2014 (Uradni list RS, št. 6/14) ostanejo nespremenjena.
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-06/2013-45
Semič, dne 3. julija 2014
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti