Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

Ob-2931/14 , Stran 1638
Ob-2931/14
Direktor družbe Seaway Design, navtično podjetje, d.o.o., Pot na Lisice 2, 4260 Bled, z matično številko 1587196000, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju (v nadaljnjem besedilu: Seaway Design d.o.o.) na podlagi 622.e člena v povezavi s 586. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja obvestilo o predložitvi Načrta čezmejne združitve registrskemu organu: Dne 9. 4. 2014 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kranju predložen Načrt čezmejne združitve družb Seaway Design, navtično podjetje, d.o.o., družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), s sedežem na Bledu, s poslovnim naslovom Pot na Lisice 2, 4260 Bled, Republika Slovenija, z matično številko 1587196000, vložno številko 10672000, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju kot prevzemne družbe in ZELLNER HOLDINGS LIMITED, družbe z omejeno odgovornostjo (limited liability company), organizirane in ustanovljene po zakonih Republike Ciper s sedežem na Arch. Makariou III, 146 Alpha house, 4th floor, PC3021 Limassol, Ciper, registrirane pri Ministry of commerce, industry and tourism, department of registrar of companies and official receiver Nicosia pod številko HE 180237 (v nadaljnjem besedilu: ZELLNER HOLDINGS LIMITED) kot prevzete družbe. Družbi sta Načrt čezmejne združitve podpisali dne 8. 4. 2014 v obliki notarskega zapisa notarke Nine Češarek iz Kočevja opr. št. SV 260/14. Navedba registrskih organov, pri katerih so za vsako družbo, ki se čezmejno združuje, shranjene listine iz drugega odstavka 3. člena Direktive 68/151/EGS, in številke, pod katerimi so te družbe vpisane v register: – prevzemna družba Seaway Design, navtično podjetje, d.o.o.: le-ta je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju z matično številko 1587196000, vložno številko 10672000 – prevzeta družba ZELLNER HOLDINGS LIMITED: vpisana pri Ministry of commerce, industry and tourism, department of registrar of companies and official receiver Nicosia pod številko HE 180237. V tajništvu na sedežu družbe Seaway Design d.o.o., Pot na Lisice 2, 4260 Bled, je vsak dan od 8. do 15. ure na vpogled Načrt čezmejne združitve, Skupno poročilo poslovodstev prevzete in prevzemne družbe o čezmejni združitvi, zaključna poročila prevzete in prevzemne družbe po stanju na dan 31. 10. 2013 in zadnja tri letna poročila družb, ki se združujeta in ostala dokumentacija skladno z določilom 586. člena ZGD-1. Načrt čezmejne združitve s prilogami je bil v Republiki Ciper predložen Ministry of commerce, industry and tourism, department of registrar of companies and official receiver Nicosia ter v Republiki Sloveniji sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kranju. Omenjeni dokumenti bodo prav tako deponirani in na vpogled pri registriranih prostorih družb, ki se združujeta. Vsak družbenik, upnik in delavec lahko na istem naslovu tudi uveljavlja svoje pravice na način kot to določa Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1). Vsak upnik lahko uveljavlja svoje pravice v skladu s 592. in 622.j členom ter drugimi členi ZGD-1, pod pogoji kot jih določa ta zakon. Upniki lahko uveljavljajo svoje pravice v 30 dneh po objavi tega obvestila. Vsak družbenik družbe lahko uveljavlja svoje pravice v skladu s 586. členom in drugimi členi ZGD-1, pod pogoji kot jih določa ta zakon. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz prejšnjega odstavka oziroma informacije o uveljavljanju njihovih pravic oziroma se mu bodo kopije listin, kolikor bo s tem soglašal, posredovale po elektronski pošti.
Seaway Design d.o.o. Fabrizio Korošec, direktor