Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

Št. 1201-1/14 Ob-2921/14 , Stran 1623
Št. 1201-1/14 Ob-2921/14
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ŽUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odi. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), petega odstavka 11.d člena Zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 29/96, 110/02 – ZGO-1, 79/06,112/06 – Skl. US, 33/07 – Odl. US, 19/14) in prvega odstavka 12. člena Sklepa o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilama Lipica (Uradni list RS, št. 1/08) Kobilama Lipica objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Kobilama Lipica. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – najmanj visokošolsko izobrazbo druge bolonjske stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe, – višjo raven znanja tujega jezika, – najmanj pet let vodstvenih delovnih izkušenj, – nekaznovanost in ni v kazenskem postopku. Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe -osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem študiju. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti: – program delovanja zavoda v prihodnjih štirih letih; – izjavo o izpolnjevanju pogoja pridobljene izobrazbe s potrdilom o zahtevani izobrazbi, iz katerega morajo biti razvidni vrsta študijskega programa, smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo znanje pridobljeno s potrdilom o opravljenem znanju tujega jezika na višji ravni; – izjavo o izpolnjevanju pogojev vodstvenih delovnih izkušenj v zahtevanem trajanju ter opis delovnih izkušenj z navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela). Vlada Republike Slovenije bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, imenovala za direktorja javnega zavoda za obdobje štirih let. Izbrani kandidat bo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata, s predsednikom sveta javnega zavoda Kobilama Lipica. Izbrani kandidat bo hkrati opravljal funkcijo direktorja družbe Lipica turizem d.o.o. Za vodenje poslovanja družbe Lipica turizem d.o.o. bo z izbranim kandidatom sklenjena posebna pogodba o opravljanju funkcije poslovodenja. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku tridesetih dni po izdaji odločbe Vlade RS o izbiri. Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis – direktor – Kobilama Lipica« do vključno 1. 9. 2014 na naslov: Kobilama Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana. Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je mag. Nataša Kofol, tel. 05/739-16-44. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Kobilama Lipica