Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2169. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (OPN Sevnica), stran 5739.

Na podlagi 130. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) ter na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) dajem
P O P R A V E K
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (OPN Sevnica)
1. V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr. in 57/13) (v nadaljevanju: Odlok) se v 100. členu:
– v specifikaciji enot urejanja prostora (EUP) z oznako ZU39.hm črta besedilo posebnih meril in pogojev ter nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Upoštevajo se določbe dodatnih strokovnih podlag za območje urejanja, ki nadomeščajo OPPN 113-01: Sanacija območja razpršene gradnje Žurkov Dol (št. projekta: U1115-SPP_nadomOPPN_113-01).«;
– v EUP z oznako TZ27.tm v posebnih merilih in pogojih oznaka objekta po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) spremeni tako, da se pravilno glasi: »12510«.
2. V 104. členu Odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Gradbeno dovoljenje, izdano v času pred uveljavitvijo tega odloka se lahko podaljša, če ni v nasprotju z izvedbenim prostorskim aktom, ki je veljal v času izdaje odločbe. Gradbeno dovoljenje se lahko spremeni, če spremembe ne poslabšujejo pogojev rabe sosednjih zemljišč in objektov, pogojev za varovanje kulturne dediščine in pogojev za ohranjanje narave oziroma se z njimi ne spreminjajo pogoji, ki so veljali ob izdaji gradbenega dovoljenja.«.
Št. 3505-0004/2013
Sevnica, dne 1. julija 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.