Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2138. Sklep o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2014, stran 5636.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13), 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in 95. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09 in 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 24. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
S K L E P
o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2014
1. S tem sklepom se določi Letni načrt razpolaganja z nepremičnin premoženjem Občine Radeče za leto 2014.
2. Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Radeče za leto 2014 iz naslova prodaje nepremičnega premoženja se prodajo poslovni prostori v orientacijski vrednosti 165.013,00 €, stanovanja oziroma stanovanjske hiše v orientacijski vrednosti 60.100,00 €, garaže v orientacijski vrednosti 9.468 €, kmetijska zemljišča v orientacijski vrednosti 48.878,15 € ter stavbna zemljišča v orientacijski vrednosti 641.040,00 €.
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
4. Individualni program razpolaganja z nepremičnim premoženjem in pogodbo o prodaji premoženja podpiše županja Občine Radeče.
5. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2014 (Uradni list RS, št. 109/12).
6. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-5/2014
Radeče, dne 19. junija 2014
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.