Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

N 543/2008 Os-2762/14 , Stran 1641
N 543/2008 Os-2762/14
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami, v nadaljevanju: ZVEtL) na stavbi z naslovom Maribor, Kardeljeva cesta 55, 57, 59, 61, 63, na predlog predlagateljice Petre Tramšek, Kardeljeva cesta 57, Maribor, za vpis lastninske pravice na posameznem delu-stanovanju št. 120, v izmeri 42,42 m2, s kletnim boksom, v izmeri 1,90 m2, v stavbi na naslovu Kardeljeva cesta 57, Maribor, in za vzpostavitev pravnega naslova, 4. 6. 2014 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov: – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 9130-89/91 z dne 15. 11. 1991, sklenjene po določilih Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) med Tovarno vozil in toplotne tehnike »Boris Kidrič« p.o. Maribor, Leningrajska cesta 27, kot prodajalcem, in Polič Zlatico, Kardeljeva cesta 57, ter Polič Jožetom, Kardeljeva cesta 57, kot kupcema, s katero je prodajalec kupcema prodal stanovanje št. 120 v 8. nadstropju v stanovanjski hiši Kardeljeva 57, k.o. Spodnje Radvanje, katero obsega 42,42 m2, in to kuhinjo 12,14 m2, sobo 16,92 m2, hodnik 4,82 m2, kopalnico 4,49 m2, balkon oziroma teraso 2,20 m2 in druge prostore 1,90 m2, in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev; – kupoprodajne pogodbe št. 377/96-RV z dne 13. 9. 1996, sklenjene med Polič Zlatico in Polič Jožetom, kot prodajalcema, ter AREAL, podjetje za realitete in inženiring, d.d., Maribor, Strossmayerjeva ul. 11, Maribor, kot kupcem, s katero sta prodajalca kupcu prodala enosobno stanovanje št. 120 v VIII. nadstropju stanovanjskega objekta v Mariboru, ki stoji na zemljišču parcela št. 100, vl. št. 57, k.o. Sp. Radvanje, katero obsega 42,42 m2, in kateremu pripada kletni boks v velikosti 1,90 m2, in na katerem sta prodajalca dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist kupca; – kupoprodajne pogodbe št. 379/96-RV z dne 17. 9. 1996, sklenjene med AREAL, podjetje za realitete in inženiring, d.d., Maribor, Strossmayerjeva ul. 11, Maribor, kot prodajalcem, in Zavarovalnico Maribor, d.d., Maribor, Cankarjeva ul. 3, kot kupcem, s katero je prodajalec kupcu prodal enosobno stanovanje št. 120, v VIII. nadstropju stanovanjskega objekta v Mariboru, ki stoji na zemljišču parcela št. 100, vl. št. 57, k.o. Sp. Radvanje, katero obsega 42,42 m2, in kateremu pripada kletni boks v velikosti 1,90 m2, in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca; – prodajne pogodbe opr. št. 01-868/03 z dne 5. 12. 2003, sklenjene med Zavarovalnico Maribor d.d., Maribor, Cankarjeva ulica 3, Maribor, kot prodajalcem, in Nevenko Šprah, Goriška ulica 14, Maribor, kot kupovalko, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 120 v 8. nadstropju stanovanjskega objekta v Mariboru, Kardeljeva cesta 57, v izmeri 42,42 m2 in kateremu pripada kletni boks v velikosti 1,90 m2, nepremičnina stoji na zemljišču parcela št. 100, vl. št. 57, k.o. Spodnje Radvanje, in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupovalke. Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 4. 6. 2014