Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

Ob-2920/14 , Stran 1613
Ob-2920/14
Mestna občina Ljubljana objavlja na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS, 15/08 – ZpacP, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13; v nadaljevanju: ZZDej) in sedme točke 18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB in 15/12)
javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije v osnovne zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL). 2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev nadomestne koncesije v osnovne zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Ljubljana: – 1 koncesija na področju ginekologije. 4. oznaka koncesije, obseg razpisanega programa koncesije in krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: 4.1. 1,00 program ginekologije čim bliže lokaciji Metelkova ulica 15, 1000 Ljubljana, vendar znotraj ČS Center. 5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 15 let. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati najkasneje v roku 2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem primeru se koncesija odvzame z odločbo. 6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati: Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo. 6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba: 6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; 6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji; 6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; 6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre; 6.1.5. da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času; 6.1.6. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti, na katero se prijavlja na tem razpisu; 6.1.7. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja. Tu so mišljeni upravni postopki, ki jih vodi MOL ali pa sodni postopki, v katerih MOL nastopa kot stranka. 6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba: 6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; 6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o podelitvi koncesije; 6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; 6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo in tudi ustrezne kadre; 6.2.5. da ima pravna oseba veljavno dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije; 6.2.6. v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, bo predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi opravljal koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času; 6.2.7. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti, na katero se prijavlja na tem razpisu; 6.2.8. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti, na katero se prijavlja vlagatelj na tem razpisu; 6.2.9. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi. Tu so mišljeni upravni postopki, ki jih vodi MOL ali pa sodni postopki, v katerih MOL nastopa kot stranka. 7. Merila za vrednotenje vlog Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji z oznako 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa): Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili: 7.1. pričetek z delom: največ 10 točk; 7.2. število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk; 7.3. razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije in v javnem razpisu navedeno lokacijo: največ 10 točk. 8. žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, se izvede žreb. 9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podana v razpisni dokumentaciji. 10. Rok za oddajo vlog Vloge morajo biti oddane na naslov Mestna občina Ljubljana, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Glavna pisarna MOL). Šteje se, da so vloge za koncesijo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 21. 7. 2014 do 24. ure ali oddane neposredno v Glavni pisarni MOL do 21. 7. 2014 v delovnem času (od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure). 11. Obravnava vlog Razpisna komisija, ki jo imenuje župan MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije) ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter tudi vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni upravni organ zavrnil z upravno odločbo, ki jo bo posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno. V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali, da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se koncesije ne podeli. 12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog za koncesijo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo 24. 7. 2014 ob 9. uri, v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. 13. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dosegljiva: – na spletnih straneh MOL (http://www.Ljubljana.si) in – v Glavni pisarni MOL v delovnem času: – od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in – v petek od 8. do 13. ure.
Mestna občina Ljubljana