Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

Ob-2924/14 , Stran 1623
Ob-2924/14
Svet zavoda Glasbene šole Brežice, Cesta prvih borcev 5, 8250 Brežice, na podlagi sklepa sveta zavoda Glasbene šole Brežice, z dne 20. 6. 2014, objavljamo razpis za delovno mesto ravnatelja/ice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOVFI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2014. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (overjene kopije dokazila o izobrazbi, pridobljenem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni v kazenskem postopku – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbena šola Brežice, Cesta prvih borcev 5, 8250 Brežice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda in življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj. Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Brežice