Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

Št. 352-1/2012 Ob-2905/14 , Stran 1617
Št. 352-1/2012 Ob-2905/14
Občina Šoštanj na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), 7. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj št. 14/08 – UPB2) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Šoštanj o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj št. 8/13) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin (6 stanovanj)
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, tel. 03/898-43-00, faks 03/898-43-33. 2. Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine: a) Garsonjera št. 3, neto tlorisna površina 29,3 m2, I. nadstropje večstanovanjske hiše, naslov Kajuhova cesta 3, Šoštanj, ID št. stavbe 536, stoječe na zemljišču parc. št. 1036/3, k.o. 959-Šoštanj. Izklicna cena je 21.400,00 EUR. b) Stanovanje št. 22, neto tlorisna površina 59,1 m2, pritličje večstanovanjske hiše, naslov Koroška cesta 4, Šoštanj, ID št. stavbe 1, stoječe na zemljišču parc. št. 1034/0, k.o. 959-Šoštanj. Izklicna cena je 44.000,00 EUR. c) Garsonjera št. 7, neto tlorisna površina 35,6 m2, II. nadstropje večstanovanjske hiše, naslov Koroška cesta 2, Šoštanj, ID št. stavbe 537, stoječe na zemljišču parc. št. 1036/2, k.o. 959-Šoštanj. Izklicna cena je 24.900,00 EUR. d) Garsonjera št. 15, neto tlorisna površina 34,9 m2, III. nadstropje večstanovanjske hiše, naslov Kajuhova cesta 3, v Šoštanj, ID št. stavbe 536, stoječe na zemljišču parc. št. 1036/3, k.o. 959-Šoštanj. Izklicna cena je 23.600,00 EUR. e) Stanovanje št. 33, neto tlorisna površina 34,4 m2, II. nadstropje stanovanjskega stolpiča, naslov Prešernov trg 12, Šoštanj, ID št. stavbe 364, stoječe na zemljišču parc. št. 1064/0, k.o. 959-Šoštanj. Izklicna cena je 24.273,00 EUR. f) Stanovanje št. 13, neto tlorisna površina 61.3 m2, III. nadstropje večstanovanjske hiše, naslov Koroška cesta 4, Šoštanj, ID št. stavbe 1, stoječe na zemljišču parc. št. 1034/0, k.o. 959-Šoštanj. Izklicna cena je 44.000,00 EUR. 3. Nepremičnine pod a), b), c), d), e) in f) so stanovanja v lasti Občine Šoštanj, ki so obremenjena z najemnim razmerjem, sklenjenim za nedoločen čas. Če uspeli dražitelj ne bo najemnik, bo ta kot novi lastnik vstopil v sklenjeno najemno razmerje in sprejel pravni položaj najemodajalca. Upoštevati bo moral vse pravice in obveznosti iz obstoječega najemnega razmerja z najemnikom posameznega stanovanja. 4. Pogoji javne dražbe Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in predložiti: a) potrdilo o vplačani varščini v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo dražijo, b) podatke o osebnem oziroma transakcijskem računu za primer vrnitve varščine, c) potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter izpisek iz sodnega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list DURS (velja za pravne osebe in s.p.) – dokumenta ne smeta biti starejša kot 30 dni, d) fotokopijo osebnega dokumenta (velja za fizične osebe), e) davčno številko oziroma ID številko za DDV, f) pisno overjeno pooblastilo za zastopanje, v primeru, da dražitelj za zastopanje na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo. 5. Vsak dražitelj mora do vključno ponedeljka, dne 21. julija 2014 plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil, na enotni zakladniški račun (EZR) Občine Šoštanj, št. SI56 0132 6010 0018 560, odprt pri Banki Slovenije, s pripisom »za javno dražbo stanovanj«. Plačana varščina se bo uspelemu dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa vrnila brez obresti v roku osmih dni po končani dražbi. 6. Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi skleniti pogodbo o prodaji nepremičnine in poleg dosežene cene za nepremičnino plačati tudi pripadajoči davek. V primeru, da uspeli dražitelj v tem roku ne podpiše pogodbo o prodaji, je mogoče podaljšanje tega roka le v posebej utemeljenih razlogih in največ za 15 dni. Če ne pride do podaljšanja roka za podpis pogodbe o prodaji ali če uspeli dražitelj pogodbe ne podpiše v podaljšanjem roku, Občina Šoštanj njegovo varščino zadrži. 7. Kupnina za prodano nepremičnino se poravnana v roku petnajst dni od podpisa pogodbe z nakazilom kupnine na enotni zakladniški račun (EZR) Občine Šoštanj, št. SI56 0132 6010 0018 560, odprt pri Banki Slovenije. Plačilo celotne kupnine v roku petnajst dni od podpisa pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe o prodaji. 8. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva z izročitvijo overjenega zemljiškoknjižnega dovolila se opravi po plačilu celotne kupnine. 9. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno-kupljeno« in se kasnejše reklamacije ne upoštevajo. 10. Pravila javne dražbe: a) Dražbo vodi komisija, imenovana s sklepom župana; b) Dražba je ustna; c) Kot dražitelj na dražbi ne more sodelovati cenitelj nepremičnin, član komisije in z naštetimi povezana oseba po določilu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14); č) Draži lahko tisti, ki je najmanj eno uro pred javno dražbo predložil vsa zahtevana dokazila iz 4. točke te objave; d) Dražitelji lahko višajo ceno nepremičnine, navedene pod točko a), b), c), d), e) in f) za večkratnik zneska 100,00 EUR; e) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba; f) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno in je ta izklicana trikrat; g) Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat izkliče najvišjo ponujeno ceno in noben dražitelj pred tretjim izklicem ne zviša ponudbe; h) Če je dražitelj samo eden, vodja dražbe trikrat izkliče izklicno ceno in je nepremičnina prodana po tej ceni; i) Po trikrat izklicani ceni vodja dražbe ugotovi komu in po kakšni ceni je bila nepremičnina prodana; j) Dražba je neuspešna, če na njej ni bila dosežena izklicna cena nepremičnine; k) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni podpisan zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore obravnava in o njih odloči komisija takoj; l) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14). 11. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje posamezne nepremičnine kadarkoli do sklenitve pogodbe ustavi brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku. Dražiteljem se vplačana varščina vrne brez obresti. 12. Javna dražba bo izvedena v torek, dne 22. julija 2014 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj. 13. Vsa dodatna pojasnila in informacije glede javne dražbe lahko zainteresirani dražitelji dobijo pri občinski upravi Občine Šoštanj, vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na tel. 03/898-43-00. Ogled posamezne nepremičnine in dokumentacije v zvezi s posamezno nepremičnino je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Šoštanj