Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2149. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2014, stran 5718.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 4/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 92. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 33. redni seji dne 19. junija 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2014 (Uradni list RS, št. 2/13 z dne 7. 1. 2013) se spremeni 2. člen in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni skupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |Bilanca prihodkov in odhodkov       |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)      | 40.142.499|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Tekoči prihodki (70+71)          | 21.326.621|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |70 Davčni prihodki             | 15.755.337|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |71 Nedavčni prihodki            |  5.571.284|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |72 Kapitalski prihodki           |  5.252.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |73 Prejete donacije            |   142.434|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |74 Transferni prihodki           | 13.421.444|
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |Skupaj odhodki (40+41+42+43)        | 41.888.323|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |40 Tekoči odhodki             |  6.265.647|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |41 Tekoči transferi            |  7.359.649|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |42 Investicijski odhodki          | 27.089.943|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |43 Investicijski transferi         |  1.173.084|
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |Proračunski presežek (I. – II.)      | –1.745.824|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |Račun finančnih terjatev in naložb     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil       |      0|
|   |in prodaja kap. deležev          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |75 Prejeta vračila danih posojil      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev|   20.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |44 Dana posojila in poveč. kapitalskih   |   20.000|
|   |deležev                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila (IV. – V.)   |   –20.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |Račun financiranja             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |Zadolževanje                |  3.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |50 Zadolževanje              |  3.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |Odplačila dolga              |   992.261|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |55 Odplačila dolga             |   992.261|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |Sprememba stanja sredstev na računih    |   241.915|
|   |(III.+VI.+VII.-VIII.)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |Neto zadolževanje (VII.-VIII.)       |  2.007.739|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI  |Neto financiranje (VI.+X.-IX.)       |  1.745.824|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Stanje sredstev na računih 31. 12. 2013  |  –153.103|
+------+-------------------------------------------+------------+
Splošni del občinskega proračuna sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov in posebni del občinskega proračuna – odhodki sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofja Loka.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014.
Št. 4100-0001/2014
Škofja Loka, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.