Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

Ob-2939/14 , Stran 1621
Ob-2939/14
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014, sprejetega z Odlokom o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13) in sklepa 24. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 5. 6. 2014, objavlja
drugo javno dražbo
za prodajo stanovanja v lasti Občine Šmartno pri Litiji
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe Prodajalec: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, mat. številka: 1779737000, identifikacijska številka za DDV: SI 99744686. Organizator javne dražbe: Občina Šmartno pri Litiji. 2. Predmet javne dražbe in izhodiščna cena: 2.1. Predmet javne dražbe je stanovanje št. 3 v drugem nizu v pritličju/mansardi večstanovanjske stavbe Zavrstnik 80, 1275 Šmartno pri Litiji, v skupni izmeri 40,1 m2 s pripadajočo teraso, parc. št. 624/15, k. o. 1847 – Šmartno (ID 1847 – 1378 – 3). 2.2. Stanovanje, ki je predmet javne dražbe, je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo za neprofitno stanovanje za nedoločen čas, št. 361-1/2011-15, z dne 27. 9. 2011. Najemnik ima pod istimi pogoji predkupno pravico. V primeru, da uspeli dražitelj ni najemnik stanovanja, nanj preidejo vse pravice in obveznosti po najemni pogodbi za neprofitno stanovanje, št. 361-1/2011-15, z dne 27. 9. 2011. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za stanovanje, ki je predmet javne dražbe je vzpostavljena. 2.3. Izklicna cena za stanovanje: Izklicna cena za stanovanje je 39.763,00 EUR, najnižji znesek višanje je 1.000,00 EUR. 2.4. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na dodano vrednost in eventualnimi drugimi pristojbinami in dajatvami, nosijo kupci. 3. Pogoji prodaje: 3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine. 3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo pristojna Komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. 3.4. Uspeli dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Šmartno pri Litiji pravico zadržati vplačano varščino. 3.5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe. 3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. 4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na TRR občine, št.: 0139401 00000 193, v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 21. 7. 2014, na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji ob 10. uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 6. točke te objave. 6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 6.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS, in se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. 6.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. 6.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 7. Varščina: 7.1 Ponudniki morajo najkasneje do 18. 7. 2014 do 12. ure vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene za stanovanje, ki je predmet javne dražbe na TRR občine, št.: 0139401 00000 193, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za stanovanje«. 7.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 10 dni po zaključku javne dražbe. 7.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 8. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o predmetu javne dražbe dobijo interesenti na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji: kontaktna oseba: Jurij Klepec, tel. 01/896-28-02. Ogled nepremičnine in ogled dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 9.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 9.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 9.3 Kupec nosi stroške plačila davka na dodano vrednost in stroške povezane z zemljiškoknjižnim urejanjem in z vknjižbo lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist. 9.4 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 9.5 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 9.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu RS – Razglasni del in na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji: www.smartno-litija.si.
Občina Šmartno pri Litiji