Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2112. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o, stran 5610.

Na podlagi 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 48. in 517. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1; Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13)), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), tretjega odstavka 5. člena Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (Uradni list RS, št. 108/11), Sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. z dne 8. 5. 2014 in 19. 6. 2014 ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 28. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (Uradni list RS, št. 108/11 – v nadaljevanju: odlok) se v 5. členu drugi odstavek v celoti spremeni tako, da se glasi:
»(2) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 602.855,00 EUR kar pomeni 100  % delež.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0023/2011-2
Dravograd, dne 19. junija 2014
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.