Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2116. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2014, stran 5613.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 84/11) je Občinski svet Občine Hodoš na 22. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Hodoš za leto 2014 (Uradni list RS, št. 25/14) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------+--------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        | Znesek v EUR|
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Poskupina kontov            | Rebalans 2014|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |    730.320|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |    368.403|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |    322.359|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |    302.670|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    15.189|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |     4.500|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    46.044|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |     1.690|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |      150|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |      200|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|     4.445|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    39.559|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    32.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    32.000|
|   |in neop. dolg. osn. sr.         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      50|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      50|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |    329.867|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    326.433|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna  |     3.434|
|   |iz sredstev proračuna EU         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |    742.509|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |    252.153|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    54.995|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |     8.240|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |    170.806|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |     3.506|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    14.606|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |    108.763|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |      100|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |    80.307|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    21.180|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |     7.176|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |    379.880|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |    379.880|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |     1.713|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski tansferi prav. in   |       0|
|   |fizič. osebam, ki niso pror. upor.    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |     1.713|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)     |  –12.188,81|
|   |(prih.-odhod.)              |       |
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+752) |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Sredstva kupnin iz naslova      |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      635|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (441+442)      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      635|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |      635|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |     –635|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |       |
|   |V.)                   |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |    25.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |    25.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |    25.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    16.476|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    16.476|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    16.476|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |    –4.300|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |     8.523|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |    12.188|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |     4.300|
|   |NA DAN 31. 12. 2013           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov s sprejetimi spremembami se uskladita. Sta prilogi k temu odloku, ter se objavita na oglasni deski Občine Hodoš.
2. člen
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2014, ki se s tem odlokom ne spremenijo, ostanejo še naprej v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2014.
Št. 4100-0001/2014-2
Hodoš, dne 20. junija 2014
Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.