Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

Št. 430-16/2014-3 Ob-2918/14 , Stran 1611
Št. 430-16/2014-3 Ob-2918/14
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12), Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 43/02 in 43/07) ter na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 1/13 in 81/13) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto 2014 (v nadaljevanju razpis)
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sežana za leto 2014, proračunska postavka »420801 Pomoč turističnim društvom za izvedbo programov« namenjena za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto 2014. 3. Pogoji za prijavo na razpis: prijavitelji so turistična društva in druga društva, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana in izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirani po Zakonu o društvih, – imajo sedež ali podružnico v Občini Sežana oziroma ne glede na sedež, če program aktivno vključuje občane Občine Sežana, – imajo v statutu in v programu društva za leto 2014 opredeljene turistične aktivnosti, – da imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Sežana iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovali. Prijavitelji, ki so za prijavljeni program že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Sežana oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2014 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Sežana, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu. 4. Višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo sredstev Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 17.238,00 EUR. Zagotovljena so v proračunu Občine Sežana za leto 2014 na proračunski postavki »420801 Pomoč turističnim društvom za izvedbo programov«. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2014. 5. Rok za predložitev prijav je vključno do petka, 25. 7. 2014. 6. Oddaja in dostava vlog: vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu za prijavo na razpis, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Prijavni obrazec – vloga na razpis), biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, Vloga za javni razpis – Turizem 2014«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, ali če je bila najkasneje zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet razpisa. 8. Obravnava vlog: oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija bo opravila odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog. Odpiranje vlog ne bo javno. Prepozno prispele in nepravilno označene vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijavitelju. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo. V primeru formalno nepopolno izpolnjenih vlog bodo prijavitelji pozvani, da v roku osmih dni od prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom zavržejo. Prijavljeni programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. Komisija bo na podlagi meril predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov prijaviteljev. Predlog izbora programov in višine sofinanciranja bo komisija predložila direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki bo na podlagi predloga komisije izdal/a sklepe in ga hkrati pozvala k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. O pritožbi zoper sklep odloča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. 9. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 60 dni od poteka roka za prijavo na razpis. Z izbranimi prijavitelji programov bodo sklenjene pogodbe. Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 10. Razpisna dokumentacija, ki vsebuje javni razpis, navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije, obrazec za prijavo na razpis, merila za sofinanciranje in vzorec pogodbe je od dneva objave javnega razpisa dosegljiva v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ali na spletni strani Občine Sežana, www.sezana.si. 11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo prijavitelji na Občinski upravi Občine Sežana – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti, Partizanska cesta 4, kontaktna oseba je Petra Arko Kovačič, pisarna št. 69, tel. 05/731-01-48 ali petra.arko@sezana.si.
Občina Sežana