Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

Ob-2934/14 , Stran 1608
Ob-2934/14
Družba Postojna turizem, turizem in storitve d.o.o., na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) objavlja
javni razpis
za prodajo naslednjih nepremičnin, ki se nahajajo v Novi POC Veliki otok
1. komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1449/83, identifikacijski znak 2477-1449/83-0, k.o. 2477 Zagon, v izmeri: 2.236 m2, izklicna cena: 145.810,00 EUR – zemljišče še ni urejeno za gradnjo, saj je nivo terena prenizek in je potrebno nasutje; 2. komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1449/84, identifikacijski znak 2477-1449/84-0, k.o. 2477 Zagon, v izmeri: 9.566 m2, izklicna cena: 620.260,00 EUR – zemljišče še ni primerno za gradnjo, saj nivo terena še ni urejen; 3. komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1449/85, identifikacijski znak 2477-1449/85-0, k.o. 2477 Zagon, v izmeri: 4.131 m2, izklicna cena: 275.660,00 EUR; – zemljišče še ni primerno za gradnjo, saj nivo terena še ni urejen; 4. komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1449/86, identifikacijski znak 2477-1449/86-0, k.o. 2477 Zagon, v izmeri: 2.150 m2, izklicna cena: 79.920,00 EUR. III. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izklicno ceno. 2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. V primeru, da bi več ponudnikov oddalo enako najugodnejšo ponudbo, bodo le-ti nemudoma po izteku roka za oddajo ponudb pozvani k dopolnitvi le-teh. V primeru, da se situacija ponovi, bo prodajalec z najugodnejšimi ponudniki opravil dodatna pogajanja o ceni. 5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo. 6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine na račun št. 1010 0004 7993 073, odprt pri Bank Koper d.d., s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 7. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo. 8. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so obremenjene s hipoteko v korist banke upnice, parc. št. 1449/86, k.o. Zagon pa je obremenjena tudi s stvarnima služnostima v korist Občine Postojna ter Elektra Primorska d.d. Prodajalec se zavezuje po plačilu kupnine pridobiti s strani banke upnice izbrisno dovoljenje za vpisano hipoteko. Stroške izbrisa hipoteke nosi prodajalec. 9. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe, in sicer z nakazilom na transakcijski račun, naveden v pogodbi. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. Ker so predmetne nepremičnine obremenjene s hipoteko v korist banke, bo plačilo kupnine sprovedeno na transakcijski račun banke upnice. 10. Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. IV. Vsebina ponudbe: Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, – izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in s.p., – navedbo nepremičnine in ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu družbe ali prejmejo v elektronski obliki na podlagi povpraševanja, ki ga posredujejo na elektronski naslov: obcina@postojna.si. Podrobni podatki glede nepremičnin so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-83 (kontaktna oseba: Boštjan Udovič). V. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine pod točko ____« naj ponudniki pošljejo priporočeno na naslov: Postojna turizem d.o.o., Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna. Na hrbtni strani ovojnice morata biti označena naziv in naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je do vključno petka, dne 12. 9. 2014 do 12. ure. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do tega roka in ure prispele na naslov prodajalca. Nejavno odpiranje ponudb bo istega dne ob 14. uri, v prostorih prodajalca izvedla komisija, imenovana s strani prodajalca. 3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 2. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 60 dni od oddaje ponudbe. 5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 5 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri ponudnika. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku in za to nima opravičljivih razlogov, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. V primeru, da ponudnik izkaže, da iz opravičljivega razloga pogodbe v roku 15 dni po opravljeni izbiri ne more skleniti, lahko prodajalec rok za sklenitev pogodbe podaljša še za 15 dni in začasno zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanjem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino. 6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko pooblaščena oseba prodajalca ustavi začeti postopek, in sicer najkasneje do sklenitve kupoprodajne pogodbe. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
Postojna turizem, turizem in storitve d.o.o.