Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2014 z dne 30. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2014 z dne 30. 6. 2014, Kazalo


MINISTRSTVA

2027. Pravilnik o prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju
2028. Pravilnik o iskanju arheoloških ostalin in uporabi tehničnih sredstev za te namene

OBČINE

Bovec

2029. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Bovec

Brežice

2030. Sklep o razpisu rednih volitev v Svete krajevnih skupnosti Občine Brežice

Cerkno

2031. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno

Dobrepolje

2032. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje

Dolenjske Toplice

2033. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Dolenjske Toplice

Ig

2034. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig

Ilirska Bistrica

2035. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica

Kamnik

2036. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik

Kozje

2042. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Kozje
2043. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi

Kostanjevica na Krki

2037. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kostanjevica na Krki
2038. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kostanjevica na Krki
2039. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Kostanjevica na Krki
2040. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2041. Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
2072. Statut Občine Kostanjevica na Krki

Laško

2044. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Laško

Litija

2045. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija
2046. Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na lesno biomaso v Osnovni šoli Gabrovka - Dole
2047. Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na lesno biomaso v Podružnični osnovni šoli Dole
2048. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok
2049. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev

Ljubljana

2050. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Medvode

2051. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Medvode

Murska Sobota

2052. Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota

Pivka

2053. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Pivka

Rogatec

2054. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogatec

Sežana

2055. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana

Šalovci

2056. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šalovci
2057. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Šalovci

Šempeter-Vrtojba

2058. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014
2059. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter - Vrtojba
2060. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici 1. faza
2061. Sklep o določitvi cene za programe vrtca in števila oddelkov v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec za šolsko leto 2014/2015
2062. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2063. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Šempeter - Vrtojba
2064. Sklep o sprejemu načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014

Škocjan

2065. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan«

Šmarje pri Jelšah

2066. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah

Tolmin

2067. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tolmin

Trebnje

2068. Odlok o dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Trebnje
2069. Odlok o dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
2070. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika za pripadnike romske skupnosti

Žalec

2071. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec

POPRAVKI

2073. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za industrijsko cono Trata

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

34. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Centra za razvoj financ (CEF) (MSCEF)
35. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt (BKWZP)
36. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (BUSSDP)
37. Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (MELRJ-B)

Ministrstvo za zunanje zadeve

38. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom
39. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojnih grobiščih
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti