Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2148. Avtentična razlaga 7. člena Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Kamnitnik I, stran 5717.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13 – UPB1) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 33. redni seji dne 19. junija 2014 sprejel
A V T E N T I Č N O R A Z L A G O
7. člena Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Kamnitnik I (Uradni list RS, št. 7/06, popr. 84/09)
1. člen
Sprejme se avtentična razlaga 7. člena Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Kamnitnik I (Uradni list RS, št. 7/06, popr. 84/09), v delu, ki se nanaša na oblikovanje streh objektov D.
2. člen
V podpoglavju 7.2. Določitev gabaritov objektov se pri enodružinskih stanovanjskih hišah D besedilo v sklopu »Streha«, ki se glasi:
   streha: stan.   – strehe so nepohodne, od ravnih strešin
       objekt:  do napete strešine oblike
            izseka kroga (radij večji od 20 m)
            – naklon strehe – razmerje kolenčnega
            zidu proti širini objekta je od 1:6 do
            1:4
            – nižja kap naj bo orientirana proti J,
            JZ
            – napušči do 1.00 m in ne smejo segati
            čez parc. mejo.
razlaga, kot sledi:
Streha je enokapnica in je nagnjena od S ali V proti J ali Z (odvisno od lege). Višja stranica (sleme) je torej na S ali V, glede na lego objekta. Naklon je vzporeden z daljšo stranico objekta. Ravnina strešine je od ravne, do rahlo upognjene. Če je upognjena, je definirana z izsekom kroga z radijem večjim od 20 m (da je bolj sploščena).
Razlika med višino višjega in nižjega kolenčnega zidu je definirana z razmerjem od 1:6 do 1:4 glede na širino objekta. Če je na primer objekt širok 10 m in je izbrano razmerje 1:5, je sleme (višja kap) strehe 2 m višje od nižje kapi (2 m:10 m). Če je nižji kolenčni zid 0 m, je višji visok 2 m.
Prerez objekta D se vidi v načrtu v grafičnem listu št. 5, prerez D-D, skrajno levi objekt. Narisan je primer z ravno strešino v naklonu. Lahko je tudi ukrivljena strešina, a v naklonu z višjo stranico ob cesti 3 ali 4. Ne sme pa imeti slemena na sredi, kot drugi objekti in tudi ne višje strani stran od ceste.
Iz skice, ki je sestavni del avtentične razlage, so razvidne oblika strehe (z obema strehama – ravno in polkrožno) in mere določitve naklona.
3. člen
Avtentična razlaga je sestavni del odloka.
4. člen
Avtentično razlago se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0003/2014
Škofja Loka, dne 23. junija 2014
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.