Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2164. Uredba o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, stran 5731.

Na podlagi šestega odstavka 61.e člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano
1. člen
(vsebina)
Ta uredba ureja podrobnejše pogoje o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano (v nadaljnjem besedilu: varuh).
2. člen
(delovanje varuha)
(1) Varuh ima uradne ure na sedežu Ministrstva za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) po vnaprej določenem urniku, objavljenem na spletni strani varuha, v obsegu najmanj štirih ur tedensko.
(2) Pisne informacije se varuhu pošljejo na sedež ministrstva s pripisom »Za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano«.
(3) Varuh ima vzpostavljeno spletno stran, kjer so objavljene informacije o delu varuha, zlasti njegove pristojnosti, primeri dobrih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano, urnik in kontaktni podatki.
(4) Za spremljanje ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano varuh lahko naroči ustrezne analize in raziskave, glede na razpoložljiva sredstva iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe.
(5) Delo varuha je za deležnike v verigi preskrbe s hrano brezplačno in zaupno.
3. člen
(poročanje)
Varuh poročilo iz tretjega odstavka 61.d člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) pošlje Vladi Republike Slovenije najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
4. člen
(financiranje varuha)
(1) Sredstva, potrebna za delo varuha, zlasti sredstva za zagotovitev prostorov, nagrade, materialnih stroškov za delovanje pisarne, telefon, računalnik in službene poti, se zagotovijo v okviru razpoložljivih sredstev proračuna ministrstva.
(2) Varuh opravlja svojo funkcijo nepoklicno in mu pripada mesečna nagrada za opravljanje funkcije v višini 30 odstotkov osnovne plače, določene za 56. plačni razred, v skladu s predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju.
(3) V okviru razpoložljivih sredstev iz prvega odstavka tega člena zagotavlja ministrstvo sredstva za raziskave in analize iz četrtega odstavka 2. člena te uredbe.
(4) Varuh je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter povračila stroškov na službenem potovanju v državi in v tujini, kot so določeni za javne uslužbence.
(5) Za namen financiranja delovanja varuha varuh predloži predlog letnega financiranja, ki ga potrdi minister, pristojen za kmetijstvo.
(6) Varuh mora enkrat mesečno, najkasneje do petnajstega dne v mesecu, pripraviti mesečno poročilo o svojem delu v preteklem mesecu, ki mora vsebovati podatke, na podlagi katerih se obračunajo in izplačajo stroški delovanja varuha.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-29/2014
Ljubljana, dne 3. julija 2014
EVA 2014-2330-0112
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica