Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

Št. 478-0054/2014 Ob-2906/14 , Stran 1618
Št. 478-0054/2014 Ob-2906/14
Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2014 (Uradni vestnik Občine Trzin, 7/2012, 5/2013 in 7/2014) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. II. Opis predmeta prodaje: nepremičnini parc. št. 1260/24, k.o. 1961- Trzin, ID znak: 1961-1260/24-0, stavbno zemljišče, v izmeri 402 m² in parc. št. 1260/25, k.o. 1961- Trzin, ID znak: 1961-1260/25-0, stavbno zemljišče, v izmeri 237 m². Nepremičnini se prodajata kot celota. Nepremičnini parc. št. 1260/24, k.o.1961-Trzin in parc. št. 1260/25, k.o. 1961-Trzin sta v lasti Občine Trzin in sta zemljišči, ki predstavljata približno polovico gradbene parcele na območju OIC Trzin, ki je sicer v lasti druge osebe. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Trzin navedeni nepremičnini ležita v območju CT 5/1 Brodišče, območje stavbnih zemljišč. Podrobnejša namenska raba: območje proizvodnih dejavnosti: IG-gospodarska cona. Na gradbeni parceli se lahko pridobi gradbeno dovoljenje samo pod pogojem, če investitor izkaže pravico graditi na celotni gradbeni parceli. Pravno stanje nepremičnin: nepremičnini sta prosti bremen. III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna pogodba v pisni obliki. IV. Izklicna cena in najnižji znesk njenega višanja Izklicna cena: znaša 90.175,68 EUR (brez 22% DDV). Kupec plača tudi DDV. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno z najnižjim zneskom višanja 50,00 EUR. V. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 15 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Trzin, ki ga bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine (šteje se, da je kupnina plačna, ko v celoti prispe na račun prodajalca), bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v torek, dne 22. 7. 2014 ob 12. uri, v sejni sobi, Občine Trzin, Mengeška cesta 22, Trzin. VII. Višina varščine Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo dražitelji položiti varščino v višini 9.017,56 EUR (10% izklicne cene) na TRR Občine Trzin, št. 01386-0100001846, odprt pri Banki Slovenije, sklic na 00 dd-mm-llll, s pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnini parc. št. 1260/24 in 1260/25, k.o. 1961-Trzin«. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina ne vrača. VIII. Pogoji in pravila javne dražbe 1. Davek na dodano vrednost (22% od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve pravnega posla in stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, itd.) plača kupec. 2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 3. Rok sklenitve pogodbe: Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino. 4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. Dražitelji morajo najpozneje do 22. 7. 2014 do 10. ure predložiti naslednje dokumente: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine, – izpolnjen obrazec – prijava na dražbo, – pravne osebe morajo predložiti odločbo o vpisu oziroma izpisek iz registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, fizične osebe pa morajo priložiti obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list oziroma izpis iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES, ki ne sme biti starejši od 30 dni ter izvirnik osebnega dokumenta na vpogled, – potrdilo pristojnega organa (DURS) iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od dneva objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od dneva objave razpisa: – da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali s.p. – da ponudnik ni v postopku osebnega stečaja, če je ponudnik fizična oseba; – potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.) tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa), – potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe, – izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe, – morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe. Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj. Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (drugi odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)). 5. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če dražitelja ni, je javna dražba neuspešna. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 6. Ustavitev postopka: Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Trzin, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina brez obresti. Pravila javne dražbe: javna dražba in sklenitev pogodbe se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). IX. Dodatne informacije o nepremičninah Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine, možnostjo ogleda, lahko pokličete na tel. 01/564-45-44 Polono Gorše Prusnik, in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do 21. 7. 2014. Vzorec prodajne pogodbe, izjava ter obrazec prijave na dražbo so dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Trzin http://www.trzin.si/.
Občina Trzin