Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

Ob-2915/14 , Stran 1619
Ob-2915/14
Pošta Slovenije d. o. o. objavlja na podlagi 28. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošte Slovenije d.o.o. in Navodila za upravljanje z osnovnimi sredstvi (Uradno glasilo Pošte Slovenije, št. 2/07)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 1. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Zreče, Cesta na Roglo 11c, v izmeri 138,29 m2, za izklicno ceno 75.000 EUR. 2. Stanovanje Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 65,40 m2, za izklicno ceno 17.000 EUR. Stanovanje je zasedeno. 3. Poslovni prostor Tabor, v izmeri 52,31 m2, za izklicno ceno 72.310 EUR. Predkupno pravico ima najemnik poslovnih prostorov Občina Tabor. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup poslovnih prostorov po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupne pravice v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom. 4. Poslovni prostor Lesično, v izmeri 36,00 m2, za izklicno ceno 26.149 EUR. 5. Poslovni prostori Solčava, v izmeri 36,67 m2, za izklicno ceno 25.000 EUR. 6. Poslovni prostori Pristava pri Mestinju, v izmeri 143,35 m2, za izklicno ceno 49.109 EUR. 7. Poslovni prostori Materija, v izmeri 43,50 m2, za izklicno ceno 71.726 EUR. 8. Solastni del zemljišča Zg. Gorje (1/2 parcele št. 4/6, skupna izmera 837 m2), v izmeri 418,50 m2, za izklicno ceno 27.500 EUR. Predkupno pravico imata solastnika zemljišča Občina Gorje, Zg. Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje (solastnik do 1/6) in Krajevna skupnost Gorje, 4247 Zgornje Gorje (solastnik do 1/3). Prodajalec je dolžan imetnikoma predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se morata upravičenca izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnika predkupnih pravic v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom. 9. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Jesenice – center, Cesta Maršala Tita 17, v izmeri 537,36 m2, s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno 389.631 EUR. 10. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Brezje, Brezje 80 c, 4243 Brezje, v izmeri 59,10 m2, s pripadajočim stavbnim zemljiščem, za izklicno ceno 45.000 EUR. 11. Nezasedeni poslovni prostor Hrastnik, Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,80 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 50.000 EUR. 12. Nezasedeni poslovni prostori Ljubljana, Tržaška cesta 68 a (prvo, drugo in tretje nadstropje), v izmeri 758,64 m2, za izklicno ceno 708.000 EUR. Funkcionalno zemljišče ob objektu ni predmet prodaje. 13. Stanovanje Draga, v izmeri 23,10 m2, za izklicno ceno 10.000 EUR. 14. Bivši poslovni prostori pošte Orehova vas, Orehova cesta 26, v izmeri 41,13 m2, za izklicno ceno 30.000 EUR. Predkupno pravico ima solastnik objekta AMD Orehova vas. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup poslovnih prostorov po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupne pravice v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom. 15. Garaža pošta 2112 Maribor, v izmeri 14,90 m2, za izklicno ceno 8.200 EUR. 16. Poslovni prostor Poljčane, v izmeri 111,93 m2, za izklicno ceno 72.000 EUR. 17. Stanovanje Ormož, v izmeri 43,16 m2, za izklicno ceno 30.400 EUR. 18. Stanovanje Poljčane, v izmeri 49,90 m2, za izklicno ceno 19.000 EUR. 19. Poslovni prostor Hodoš, v izmeri 117,05 m2, za izklicno ceno 137.554 EUR. 20. Poslovni prostor Col, v izmeri 71,08 m2, za izklicno ceno 42.455 EUR. 21. Poslovni prostor Kostanjevica na Krasu, v izmeri 41 m2, za izklicno ceno 31.857 EUR. 22. Poslovni prostor Adlešiči, v izmeri 51,40 m2, za izklicno ceno 19.900 EUR. 23. Poslovni prostor Boštanj, v izmeri 129,20 m2, za izklicno ceno 140.529 EUR. 24. Poslovni prostor Stari trg ob Kolpi, v izmeri 60,46 m2, za izklicno ceno 44.010 EUR. 25. Poslovni prostor Pišece, v izmeri 41,81 m2, za izklicno ceno 29.185 EUR. 26. Poslovni prostori bivše pošte Stopiče, Stopiče 3a, v izmeri 57,49 m2, za izklicno ceno 30.600 EUR. Pravila javne dražbe – javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v ponedeljek, 14. julija 2014, ob 12. uri; – javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je najmanj 200 EUR, če izklicna cena za nepremičnino ne presega vrednosti 20.000 EUR, oziroma 500 EUR v primeru, ko je izklicna cena višja od 20.000 EUR; – dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine na TRR Pošte Slovenije d.o.o. št. 90672-0000040025, pri Poštni banki Slovenije in pred licitacijo predložiti potrdilo o plačilu varščine; – izlicitirana vrednost nepremičnine ne more biti nižja od izklicne vrednosti; – kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine še predpisan davek; – na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument; – na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno; – ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe; – uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli, pa se varščina brez obresti vrne v 10 dneh po končani dražbi. V primeru uveljavljanja predkupne pravice pri nepremičninah pod številko 3, 8 in 14 se vrne varščina uspelemu dražitelju brez obresti, v roku 10 dni od prejema obvestila o uveljavljanju predkupne pravice, oziroma 10 dni po poteku 30 dnevnega roka za uveljavitev predkupne pravice. Sklenitev pogodbe Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe, razen v primeru nepremičnin iz zaporedne številke 3, 8 in 14, za katero se mora pogodba skleniti v 30 dneh po poteku 30 dnevnega roka za uveljavitev predkupne pravice. Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 15 dni po podpisu in overitvi pogodbe. Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži varščino. Dodatne informacije in dogovori za ogled nepremičnin so možni: – za nepremičnini pod številko 1 do 6, na tel. 03/424-36-21, Gabriela Svete, – za nepremičnino pod številko 7, na tel. 05/666-66-23, Darja Janežič, – za nepremičnine pod številko 8 do 10, na tel. 04/252-46-51, Katja Celec, – za nepremičnine pod številko 11 do 13, na tel. 01/243-16-58, Štefan Hrustek, – za nepremičnine pod številko 14 do 18, na tel. 02/449-27-15, Franc Kerenc, – za nepremičnino pod številko 19, na tel. 02/537-96-04, Jože Recek, – za nepremičnini pod številko 20 in 21, na tel. 05/666-66-23, Darja Janežič, – za nepremičnine pod številko 22 do 26, na tel. 07/371-86-40, Ivanka Lapuh.
Pošta Slovenije d. o. o., Maribor