Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2113. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd, stran 5611.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB1, 72/05, 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10 in 40/12) in 4. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB) je Občinski svet Občine Dravograd na 28. redni seji 19. junija 2014 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd
1. člen
S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje Sklep o določitvi cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd (Uradni list RS, št. 108/11, 109/12 in 83/13).
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd se določijo naslednje cene programov predšolske vzgoje in veljajo od 1. 9. 2014:
DNEVNI PROGRAMI
– Oddelki prvega starostnega obdobja     351,64 EUR
– Oddelki drugega starostnega obdobja    265,15 EUR
– Kombinirani oddelki in oddelki 3–4 let   289,24 EUR
POLDNEVNI PROGRAMI
– Heterogeni oddelki drugega st. obdobja   201,47 EUR.«
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za čas neprekinjene bolezenske odsotnosti otroka, se staršem na osnovi predloženega zdravniškega potrdila obračuna plačilo na naslednji način:
– 70  % z odločbo predpisane višine oskrbnine najmanj 10 delovnih dni odsotnosti
– 50  % z odločbo predpisane višine oskrbnine od 11 do vključno 20 delovnih dni odsotnosti
– 30  % z odločbo predpisane višine oskrbnine od 21 delovnih dni ali več dni odsotnosti.«
4. člen
Ostala določila Sklepa o določitvi cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd (Uradni list RS, št. 108/11 in 109/12) ostanejo nespremenjena.
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2014 dalje.
Št. 007-0017/2008-41
Dravograd, dne 19. junija 2014
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.