Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2130. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2014-I, stran 5625.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 20. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2014-I
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Loški Potok za leto 2014 (Uradni list RS, št. 106/12), se spremeni 2. člen (sredstva proračuna in višina splošnega dela) tako, da glasi:
»
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/podskupina kontov            |   Rebalans|
|                         |  proračuna|
|                         |    2014-I|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  3.335.750|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.947.378|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.663.799|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.551.856|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |    41.220|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |    70.723|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   283.579|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in prihodki    |   248.299|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     550|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    7.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |    27.730|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    25.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    25.000|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.363.372|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   514.872|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   848.500|
|   |proračuna iz sredstev EU         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  3.740.563|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   530.424|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   112.551|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    16.573|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   374.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila obresti            |    1.800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    25.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   594.729|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    21.480|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   415.650|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|    38.420|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   119.179|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  2.561.377|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2.561.377|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    54.033|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |    25.533|
|   |osebam, ki niso proračunski upor.     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    28.500|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI|   –404.813|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   300.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   300.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   300.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |   –104.813|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   300.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   404.813|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |   104.813|
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
Doda se nov odstavek 8. člena odloka o proračunu tako, da glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 20.000 EUR.
Ostali členi po odloku proračuna ostanejo nespremenjeni.«
Št. 410-00752012-3
Loški Potok, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.