Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2120. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid, stran 5620.

Na podlagi 18. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), 65. člena in v zvezi z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89, 29/90, Uradni list RS, št. 58/93, 66/93 – ZP-H in 18/01 – Zlet) Uredbe o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu (Uradni list RS, št. 13/99 in 18/01 – Zlet) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 30. seji dne 26. junija 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
1. člen
V Odloku o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/12) se v drugem odstavku 5. člena v peti alineji piko zamenja z vejico in doda šesta alineja, ki se glasi:
»– Zaročišče.«
2. člen
Četrti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabnik, ki plača nadomestilo za uporabo urejenega dostopnega mesta iz prve, druge, tretje ali pete alineje drugega odstavka 5. člena, lahko z isto dovolilnico isti dan ponovno parkira svoje vozilo na vsakem urejenem dostopnem mestu.«
3. člen
Doda se nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Urejeno dostopno mesto Zaročišče
(1) Urejeno dostopno mesto Zaročišče je namenjeno osebnim vozilom, motornim kolesom in bivalnim vozilom.
(2) Avtobus lahko na urejenem dostopnem mestu Zaročišče brezplačno ustavi za največ 15 minut.
(3) Višina nadomestila za uporabo urejenega dostopnega mesta Zaročišče znaša za vsa motorna vozila iz prvega odstavka 2,5 točke na uro.«
4. člen
V prvem odstavku 14. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi: »od 1. julija do 31. avgusta vsak dan, od 8. do 18. ure.«
5. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedo »mestih« doda besedilo », razen na urejenem dostopnem mestu Zaročišče,«.
V drugem odstavku se za besedo »mestih« doda besedilo », razen na urejenem dostopnem mestu Zaročišče,«.
6. člen
V prvem odstavku 19. člena se za besedo »mestih« doda besedilo », razen za parkiranje na urejenem dostopnem mestu Zaročišče,«.
V drugem odstavku se za besedno zvezo »dostopnih mestih« doda besedilo »in dovolilnice za parkiranje na urejenem dostopnem mestu Zaročišče«.
7. člen
V 20. členu se za besedo »mestih« pika spremeni v vejico in doda besedilo »razen za parkiranje na urejenem dostopnem mestu Zaročišče.«
8. člen
V tretjem odstavku 21. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Na s tablami označenih mestih, ki jih obiskovalci uporabljajo za plavanje in potapljanje, je v času turistične sezone od 1. julija do 31. avgusta med 10. in 18. uro prepovedano kopanje domačih živali in zadrževanje domačih živali na obrežju reke.«
9. člen
V prvem odstavku 26. člena se štirinajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ki na s tablami označenih mestih, ki jih obiskovalci uporabljajo za plavanje in potapljanje, v času od 1. julija do 31. avgusta med 10. in 18. uro kopa domače živali oziroma omogoča zadrževanje domače živali na obrežju reke (21. člen),«
V šestnajsti alineji se piko zamenja z vejico in doda sedemnajsta alineja, ki se glasi:
»– ki nima nameščene dovolilnice za parkiranje na urejenih dostopnih mestih v spodnjem delu vetrobranskega stekla (18. člen).«
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0102-1/08
Kobarid, dne 26. junija 2014
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

AAA Zlata odličnost