Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

Št. 430-0049/2014 Ob-2935/14 , Stran 1627
Št. 430-0049/2014 Ob-2935/14
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 42/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2014, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca oziroma organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, tel. 02/669-06-50, faks: 02/669-06-54, e-mail: obcina@ruse.si. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena: A) Stavbna zemljišča A1) Parc. št. 1393/2, v izmeri 7.602 m2, k.o. Ruše. Izhodiščna cena: 136.836,00 EUR brez DDV (18 EUR/m2). Nepremičnina se nahaja na območju stavbnih zemljišč oziroma v območju centralnih dejavnosti, v enoti urejanja prostora RU73. V območju so dopustne gradnje objektov v skladu z namensko rabo, pri čemer lahko 80% BTP objektov zasedejo dejavnosti gostinstva. Možna je tudi priprava občinskega prostorskega načrta. V tem primeru ne velja določilo o BTP. A2) Parc. št. 361/1, v izmeri 3.361 m2, k.o. Bistrica pri Rušah. Izhodiščna cena: 43.693,00 EUR brez DDV (13 EUR/m2). Nepremičnina se nahaja v centralnem območju. Območje ni primerno za stanovanjsko gradnjo. Nepremičnina je primerna za mirne poslovne dejavnosti, saj se nahaja v bližini stanovanjskih objektov. Parcela potrebuje stalen dovoz, zato je smiseln sočasen nakup parcel iz točke A4. A3) Parc. št. 361/3, 361/5, 361/6, v izmeri 753 m2, k.o. Bistrica pri Rušah. Izhodiščna cena: 11.295,00 EUR brez DDV (15 EUR/m2). Nepremičnine se nahajajo v centralnem območju. Območje ni primerno za stanovanjsko gradnjo. Nepremičnine so primerne za mirne poslovne dejavnosti, saj se nahajajo v bližini stanovanjskih objektov. Smiseln je sočasen nakup parcel iz točke A2. A4) Parc. št. 42/6, 42/11, v izmeri 1.182 m2, k.o. Ruše. Izhodiščna cena: 20.094,00 EUR brez DDV (17 EUR/m2). Nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč, v območju proizvodnih dejavnosti. Nepremičnini sta primerni za mirne poslovne dejavnosti, saj se v bližini nahajajo obstoječi stanovanjski objekti. A5) Parc. št. 420/7, v izmeri 1.752 m2, k.o. Ruše. Izhodiščna cena: 64.824,00 EUR brez DDV (37 EUR/m2). Nepremičnina se nahaja osrednjem območju centralnih dejavnosti, v enoti urejanja prostora RU39. Gradnja je možna samo pod pogojem priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za celotno enoto urejanja prostora oziroma za del enote. V tem primeru je potrebno pripraviti ustrezne strokovne podlage za celotno območje predvidenega OPPN in sočasno z delom OPPN sprejeti za celotno območje tudi rešitev omrežja prometne in gospodarske javne infrastrukture ter izdelati program opremljanja zemljišča, ki bo podlaga za izračun stroškov komunalnega opremljanja tudi za vsak posamezni OPPN. 60% BTP lahko zasedajo dejavnosti skupin, O (dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti),P (znotraj te 85.1: predšolska vzgoja), Q (87: socialno varstvo z nastanitvijo), R (90: kulturne in razvedrilne dejavnosti), če so dopustne po prilogi 4. Za delež površin, namenjenih bivanju, ni omejitev. Dopustna je tudi gradnja stanovanj (ni omejitev pri BTP). A6) Parc. št. 420/12, 420/13, v izmeri 3.758 m2, k.o. Ruše. Izhodiščna cena: 161.110,00 EUR brez DDV (42 oziroma 44 EUR/m2). Nepremičnini se nahajata v osrednjem območju centralnih dejavnosti, v enoti urejanja prostora RU39. Zanje veljajo enaki pogoji kot pri parceli v točki A5. A7) Parc. št. 1542, 1543, v izmeri 1.410 m2, k.o. Ruše. Izhodiščna cena: 23.970,00 EUR brez DDV (17 EUR/m2). Nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč, območju namenjenemu turizmu. Primerni sta za gradnjo objektov, namenjenih turizmu. Gradnja je možna samo pod pogojem priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za celotno enoto urejanja prostora oziroma samo za del enote. V tem primeru je potrebno pripraviti ustrezne strokovne podlage za celotno območje predvidenega OPPN in sočasno z delom OPPN sprejeti za celotno območje tudi rešitev omrežja prometne in gospodarske javne infrastrukture ter izdelati program opremljanja zemljišča, ki bo podlaga za izračun stroškov komunalnega opremljanja tudi za vsak posamezni OPPN. Največji delež BPT objektov lahko zasedajo dejavnosti gostinstva po standardni klasifikaciji dejavnosti. V izhodiščno vrednost nepremičnin komunalni prispevek in 22% DDV nista vključena. B) Stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem in pripadajočim zemljiščem – parc. št. *36/1, 566/1, 566/2, 566/3, 567, v izmeri 5.716 m2, k.o. Lobnica. Izhodiščna cena: 34.700,00 EUR brez DDV. Nepremičnine se nahajajo v območju stavbnih in v manjšem delu kmetijskih zemljišč, na površini razpršene poselitve. V izhodiščno vrednost nepremičnine davek ni vključen. C) Stanovanjska hiša s pomožnim objektom in pripadajočim zemljiščem – parc. št. 973 in 974, k.o. Ruše. Zemljišče je obremenjeno s služnostjo dostopa. Izhodiščna cena: 130.000,00 EUR. Hiša se nahaja v naselju stanovanjskih hiš, v bližini Osnovne šole Janko Glazer Ruše. Hiša je etažnosti K+P+M. V pritličju se nahaja opremljena kuhinja s shrambo, velika dnevna soba z jedilnico, 3 spalnice, kopalnica in sanitarije. V pritličju se nahajajo 4 sobe in sanitarije. Hiša je bila zgrajena leta 1930 ter leta 2005/2006 popolnoma obnovljena. V izhodiščno vrednost nepremičnin davek ni vključen. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Prodajalec ne prevzema odgovornosti glede geološke stabilnosti tal. 3.2 Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun Občine Ruše: 01308-0100008966, odprt pri UJP Slovenska Bistrica. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 3.3 Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe. 3.4 Pisna ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o kupcu (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča fizične osebe oziroma naziv ter sedež pravne osebe); – navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oziroma matične številke (pravne osebe); – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe (pod oznako A z navedbo zaporedne številke oziroma pod oznako B oziroma pod oznako C); – višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti nižja od izhodiščne; – pisno izjavo, da sprejema vse razpisne pogoje z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. K ponudbi je potrebno predložiti: – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – dokazilo o vplačani varščini, številko transakcijskega računa in naziv banke za vračilo varščine. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 3.5 Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 3.6 Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku, določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 3.7 Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 3.8 Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 3.9 Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. 3.10 Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. 3.11 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma javnega odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna. 3.12 Občina Ruše lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. 3.13 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali katerimkoli ponudnikom, je izključena. 3.14 Pri nakupu nepremičnine pod oznako B) ima najemnik stanovanja v hiši, pod enakimi pogoji, prednostno pravico. 3.15 Kupec nepremičnine pod oznako B), ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom. 4. Drugi pogoji: Prodajalec si na nepremičninah pod oznako A) izgovarja neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost dostopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se na osnovi služnostne pogodbe vpišejo v zemljiško knjigo. 5. Sklenitev pogodbe Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške notarskih storitev ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 6. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe: Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 29. 8. 2014 do 11. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 29. 8. 2014 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Ruše (klet). Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma overjenim pisnim pooblastilom ponudnika. Vsa pojasnila v zvezi s prostorsko rabo zemljišč (pod oznako od A1 do A7) lahko interesenti dobijo pri Višji svetovalki Barbari Ferlic, tel. 02/669-06-43 ter v zvezi s prodajo stanovanjskih objektov (pod oznako B in C) in prodajnimi pogoji pri Višji svetovalki Tanji Kocjan, tel. 02/669-06-57, 031/661-421, v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Ruše