Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012, Kazalo


MINISTRSTVA

1477. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2012

USTAVNO SODIŠČE

1478. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopku za napredovanje sodnega osebja Ustavnega sodišča v plačne razrede
1479. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 49. člena Kazenskega zakonika (KZ) ni bil v neskladju z Ustavo
1480. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

1481. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1482. Dopolnitev splošnih pogojev uporabe elektronskih naprav DARS d.d. za cestninjenje
1483. Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1484. Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji 13. volilne enote Murska Sobota

OBČINE

Ajdovščina

1485. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Ajdovščina ter na turističnem območju Smaragdne poti

Bovec

1486. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2012
1487. Sklep o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2011

Celje

1488. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš Babno – Ložnica II
1489. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe
1490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih služb v Mestni občini Celje
1491. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni prostor Mestne občine Celje
1492. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje
1493. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje
1494. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1495. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje

Cerknica

1496. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2011
1497. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1498. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Divača

1499. Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2011
1500. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača
1501. Odlok o spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača
1502. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača

Ivančna Gorica

1503. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2011

Jesenice

1504. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice

Kamnik

1505. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kamnik
1506. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2011
1507. Odlok o tržnem redu tržnice v Kamniku
1508. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik

Ljubljana

1509. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011
1510. Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
1511. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana
1512. Odlok o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo

Log-Dragomer

1513. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2011
1514. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2012
1515. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Log - Dragomer
1516. Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2012
1517. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer

Miren-Kostanjevica

1518. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov Občine Miren - Kostanjevica
1519. Tarifni sistem za obračun tarif za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin
1520. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Rečica ob Savinji

1521. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2011

Rogatec

1522. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu – socialna oskrba

Slovenj Gradec

1533. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011
1534. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka ureditvenega načrta Sotočje

Slovenske Konjice

1523. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Tepanje

Šmarješke Toplice

1524. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Tržič

1525. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.«
1535. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tržič
1536. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič

Zagorje ob Savi

1526. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 37 – Jerman 1

Zreče

1527. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče
1528. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice za območje Občine Zreče v letu 2009

Železniki

1529. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žiri

1530. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Občine Žiri
1531. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri
1532. Sklepa o izvzemu iz javnega dobra

POPRAVKI

1537. Popravek Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2012

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti