Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Ob-2560/12 , Stran 941
Ob-2560/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba) in z dne 26. 1. 2012 potrjenega Programa za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (št. 3600-11/2011-7) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Elektro energija d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis UREZRKO
nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa in v skladu z uredbo: Elektro energija, d.o.o., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: prvi odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; Pravilnik o spodbujanju URE in OVE) in Program za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, potrjen s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada št. 3600-11/2011-7 z dne 26. 1. 2012. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov oziroma naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in energije pri končnih odjemalcih. Finančne spodbude so namenjene za nove naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav na področju razsvetljave, izrabe odpadne toplote, frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje, regulacijskih sistemov in sistemov upravljanja z energijo ter elektromotornih pogonov v javnem sektorju na območju Republike Slovenije. Predmet financiranja so nove naložbe, kar pomeni naložbe, za katere je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu. Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več od zgoraj navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu. 4. Višina razpisanih sredstev: skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 288.625,00 EUR. 5. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci: – samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept, – javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. Pravica do nepovratne finančne spodbude bo lahko dodeljena za še neizvedene naložbe na območju Republike Slovenije, ki sodijo v ukrepe, navedene v 3. točki tega razpisa, in sicer: 1. energetsko učinkovita razsvetljava: – vgradnja CFL namesto navadnih žarnic, – vgradnja senzorjev prisotnosti, – zamenjava fluorescenčnih sijalk T8 s T5, – zamenjava fluorescenčnih sijalk T8 za LED; 2. sistemi za izkoriščanje odpadne toplote; 3. vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov za črpalke in ventilatorje: črpalke P < 4kW,ventilatorji P < 4kW; 4. vgradnja regulacijskih sistemov ter sistemov upravljanja z energijo; 5. vgradnja naprednih števcev električne energije z daljinskim zajemom podatkov: 6. vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev standardnega EU razreda IE2, IE3, Pe < 4kW. Tehnični pogoji in ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije. 6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Upravičenci, ki kandidirajo na javnem razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni ukrepi. Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpisa, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo, za katero lahko z eno vlogo zaprosi tudi več upravičenih soinvestitorjev. V tem primeru bo pravica do nepovratne finančne spodbude dodeljena vsakemu soinvestitorju sorazmerno deležu njegove udeležbe pri financiranju naložbe. Skladno s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasna, pravilno vložena in popolna vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in pripadajočih prilog, kot je to zahtevano z javnim razpisom oziroma z razpisno dokumentacijo za vsak posamezen ukrep, za katerega kandidira vlagatelj. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno, da bo naložba izvedena skladno z razpisnimi pogoji in kriteriji in da je vloga pripravljena skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. Sofinancer bo pri dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud upošteval razpoložljiva razpisana sredstva. Na zadnjem odpiranju vlog bodo vsem vlagateljem, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, nepovratne finančne spodbude dodeljene v sorazmerno nižjem znesku, kolikor bo vsota izračunanih nepovratnih finančnih spodbud presegala razpisana sredstva. Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen in registriran izvajalec. Naprav in opreme, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude. Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav. Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejema sredstev do dneva vračila. Ostali splošni in posebni pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije. 7. Višina nepovratne finančne spodbude za posamezni ukrep Višina nepovratne finančne spodbude se določi na podlagi »Meril za izbiro operacij« (navodila za pripravo in oddajo vloge, ki so del razpisne dokumentacije) in višine razpoložljivih sredstev. Višina skupne finančne spodbude se določi na podlagi ocene vloge za dodelitev finančne spodbude, upravičenih stroškov ter z upoštevanjem dovoljene intenzivnosti državne pomoči. Finančna spodbuda znaša največ 50 % vrednosti upravičenih oziroma priznanih stroškov. Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Predmet operacije mora biti nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji. Za tretje osebe se ne morejo šteti osebe, ki so več kot 25 % lastniško ali kapitalsko povezane s prijaviteljem. Neupravičeni stroški: 1 – dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, 2 – izdelava projektne in investicijske dokumentacije (ID), 3 – stroški nadzora izvedbe projekta, ki presegajo delež priznanih upravičenih stroškov, 4 – stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav, 5 – postavitev nove ali gradnja nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole, nove instalacije pri razsvetljavi), 6 – izboljšave, ki so predmet rednega vzdrževanja (npr. odprava puščanja zraka sistemov za pripravo komprimiranega zraka) 7 – DDV, davek na promet nepremičnin in drugi davki; 8 – naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing; 9 – stroški najemanja kreditov, zavarovanj in upravnega postopka, priprave vloge itd. Sofinanciranje ali dodelitev nepovratnih sredstev ne bo odobreno za nakup rabljene opreme, pilotnih naprav in prototipnih naprav. 8. Postopek obravnave vlog Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom Elektro energije, d.o.o. (kot spodaj), oznako »Ne odpiraj! – Vloga UREZRKO« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Priloga 4), ki ga prijavitelj lahko (izpolnjenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Elektro energija, d.o.o., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 6. 6. 2012, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog ali s sklepom zavržene, kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju. Odpiranje vlog ne bo javno. Rok za oddajo vlog na naslednje odpiranje je 21. 9. 2012. Vloge bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo Elektro energija, d.o.o., Ljubljana, v Uradnem listu ter na spletu objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, ki bodo poslane za naslednje odpiranje po datumu objave obvestila o porabi sredstev, bodo s sklepom zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju. V primeru nepopolne vloge bo prijavitelj pozvan na dopolnitev, in sicer v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Vlagatelj bo moral vlogo v celoti dopolniti v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Vse popolne vloge bodo obravnavane ob upoštevanju vseh razpisnih pogojev in meril. Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni v sklepom sofinancerja, in sicer v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od prejema sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so vlogo umaknili. 9. Izplačilo dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud: nepovratna finančna spodbuda bo vlagatelju izplačana na podlagi sklenjene pogodbe, ob predložitvi ustrezne dokumentacije, kar vse podrobneje izhaja iz razpisne dokumentacije. 10. Rok prijave: vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje, najkasneje do izteka rokov, ki so navedeni v 8. točki tega razpisa. 11. Način prijave Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh »http://www.elektro-energija.si/« v rubriki Razpisi. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom, po faksu 01/320-64-01 ali po elektronski pošti na naslovih: ursula.krisper@elektro-ljubljana.si, do objave o porabi sredstev. Kontaktni osebi za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo sta Uršula Krisper in Borut Kurmanšek. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnima osebama po elektronski pošti: ursula.krisper@elektro-ljubljana.si in borut.kurmansek@elektro-energija.si.
Elektro energija, d.o.o.

AAA Zlata odličnost