Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1507. Odlok o tržnem redu tržnice v Kamniku, stran 3413.

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), tretjega odstavka 3. člena Zakona o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) ZP-1-UPB8 (Uradni list RS, št. 29/11), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 14. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o tržnem redu tržnice v Kamniku
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tržni red ureja promet s kmetijskimi pridelki, živilsko prehrambnimi izdelki in drugimi proizvodi, poslovni čas, lokacijo tržnice, pravice in dolžnosti, prodajni prostori, prodajo blaga, vzdrževanje reda in čistoče, nadzor prodaje in kvalitete blaga ter nadzor nad izvajanjem tržnega reda.
2. člen
Lastnik tržnice v Kamniku je Občina Kamnik (v nadaljnjem besedilu: upravljavec). Vzdrževalec tržnice v Kamniku je koncesionar (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec).
3. člen
Promet s kmetijskimi in drugimi živilsko-prehrambnimi izdelki ter obrtnimi izdelki je na tržnici prost, opravlja pa se po določilih tržnega reda.
II. POSLOVNI ČAS
4. člen
Tržnica posluje po naslednjem rednem poslovnem času:
– v poletnem času torek in sobota od 7. do 14. ure
– v zimskem času torek in sobota od 8. do 14. ure
– ob nedeljah in praznikih ne posluje.
Prodajalec se lahko s soglasjem vzdrževalca dogovori za prodajo tudi izven rednega poslovnega časa.
Poletni čas je od 1. aprila do 30. septembra, zimski pa od 1. oktobra do 31. marca.
5. člen
Dostava blaga na tržnico je dovoljena eno uro pred začetkom poslovnega časa, odvoz blaga pa eno uro po koncu poslovnega časa samo z osebnimi avtomobili in kombiniranimi vozili.
Parkiranje vozil na tržnici med rednim poslovnim časom ni dovoljeno, razen specializiranih vozil, namenjenih potujoči prodaji, na za to predvidenih prodajnih mestih.
III. LOKACIJA TRŽNICE
6. člen
Tržnica v Kamniku se nahaja na zemljišču parc. št. 27/1 k.o. Kamnik (med objektom Maistrova 23 in strugo Kamniške Bistrice).
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI
7. člen
Upravljavec zagotavlja na tržnici pogoje za izvajanje dejavnosti in ima naslednje pravice in dolžnosti:
– zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje tržnice;
– zagotavlja sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme tržnice;
– plačuje storitve rednega vzdrževanja vzdrževalcu.
8. člen
Vzdrževalec tržnice ima naslednje pravice in dolžnosti:
– razporeja in oddaja v najem tržne površine;
– postavitev in demontaža premičnih prodajnih miz;
– zaračunava pristojbino v skladu s sklepom občinskega sveta občine;
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in čistočo;
– o kršitvah in drugih nepravilnosti obvešča pristojne službe;
– odgovoren je za red na tržnici;
– zaračunano pristojbino odvaja upravljavcu.
9. člen
Prodajalci na tržnici imajo naslednje pravice in dolžnosti:
– odgovorni so za red in čistočo na svojih prodajnih prostorih;
– svoja prodajna mesta morajo vidno opremiti s cenikom in s podatki prodajalca (naziv oziroma ime ter sedež oziroma naslov);
– dolžni so meriti in tehtati blago z merili, ki so predpisana, oziroma ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje;
– po poteku poslovnega časa ali ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti tržnico in iz prodajnega prostora odstraniti vse neprodano blago;
– odstraniti embalažo v predpisan zabojnik, plastično in leseno embalažo pa so dolžni odpeljati s seboj.
V. PRODAJNI PROSTORI
10. člen
Prodajni prostori na tržnici so:
1. prodajna lopa;
2. odkrita prodajna mesta (prodajne mize);
3. izven tržnice vzdrževalec lahko na predlog prodajalca določi začasni tržni prostor za kar mora pridobiti soglasje upravljavca.
11. člen
Vzdrževalec oddaja prodajne lope in mize v uporabo prodajalcem v skladu z načrtom razporeditve prodajnih prostorov.
Načrt razporeditve prodajnih prostorov pripravi vzdrževalec z prehodnim soglasjem župana Občine Kamnik.
Stalni prodajalci lahko rezervirajo prodajno prostor za daljše časovno obdobje z mesečno rezervacijo z možnostjo podaljševanja in dnevnih plačilom pristojbine. V primeru, da do 8. ure ne zasedejo prodajna mesta, lahko vzdrževalec dodeli prodajno mesto drugemu prodajalcu, pri čemer vzdrževalec zadrži že plačani znesek mesečne rezervacije.
Občasni prodajalci najamejo prodajni prostor z dnevnim plačilom pristojbine.
VI. PRODAJA BLAGA
Pogoji prodaje blaga
12. člen
Na tržnici se trguje na drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi. Prednost prodaje imajo kmetijski lokalni pridelki (ekološko pridelane ali predelane hrane) ter izdelki in živila.
13. člen
Na trgu se trguje na drobno z naslednjim blagom:
– živila: žita, mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, mleko in mlečni izdelki, suhomesni izdelki, čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, brezalkoholne pijače, alkoholne pijače domačega izvora ter zdravilna zelišča;
– neživilski izdelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki domače obrti, turistični spominki, svečarski izdelki in galanterijsko blago;
– z dovoljenjem upravljavca se lahko na tržnici prodaja tudi oblačila, posteljnino, toaletno in kuhinjsko perilo.
Trguje se v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti.
Trgovanje z mlekom in mlečnimi izdelki se vrši le pod pogoji in na način kot jih določajo veljavnimi predpisi.
14. člen
Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci;
– nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
– nosilci osebnega dopolnilnega dela;
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti;
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč;
– trgovci in društva;
– drugi posamezniki, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje.
Na tržnici lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pa pri njih zaposleni delavci.
Registrirani trgovci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati veljavne zakonsko predpisane pogoje za prodajo na tržnici.
15. člen
Na tržnici je dovoljeno prodajati le blago, ki izpolnjuje vse veljavne zakonsko določene pogoje za prodajo.
Za blago, ki ne ustreza veljavnim zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
16. člen
Blago se lahko prodaja samo s prodajnih mest, miz in pultov. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla.
Prodaja s tal je dovoljena le za lončarske in lesne izdelke, cvetje, novoletne jelke in podobno.
17. člen
Na tržnici je dovoljena prodaja ustrezno označenih (slovensko in botanično ime) svežih gob in svežih ali posušenih zelišč.
Prodajalci sami odgovarjajo za ustreznost proizvodov.
18. člen
Za prodajo cvetja, semen, sadik vrtnin, sadja in okrasnih rastlin morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z veljavnimi predpisi.
19. člen
Prodajalci morajo biti oblečeni v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo za prodajo izdelkov, ki jih tržijo.
20. člen
Pristojbine za uporabo tržnega prostora plača prodajalec dnevno, mesečno rezervacijo pa plača na osnovi in na način, ki ga določi vzdrževalec.
Prepovedi na tržnici
21. člen
Na tržnici je prepovedano prodajati:
– žive živali;
– razbita, natrta ali umazana jajca;
– zelenjavo, ki ni sveža, je preveč mokra, ima neprijeten vonj, je zmrznjena, uvela ali drugače neprimerna za prehrano;
– sadje, ki ni zrelo, ni sveže, je umazano, namrznjeno ali upadlo od škodljivcev ali bolezni ter
– gensko spremenjene hrane.
Prekupčevanje blaga je prepovedano. Kršitve iz tega člena ugotavljajo pristojne inšpekcijske službe.
22. člen
Ostale prepovedi na tržnici:
– pranje blaga na tržnici razen za manjšo količino, ki jo kupec neposredno zaužije po nakupu (sadje);
– samovoljno zavzemanje prodajnih prostorov;
– izmikanje plačilu dnevne pristojbine in oviranje delavcev vzdrževalca pri delu;
– skladiščenje blaga.
23. člen
Vzdrževalec lahko odpove uporabno prodajnega mesta prodajalcem, ki kršijo določila tržnega reda zaradi:
– neurejenost na prodajnem mestu oziroma prostoru (odmetavanje odpadkov ipd.);
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete;
– prodaje izdelkov, za katere nima ustreznega dovoljenja;
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati;
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev;
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta in širitev prodajnega mesta;
– neplačevanje tržnih pristojbin;
– če odda prodajno mesto drugemu prodajalcu.
VII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
24. člen
Prodajalci so dolžni zaradi varstva živil pred onesnaževanjem prekrivati prodajne pulte s primernimi in čistimi PVC pregrinjali skladno z veljavnimi predpisi.
25. člen
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in zgled. Ne smejo biti vinjeni, preglasni, se nedostojno vesti ali kršiti javni red in mir. V primeru kršitev se prodajalcu prepove prodaja.
26. člen
Delavci vzdrževalca so dolžni takoj obvestiti pristojne organe, če na tržnici opazijo sumljive osebe (neprimerno vedenje, beračenje, ogrožanje varnosti in podobno) ali osebe, pri katerih je očiten sum nalezljive bolezni.
VIII. NADZOR PRODAJE IN KVALITETE BLAGA
27. člen
Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
28. člen
Delavci vzdrževalca so dolžni sodelovati z delavci pristojnih inšpekcijskih služb in ostalih nadzornih organov ter jih o kršitvah in drugih nepravilnosti redno obveščati.
IX. NADZOR
29. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka v okviru svojih pristojnosti opravljajo pooblaščene uradne osebe Prekrškovnega organa Občine Kamnik.
X. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
1. Z globo 40 evrov se kaznuje kršitelj, ki stori prekršek po 9. členu ter 22. členu tega odloka.
2. Z globo 1000 evrov se za prekršek, naveden v prvem odstavku tega člena, kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, njuna odgovorna oseba pa z globo 400 evrov.
31. člen
Z globo 1000 evrov se kaznuje vzdrževalec tržnice v Kamniku, ki stori prekršek po 8. členu tega odloka, njegova odgovorna oseba pa se kaznuje z globo 400 evrov.
XI. KONČNE DOLOČBE
32. člen
Župan enkrat letno s sklepom določi cene storitev tržnice v Kamniku, in sicer v mesecu januarju na podlagi povprečne letne stopnje inflacije za preteklo leto in ga objavi v Uradnem listu RS.
33. člen
Tržni red z obratovalnim časom tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici. Objavi se tudi na spletni strani upravljavca in vzdrževalca.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha uporabljati Tržni red na tržnici v Kamniku (Uradni list RS, št. 8/92).
35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2012
Kamnik, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost