Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Ob-2526/12 , Stran 946
Ob-2526/12
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) in sprejetega Letnega načrta razpolaganja z občinskim nepremičnim premoženjem za leto 2012 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnega premoženja Občine Litija
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks 01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si. 2. Opis predmeta prodaje je: a) Zemljiška parcela v Zagorici, 167/6, v izmeri 670 m2, k.o. 1839 – Jablanica (prodaja se zemljišče brez objekta) do 1/1. b) Zemljiška parcela v Zagorici, 167/31, v izmeri 488 m2, k.o. 1839 – Jablanica (prodaja se zemljišče brez objekta) do 1/1. c) Zemljiška parcela v Zagorici, 167/35, v izmeri 68 m2, k.o. 1839 – Jablanica (prodaja se zemljišče brez objekta) do 1/1. d) Zemljiška parcela na Prečni ulici v Litiji, 1338/52, v izmeri 449 m2, 1835 – Hotič do 1/1. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod a) je izklicna cena 34.000,00 EUR brez vključenega 20 % DDV oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20 % DDV oziroma 2 % davek na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod b) je izklicna cena 25.300,00 EUR brez vključenega 20 % DDV oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20 % DDV oziroma 2 % davek na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod c) je izklicna cena 3.700,00 EUR brez vključenega 20 % DDV oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20 % DDV oziroma 2 % davek na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod d) je izklicna cena 26.100,00 EUR brez vključenega 20 % DDV oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20 % DDV oziroma 2 % davek na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino za nepremičnine pod a), b), c) in d) poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491, v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih s pravnim poslom. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 29. 5. 2012, v veliki sejni sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 13. uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče Občine Litija, najkasneje do 29. 5. 2012, do 12 ure. 7. Višina varščine Interesenti so dolžni najkasneje do 29. 5. 2012 do 11. ure, vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene na transakcijski račun Občine Litija št. 01260-0100002491, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za nepremičnino pod a), oziroma b) oziroma c) oziroma d). Najugodnejšemu dražitelju bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V primeru, da interesent plača varščino za nepremičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija, na tel. 01/896-34-58, ali na e-naslovu: manja.sarbek@litija.si. 9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe, vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki premoženja ter se pravočasno prijavijo tako da: – plačajo varščino in predložijo dokazilo o plačilu, – predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (AJPES)- za pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe (fotokopija osebnega dokumenta za fizične osebe mora biti overjena pri upravni enoti ali pri notarju), – predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja za pravne osebe in s.p, potrebno je predložiti original, – predložijo davčno številko za fizične osebe (davčna številka mora biti predložena v originalu oziroma overjena kopija pri upravni enoti ali pri notarju) ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe, – predložijo overjeno pooblastilo (pri upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe. 11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – dražbo bo vodila komisija imenovana pri županu, – draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do vključno 29. 5. 2012 do 12. ure, prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 10. točko, – pooblaščenec dražitelja mora predložiti overjeno pooblastilo s strani upravne enote ali notarja, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, – na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, – če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je premoženje prodano za izklicno ceno, – če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene, – če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina zapade v korist občine, – izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, vodja javne dražbe, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe, – ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe (morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe), – javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi 20 % DDV/ 2 % davek na promet nepremičnin, plača kupec. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
Občina Litija

AAA Zlata odličnost