Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Št. 013/2012 Ob-2528/12 , Stran 955
Št. 013/2012 Ob-2528/12
Na podlagi prvega odstavka 51. i člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS, 34/11 – odločba US, 78/11; ZViS) svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, Ljubljana, objavlja javni natečaj za direktorja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. 1. Naziv in sedež organa: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana. 2. Pogoji Za direktorja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: agencija) je lahko imenovana oseba, ki: – ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z ZViS oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, – ima najmanj deset let delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev, – ima izkušnje na področju visokega šolstva ali zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu, – izkazuje znanje angleškega jezika na višji ravni, – ima vodstvene izkušnje, – ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. 3. Okvirna vsebina dela direktorja agencije: – organizira in vodi delo ter poslovanje agencije, – predstavlja in zastopa agencijo, – skrbi za izvajanje sklepov sveta agencije, – posreduje splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil v objavo v Uradni list Republike Slovenije, – zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in splošnimi akti agencije, – sprejema splošne akte, ki urejajo poslovanje in delo agencije, za katere ni pristojen drug organ, – pripravi predlog finančnega načrta agencije v sodelovanju s svetom agencije, sprejema načrt dela agencije v soglasju s svetom agencije, – pripravi poročilo o delu in poslovanju agencije v soglasju s svetom agencije, – skrbi za materialno in finančno poslovanje agencije, – odloča o delovnopravnih pravicah zaposlenih, – sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, – opravlja druge naloge v skladu z ZViS in ustanovitvenim aktom. 4. Prijava mora vsebovati: – europass življenjepis, – izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – opis izkušenj na področju visokega šolstva ali zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu, – izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede znanja angleškega jezika na višji ravni, – opis vodstvenih izkušenj, – izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo kandidata, da za ta natečajni postopek dovoljuje Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pridobitev podatkov iz prejšnje alineje iz uradne evidence, sicer mora potrdilo dostaviti sam. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave tega javnega natečaja na spletni strani agencije. Kandidat mora predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja organa v mandatnem obdobju, vključno z načini upravljanja z viri v agenciji. 5. Rok in naslov za vlaganje prijav Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici z označbo »za javni natečaj za direktorja agencije« na naslov: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana do 30. 5. 2012. Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 30. 5. 2012. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov: info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi vročanje in obveščanje v elektronski obliki. 6. Dodatne informacije o javnem natečaju posreduje strokovna delavka agencije Barbara Zupančič Kočar, e-pošta: barbara.zupancickocar@nakvis.si, tel. 01/400-57-76. 7. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletnih straneh agencije. 8. Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju za direktorja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu za dobo petih let, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

AAA Zlata odličnost