Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1523. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Tepanje, stran 3446.

Na podlagi 57. člena v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02 in 118/07) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Tepanje
1. Ocena stanja in razlogi
Po družbenem planu razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj urbanistične zasnove naselja Tepanje z oznako C2 centralne dejavnosti.
Območje se ureja na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Tepanje (Uradni list SRS, št. 64/86 in Uradni list RS, št. 59/01).
Razlogi za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so:
Investitor Tampo d.o.o., Tepanje 24, 3210 Slov. Konjice namerava k obstoječemu poslovno-proizvodnemu objektu, ki leži na parceli št. 1427 in 552/59, k.o. Tepanje (območje 3) dozidati objekt enake namembnosti in etažnosti. Dozidan objekt je predviden na parceli št. 552/59 in tudi na parc. št. 1459, k.o. Tepanje, ki sega v območje namenjeno za rekreacijo (območje 2). Potrebna parkirna mesta pa se uredijo preko javne poti na parc. št. 552/2, ki je skupaj s parc. št. 552/59 in 1459, k.o. Tepanje v lasti investitorja Tampo d.o.o..
Zaradi navedenega je potrebno s spremembami in dopolnitvami odloka obravnavano območje uskladiti z mejami in lastništvom parcel investitorja Tampo d.o.o. in omogočiti dozidavo objekta k obstoječemu poslovno-proizvodnemu objektu ter urediti potrebno število parkirnih mest.
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na naslednje parcelne številke: 1427, 552/59, 1459, 1198/8, 552/2, vse k.o. Tepanje.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano območje bo priskrbel investitor Tampo d.o.o..
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
+--------------------------------------+-----------------------+
|Sklep o začetku priprave spremembe  |april 2012       |
|prostorskega akta           |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu in na |maj 2012        |
|svetovnem spletu, MIP         |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Obvestilo MIP, Direktorat za okolje o |30 dni         |
|izvedbi celovite presoje vplivov na  |            |
|okolje                |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priprava osnutka spremembe      |7 dni         |
|prostorskega akta           |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pridobivanje smernic         |30 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in |7 dni pred pričetkom  |
|javni obravnavi osnutka        |javne razgrnitve    |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava  |30 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priprava stališča do pripomb in    |7 dni po zaključku   |
|predlogov               |javne razgrnitve    |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pridobivanje mnenj          |30 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Stališča do pripomb in predlogov   |takoj od opredelitve  |
|                   |načrtovalca      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priprava usklajenega predloga     |7 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Sprejemanje odloka na občinskem svetu |september 2012     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Objava v Uradnem listu        |oktober 2012      |
+--------------------------------------+-----------------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj:
ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor
Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje
JKP Slov. Konjice d.o.o., Celjska c. 3, 3210 Sl. Konjice
Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira investitor posega.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0007/2012
Slovenske Konjice, dne 26. aprila 2012
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost