Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Št. 252/2012 Ob-2551/12 , Stran 966
Št. 252/2012 Ob-2551/12
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja
javno preveritev cene
na trgu za kmetijska zemljišča
Zaporedna št. 1: parc. št. 45/1, travnik 5, v izmeri 1098 m2. Izklicna cena je 2,23 EUR/m2, kar skupaj znaša 2.448,54 EUR. Parc. št. 49/1, vinograd 4, v izmeri 2323 m2. Izklicna cena je 2,67 EUR/m2, kar skupaj znaša 6.202,41 EUR. Obe zemljišči sta opredeljeni kot kmetijski zemljišči. Zaporedna št. 2: parc. št. 4110, k.o. 1549-Tanča gora, travnik 8, v izmeri 97 m2. Izklicna cena je 1,38 EUR/m2, kar skupaj znaša 133,86 EUR. Parc. št. 4111, k.o. 1549-Tanča gora, njiva 5, v izmeri 709 m2. Izklicna cena je 4,14 EUR/m2, kar skupaj znaša 2.935,26 EUR. Parc. št. 4128/1, k.o. 1549-Tanča gora, travnik 8, v izmeri 108 m2. Izklicna cena je 1,38 EUR/m2, kar skupaj znaša 149,04 EUR. Parc. št. 4128/2, k.o. 1549-Tanča gora, njiva 4, v izmeri 180 m2. Izklicna cena je 4,83 EUR/m2, kar skupaj znaša 869,40 EUR. Parc. št. 4129/2, k.o. 1549-Tanča gora, travnik 8, v izmeri 129 m2. Izklicna cena je 1,38 EUR/m2, kar skupaj znaša 178,02 EUR. Parc. št. 4130/1, k.o. 1549-Tanča gora, vinograd 6, v izmeri 248 m2. Izklicna cena je 3,45 EUR/m2, kar skupaj znaša 855,60 EUR. Vsa zemljišča so opredeljena kot kmetijska zemljišča. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 18. 5. 2012, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Javna preveritev cene na trgu za kmetijska zemljišča, št. 76-29/2012 pod zap. št. _____ – Ne odpiraj.« Zemljišče bo prodano v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih po najvišji ponujeni ceni. Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 76-29/2012 za javni razpis. Ponudnikom, ki ne bodo ponudili najvišje cene, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. Sklad se obvezuje, da bo v roku 8 dni po odpiranju ponudb, objavil ponudbo za prodajo zemljišča na pristojni Upravni enoti po najvišji ponujeni ceni. Kolikor Sklad ne prejme nobene ponudbe, ni zavezan prodati zemljišča po izhodiščni ceni. V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, se bo vplačani znesek varščine vštel v kupnino za zemljišče. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po prejetem zapisniku Upravne enote o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišča, se mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 21. 5. 2012 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost