Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Ob-2559/12 , Stran 939
Ob-2559/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08,22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba) in z dne 26. 1. 2012 potrjenega Programa za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (št. 3600-11/2011-7) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Elektro energija d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis UREZRKO
nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa in v skladu z uredbo: Elektro energija, d.o.o., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: prvi odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; Pravilnik o spodbujanju URE in OVE) in Program za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, potrjen s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada št. 3600-11/2011-7 z dne 26. 1. 2012. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov oziroma naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in energije pri končnih odjemalcih. Finančne spodbude so namenjene za nove naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav na področju razsvetljave, izrabe odpadne toplote, frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje, regulacijskih sistemov in sistemov upravljanja z energijo ter elektromotornih pogonov pri pravnih osebah in podjetnikih na območju Republike Slovenije. Predmet financiranja so nove naložbe, kar pomeni naložbe, za katere je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu. Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več od zgoraj navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu. V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje od 5. do 9. člena tega pravilnika. 4. Višina razpisanih sredstev Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 865.877,00 EUR. Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči SA.34281(2012/X) – Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč.. 5. Upravičeni ukrepi Predmet sofinanciranja so naslednji ukrepi: vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave, vgradnje sistemov izrabe odpadne toplote, frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje, regulacijskih sistemov in sistemov upravljanja z energijo, vgradnja naprednih števcev električne energije ter energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov. Cilj razpisa je povečana električna učinkovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo sodobnemu stanju tehnike, in posledično manjša poraba električne energije v primerjavi s splošno vgrajeno opremo. V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen namen po tem javnem razpisu in, da investicija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji. Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/2010), Metodami za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: metodologija IJS). 6. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški za dobavo in vgradnjo energetsko učinkovite opreme in naprav oziroma energetskih storitev, ki so kot ukrepi določeni v 5. točki javnega razpisa. Za vsak posamezni ukrep se definirajo deleži priznanih stroškov, s katerimi se določi višina nepovratne finančne spodbude. Zato je pomembno, da so priznani stroški natančno opredeljeni. Višina spodbude se določi v skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE. Neupravičeni stroški: – dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, – izdelava projektne in investicijske dokumentacije (ID), – stroški nadzora izvedbe projekta, ki presegajo delež priznanih upravičenih stroškov, – stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav, – postavitev nove ali gradnja nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole, nove instalacije pri razsvetljavi), – izboljšave, ki so predmet rednega vzdrževanja (npr. odprava puščanja zraka sistemov za pripravo komprimiranega zraka), – DDV, davek na promet nepremičnin in drugi davki; – naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing, – stroški najemanja kreditov, zavarovanj in upravnega postopka, priprave vloge itd. Sofinanciranje ali dodelitev nepovratnih sredstev ne bo odobreno za nakup rabljene opreme, pilotnih naprav in prototipnih naprav. 7. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije. Podjetje za potrebe tega razpisa je podjetnik in pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11). Sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju investicije oziroma projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih sofinancerja. Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj, bo zavrnjena. Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje od 5. do 9. člena Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. Prijavitelj postane upravičenec, ko izpolnjuje pogoje javnega razpisa in je investicija potrjena ter je z njim podpisana pogodba. Prijavitelj tudi ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave ali komponente naprav, ki so del investicije. Državne pomoči se ne dodeli za investicije v naslednje dejavnosti: – primarna kmetijska proizvodnja iz Priloge I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in za izdelovanje in trženje proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, – ribištvo in ribogojništvo, – premogovništvo, – jeklarstvo, – promet, – ladjedelništvo, – industrija sintetičnih vlaken, – proizvodnja orožja in streliva. Na razpisu ne morejo sodelovati podjetja, ki: – prijavijo projekt za isti namen, kateri že vsebuje elemente državnih pomoči in je že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določijo pravila s področja državnih pomoči, – so v stanju kapitalske neustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11; v nadaljevanju: ZFPPIPP), – ob oddaji vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude prejemajo ali so v postopku pridobivanja finančne pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, – so navedena v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije. Pravica do nepovratne finančne spodbude bo lahko dodeljena za še neizvedene naložbe na območju Republike Slovenije, ki sodijo v ukrepe, navedene v 3. točki tega razpisa, in sicer: 1. energetsko učinkovita razsvetljava: – vgradnja CFL namesto navadnih žarnic, – vgradnja senzorjev prisotnosti, vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, – zamenjava fluorescenčnih sijalk T8 s T5, – zamenjava fluorescenčnih sijalk T8 za LED; 2. sistemi za izkoriščanje odpadne toplote; 3. vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov za črpalke in ventilatorje: črpalke P < 4kW,ventilatorji P < 4kW; 4. vgradnja regulacijskih sistemov ter sistemov upravljanja z energijo v industrijskem, proizvodnem in poslovnem delu gospodarskih sistemov; 5. vgradnja naprednih števcev električne energije z daljinskim zajemom podatkov: 6. vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev standardnega EU razreda IE2, IE3, Pe < 4kW. 8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Splošni in posebni pogoji so v celoti razvidni iz navodil za pripravo in oddajo vloge, ki je del razpisne dokumentacije. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. 9. Merila za izbiro investicij: višina nepovratne finančne spodbude se določi na podlagi »Meril za izbiro operacij« navodila za pripravo in oddajo vloge, ki je del razpisne dokumentacije) in višine razpoložljivih sredstev. Višina skupne finančne spodbude se določi na podlagi ocene vloge za dodelitev finančne spodbude, upravičenih stroškov ter z upoštevanjem dovoljene intenzivnosti državne pomoči. 10. Višina sofinanciranja Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ: – 30 % za velika podjetja, – 40 % za srednja podjetja, – 50 % za mikro/mala podjetja. Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo predstavljati javnih sredstev. Sofinancer in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju investicije na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja. 11. Obdobje upravičenosti stroškov: stroški, ki so nastali pred oddajo vloge na razpis sofinancerja, pri velikih podjetjih pa pred prejetjem potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena uredbe EK 800/2008, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu. 12. Postopek obravnave vlog Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom Elektro energije, d.o.o. (kot spodaj), oznako »Ne odpiraj! – Vloga UREZRKO« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Priloga 4), ki ga prijavitelj lahko (izpolnjenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Elektro energija, d.o.o., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 6. 6. 2012, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog ali s sklepom zavržene, kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju. Odpiranje vlog ne bo javno. Rok za oddajo vlog na naslednje odpiranje je 21. 9. 2012. Vloge bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo Elektro energija, d.o.o., Ljubljana, v Uradnem listu RS ter na spletu objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, ki bodo poslane za naslednje odpiranje po datumu objave obvestila o porabi sredstev, bodo s sklepom zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju. V primeru nepopolne vloge bo prijavitelj pozvan na dopolnitev, in sicer v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Vlagatelj bo moral vlogo v celoti dopolniti v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Vse popolne vloge bodo obravnavane ob upoštevanju vseh razpisnih pogojev in meril. Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni v sklepom sofinancerja, in sicer v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od prejema sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so vlogo umaknili. 13. Rok in način prijave Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje, najkasneje do izteka rokov, ki so navedeni v 12. točki tega razpisa. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh »http://www.elektro-energija.si/« v rubriki Razpisi. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom, po faksu 01/320-64-01 ali po elektronski pošti na naslovih: ursula.krisper@elektro-ljubljana.si, do objave o porabi sredstev. Kontaktni osebi za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo sta Uršula Krisper in Borut Kurmanšek. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnima osebama po elektronski pošti: ursula.krisper@elektro-ljubljana.si in borut.kurmansek@elektro-energija.si.
Elektro energija, d.o.o.

AAA Zlata odličnost