Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Št. 12-001370/0084 Ob-2552/12 , Stran 982
Št. 12-001370/0084 Ob-2552/12
Na podlagi Statuta družbe Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Industrijska ulica 4, Lendava in Zakona o gospodarskih družbah, uprava sklicuje
22. skupščino
družbe Varstroj d.d.,
ki bo v petek, 15. 6. 2012 ob 9. uri, v konferenčni sobi družbe, Industrijska ulica 4, Lendava, z naslednjim dnevnim redom: 1. Izvolitev delovnih teles (predsednika in dveh preštevalcev glasov). Predlog uprave in nadzornega sveta: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalce glasov pa osebi, ki ju predlaga uprava. 2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto 2011, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila za leto 2011 ter odločanje o bilančnem dobičku leta 2011 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za njuno delo v letu 2011. Predlog uprave in nadzornega sveta: 2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 173.808,57 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2011 v višini 53.376,41 EUR, zmanjšanega za povečanje zakonskih rezerv v višini 2.668,82 EUR, in prenesenega čistega dobička v višini 123.100,98 EUR, ostane v celoti nerazporejen. 2.2. Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2011, s čimer potrdi in odobri njeno delo v tem letu. 2.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2011, s čimer se potrdi in odobri njegovo delo v tem letu. 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog nadzornega sveta: za revizorja letnega poročila za leto 2012 se imenuje revizijska družba Revizijska hiša Simončič, revidiranje, svetovanje in računovodstvo, d.o.o., Podvin 230, 3310 Žalec. 4. Izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic. Predlog uprave in nadzornega sveta: prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe Varstroj, d.d. pri odsvojitvi 33.087 lastnih delnic se izključi v primeru prodaje lastnih delnic OTC DAIHEN EUROPE GmbH. Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju na konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlogi) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, uprave ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Na poslovnem naslovu družbe Varstroj d.d., Industrijska ulica 4, Lendava so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 9. do 13. ure dostopni in brezplačno na vpogled: – ta sklic skupščine, – predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezne predloge, – obrazložitve točk dnevnega reda, – letno poročilo za leto 2011, – poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila, – poročilo o izključitvi prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic, – reference revizijske družbe. Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Varstroj d.d., Lendava Uprava družbe

AAA Zlata odličnost