Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Št. 106-1/2012 Ob-2565/12 , Stran 966
Št. 106-1/2012 Ob-2565/12
Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda pubblica Komunala Isola, S.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola (v nadaljevanju Komunala Izola d.o.o.), objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem
objavljeno na spletni strani Komunale Izola d.o.o. od dne 11. 5. 2012. 1. Predmet oddaje v najem: – urejeno javno površino na parceli 1104, k.o. Izola na Velikem trgu, v izmeri 70,00 m2, v kateri so vkopani 3 podzemni rezervoarji, – tri podzemne rezervoarje, tovarniške številke rezervoarjev: 3001, 3002 in 3003, vsi tip rezervoarja: enocelični, vsak rezervoar prostornine 20 m3. Rezervoarji so jekleni, horizontalno ležeče vkopani z dvojno steno (dvoplaščni), – prostor in naprave na pomolu v mandraču, stoječe na parceli št. 1109, k.o. Izola in del parcele št. 1108, k.o. Izola. 2. Premoženje, ki je predmet najema se bo uporabljalo izključno za bencinski servis, namenjen točenju goriva plovilom. 3. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. bo premoženje oddala v najem za obdobje 5 let od sklenitve pogodbe. 4. Izbrani ponudnik bo dolžan za vzpostavitev delovanja BS zagotoviti naslednjo opremo: – točilne avtomate za tekoča goriva NMB 95 in Eurodiesel, – merilni sistem z elektro instalacijo. 5. Izbrani ponudnik se bo moral zavezati investirati v novo opremo, oziroma seliti dejavnost na novo lokacijo bencinskega servisa na carinskem pomolu v Izoli. Investicija se bo predvidoma izvedla v roku enega leta od podpisa pogodbe. 6. Izbrani ponudnik bo moral v roku 3 dni od podpisa pogodbe prevzeti premoženje, ki je predmet najema, v nadaljnjem roku najkasneje 7 dni pa pričeti z izvajanjem dejavnosti. Ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti si priskrbi izbrani ponudnik sam, na svoje stroške. 7. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. bo izbrala ponudbo tistega ponudnika, ki bo ob upoštevanju vseh pogojev ponudil najvišjo mesečno najemnino za najem premoženja. 8. Izbrani ponudnik bo moral plačevati vse ostale pristojbine, koncesnine in dajatve, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti, ter NUSZ, ki ni vezan na najemnino. 9. Najemnina se bo poviševala letno, v skladu z indeksom rasti cen življenjskih stroškov. 10. Izbrani ponudnik bo mesečne najemnine plačeval do vsakega 15. dne v mesecu za tekoči mesec. 11. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1. Ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika. 2. Navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih osebah) oziroma matične številke (pri pravnih osebah). 4. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, ki znaša 8.500,00 EUR brez DDV. 5. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma: 1. za s.p.: priglasitveni list, 2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje, 3. za društva: odločbo o vpisu v register društev, 4. za druge fizične in pravne osebe: izpisek iz drugega registra. 6. Pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji iz razpisa z lastnoročnim podpisom. 12. Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola. V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba – Oddaja premoženja v najem«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in polni naslov ponudnika. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele na zgoraj naveden naslov najpozneje: do dne 25. 5. 2012, do 10. ure. Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali priporočeno po pošti na naslov Komunale Izola d.o.o. Če je ponudba poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. 12. Izbrani ponudnik bo moral pri svojem poslovanju upoštevati Odlok o občinskem pristanišču Izola (Uradne objave Izola 4/09, 21/09, 13/11, 6/12) in s tem povezane dajatve (uporaba obale). 13. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. si pridržuje pravico po prejemu in pregledu ponudb opraviti pogajanja s ponudniki, z namenom doseganja ugodnejše ponudbe. 14. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. si pridržuje pravico ne izbrati nobene ponudbe in s tem ne bo prevzela nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnikov. 15. Vsa ostala določila najema nepremičnine bodo navedena v najemni pogodbi.
Komunala Izola d.o.o.

AAA Zlata odličnost