Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1528. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice za območje Občine Zreče v letu 2009, stran 3455.

Na podlagi 52. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popravek ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C), Sklepa ministra o ugotovitvi usklajenosti predloga akta št. 35016-49/2009/46 z dne 18. 4. 2012, ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB-1, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 13. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice za območje Občine Zreče v letu 2009
1. člen
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo prostorske sestavine planskih aktov, ki veljajo za območje Občine Zreče, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 23/87 ter Uradni list RS, št. 29/98, 64/99, 68/03, 53/08, 97/09 in 14/10; v nadaljevanju: dolgoročni plan)
in
– prostorske sestavine družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 23/87 ter Uradni list RS, št. 29/98, 64/99, 68/03, 53/08, 97/09 in 14/10; v nadaljevanju: srednjeročni plan),
v nadaljevanju: prostorske sestavine.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin se nanašajo na naslednja področja oziroma sestavine plana:
1. zasnova osnovne rabe prostora ter znotraj nje zasnova kmetijskih in gozdnih zemljišč ter območij za poselitev;
2. zasnova oskrbe z električno energijo, obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije;
3. namenska raba prostora;
4. usmeritve glede načinov urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti.
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v letu 2009 je določitev stavbnih zemljišč na naslednjih območjih:
1. območje 1: parc. št. 43/2 in 44/2, obe k.o. Križevec, ažuriranje stavbnih zemljišč, na katerih stojijo obstoječi objekti;
2. območje 2: parc. št. 91/3, 91/6 in 91/7, vse k. o. Zreče, za potrebe širitve obstoječe dejavnosti (dva poslovna objekta s sobami za goste, turističnimi apartmaji in lokali);
3. območje 3: parc. št. 397/1 – del, 398 – del, 399 – del, 401 – del, 405/1 – del, vse k. o. Škalce, za ažuriranje stavbnih zemljišč obstoječe kmetije ter za razširitev stavbnih zemljišč za potrebe širitve kmetijske dejavnosti;
4. območje 4: parc. št. 376 in 378/2, obe k. o. Gorenje pri Zrečah, za potrebe žage za razrez lesa kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
5. območje 5: parc. št. 105/1 – del, 107/1 in 108 – del, vse k. o. Stranice, za potrebe zaokrožitve naselja Stranice za stanovanjsko gradnjo ter parc. št. 103, k.o. Stranice, na kateri se opredeli najboljše kmetijsko zemljišče;
6. območje 7: parc. št. 279 in 281/1, obe k. o. Škalce, za potrebe zaokrožitve naselja Dobrava za stanovanjsko gradnjo ter parc. št. 283/9 – del in 283/1, obe k.o. Škalce, na katerih se opredelijo najboljša kmetijska zemljišča, parc. št. 247 – del, 1602 – del, 255/3 – del, 1578/1 – del, 1578/2 – del, 830/1, 261/3, 259/2, 261/6, 261/5, 1596/1 – del, 1596/2, 1596/3, 263/5, 263/1, 263/6, 262/1, 261/2, 1578/4 – del in 259/1 – del, vse k.o. Škalce, na katerih se opredelijo druga kmetijska zemljišča in parc. št. 256/1 – del, k.o. Škalce, na kateri se opredeli lesnoproizvodni gozd;
7. območje 9: parc. štev. 417/2, 419/2 – del, 417/1, 419/3 – del, 578/11, 597/1, 597/2, 597/3, 598/1 in 603 – del, vse k. o. Stranice, ažuriranje stavbnih zemljišč in oblikovanje poslovne (gospodarske) cone Sp. Stranice;
8. območje 10: parc. 823/1 – del, 823/3 – del, obe k. o. Gorenje pri Zrečah, za potrebe prestavitve stanovanjske zgradbe in gospodarskega poslopja izven plazovitega območja; na parc. št. 823/2, 823/4 in 823/3 – del, vse k. o. Gorenje pri Zrečah se opredelijo najboljša kmetijska zemljišča;
9. območje 11: parc. št. 127/2 – del, 127/3, 128/1 – del, 128/2 – del in 129/7 – del, vse k. o. Škalce, za potrebe zaokrožitve stanovanjske gradnje v novem naselju Dobrovlje;
10. območje 12: parc. št. 503/1 – del, 503/3 – del, 500/2 – del, 500/3 – del, 500/6 – del, 505 – del, 498 – del, 497 – del, 499/2, 499/1, 468/2 – del, vse k. o. Križevec, za potrebe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter ažuriranje obstoječega stavbnega zemljišča razpršene poselitve;
11. območje 13: parc. št. 453/3 – del, 1362/4 – del, 453/5 – del in 453/1 – del, vse k. o. Zreče, za potrebe zaokrožitve stanovanjske gradnje v mestu Zreče (oblikovanje novega naselja Zreče 3);
12. območje 15: parc. št. 398/8, 398/9, 398/10, 398/11, 398/12, 398/13 in 398/14, vse k.o. Stranice, za ažuriranje stavbnega zemljišča;
13. območje 16: parc. št. 367/1 in 371/5, obe k.o. Gorenje pri Zrečah, za potrebe razširitve obstoječe lesarske dejavnosti.
2. člen
V prostorskih sestavinah se spremenijo naslednje opredelitve:
(1) V točki 6.4.1. Prostorski in ekološki okviri se spremeni:
– za šestim odstavkom se doda novi sedmi odstavek, ki glasi:
»S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin v letu 2009 se gozdne površine zmanjšajo za 0,56 ha in kmetijska zemljišča za 2,75 ha, površina stavbnih zemljišč pa se poveča za 3,31 ha.«
– sedanji sedmi postane osmi odstavek.
(2) V točki 6.4.3.1.4.2. Drobno gospodarstvo – obrtno proizvodne dejavnosti se na koncu doda novi odstavek, ki glasi:
»S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin v letu 2009 se izven Zreč opredelijo naslednja manjša območja oziroma površine za obrtno proizvodne dejavnosti, ki predstavljajo ažuriranje stavbnih zemljišč za navedeni namen in zaokrožitev oziroma razširitev obstoječe dejavnosti:
– gospodarska cona Sp. Stranice na površini cca 0,80 ha (ažuriranje in zaokrožitev);
– v Gorenju pri Zrečah na površini cca 0,22 ha (razširitev obstoječe dejavnosti).«
(3) V točki 6.4.3.1.5.3. Zasnova energetskega omrežja se v točki F) Elektroprenosno omrežje drugi, tretji in četrti odstavek nadomestijo z novim besedilom, ki glasi:
»Na območju občine so zgrajeni srednjenapetostno omrežje (20 kV), transformatorske postaje 20/0,4 kV in pripadajoče nizkonapetostno omrežje. Srednjenapetostno omrežje se z električno energijo napaja iz RTP 110/20 kV Slovenske Konjice. Srednje in nizkonapetostno omrežje je nadzemne in podzemne izvedbe, prikazano pa je v kartografskem delu plana na karti št. 10.a Zasnova elektroenergetskega omrežja.
Pristojni nosilec urejanja prostora v naslednjem srednjeročnem obdobju ne predvideva gradnje novih elektroenergetskih objektov. Razvoj srednjenapetostnega omrežja je obdelan v dolgoročni študiji distributivnega omrežja in pripadajoče transformacije (projekt REDOS 2035), izdelani leta 2009.
Za načrtovanje in gradnjo objektov se upoštevajo naslednje smernice:
– upoštevati je treba veljavni energetski zakon in ustrezne podzakonske predpise (uredbe in pravilnike);
– srednje in nizkonapetostne vode v mestu je treba graditi v kabelski izvedbi, izven mesta pa lahko tudi v nadzemni izvedbi;
– planiranje in izgradnja novih transformatorskih postaj s pripadajočim omrežjem bo odvisna od povečanja obremenitev in odprave slabih napetostnih razmer pri obstoječih odjemalcih;
– nove transformatorske postaje bo možno graditi kot samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali njihovi neposredni bližini; pri tem bo potrebno izpolniti vse predpisane zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa;
– za potrebe izgradnje večjih obrtnih in trgovskih con ter delavnic oziroma proizvodnih objektov, ki potrebujejo večjo priključno moč, je potrebno naročiti raziskavo o možnosti napajanja z električno energijo;
– za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih aktov je treba pridobiti natančne podatke o poteku tras oziroma lokaciji elektroenergetskih objektov ter jih upoštevati in prikazati v grafičnem delu aktov; prav tako je treba pridobiti smernice in mnenja pristojnega nosilca urejanja prostora k aktu.«
(4) V točki 6.4.3.1.5.3. Zasnova energetskega omrežja se za točko H) Toplovodno omrežje doda nova točka H.a) Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije, ki glasi:
»H.a) Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije
Energetski sistem je sklop posameznih energetskih infrastrukturnih sistemov, ki omogočajo oskrbo z elektriko, zemeljskim plinom, nafto in naftnimi derivati, toploto, obnovljivimi in drugimi viri energije. Pri pridobivanju, pretvorbi, prenosu, distribuciji in uporabi energije se upošteva načela vzdržnega prostorskega razvoja in spoznanje o omejenosti virov ter možnosti izrabe vseh realnih potencialov na področju učinkovite rabe energije.
Strategija rabe in oskrbe z energijo na območju občine je skladna z nacionalnim energetskim programom in predvideva uporabo obnovljivih virov energije. Prav tako je skladna z Lokalnim energetskim konceptom Občine Zreče, katerega osnovni cilji so zasnovani z namenom zanesljive in konkurenčne oskrbe in rabe energije s poudarkom na rabi obnovljivih virov energije ter so:
– konkurenčna in zanesljiva oskrba z energijo za potrebe javne infrastrukture;
– povečati/ohranjati delež rabe energije iz biomase;
– spodbuditi občane za priključitev na omrežje zemeljskega plina;
– maksimalno izkoristiti potencial geotermalnih virov;
– zmanjšati končno rabo energije za 20 % v javnih zgradbah Občine Zreče do leta 2016;
– povečati delež obnovljivih virov energije v javnih stavbah;
– zmanjšati rabo energije za javno razsvetljavo za 45 % in optimizirati obratovanje, upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave;
– spodbujanje, dvig zavesti in tehničnega znanja o možnostih učinkovite rabe energije in obnovljivih virih energije pri občanih;
– povečanje ukrepov obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v podjetjih;
– spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v stanovanjskem sektorju.
Pri načrtovanju objektov in drugih posegov v prostor se upošteva določila uredbe o prostorskem redu Slovenije v zvezi z načrtovanjem in rabo energije, predvsem tista njena tovrstna določila, ki so vezana na pravila za načrtovanje poselitve, na prenovo naselij in njihovih delov, na širitev poselitvenih območij, na razmeščanje območij namenske rabe, na načrtovanje območij proizvodnih dejavnosti, na območja osnovnih namenskih rab v sistemu gospodarske infrastrukture, na načrtovanje energetske infrastrukture in na gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij.
Pri načrtovanju objektov in prostorskih ureditev se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo. Zlasti gre za rabo lesne biomase, uporabo bioplina, izkoriščanje sončne energije, uporabo geotermalne energije, izkoriščanje energije vetra, izkoriščanje energije vode oziroma hidroenergije ter uporabo energije, pridobljene iz procesa termične obdelave odpadkov.
Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:
– izboljšuje toplotna izolacija objektov,
– spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite grad­nje,
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke opreme, zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika ali z biomaso.
Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1.000 m2, in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1.000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se ta načrtuje na podlagi in ob upoštevanju študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo, pri kateri se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo:
– decentralizirani sistem na podlagi obnovljivih virov energije,
– soproizvodnja,
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo,
– toplotne črpalke.
Študija izvedljivosti je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov.«
(6) V točki 6.4.3.2. Zasnova namenske rabe prostora se na koncu doda novi odstavek, ki glasi:
»Zaradi vsebine sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v letu 2009 ob upoštevanju razširitev ureditvenih območij naselij, opredelitev območij sanacije razpršene gradnje ter novo opredeljenih oziroma zaokroženih stavbnih zemljišč se spremeni bilanca osnovne rabe prostora na naslednji način:
                                ha
+------------+---------+----------+----------+---------+--------+
|      |   Gozd| Najboljša|   Druga| Stavbna| Skupaj|
|      |     | kmetijska|  kmetij.|zemljišča|    |
|      |     | zemljišča| zemljišča|     |    |
+------------+---------+----------+----------+---------+--------+
|Stanje   | 4.308,70|  1000,00| 1.101,00|  315,70|6.725,40|
|2009:    |     |     |     |     |    |
|površina, v |     |     |     |     |    |
|ha     |     |     |     |     |    |
+------------+---------+----------+----------+---------+--------+
|Stanje   |  64,07|   14,87|   16,37|   4,69| 100,00|
|2009:    |     |     |     |     |    |
|struktura, |     |     |     |     |    |
|v %     |     |     |     |     |    |
+------------+---------+----------+----------+---------+--------+
|Spremembe v |  –0,56|   –1,24|   –1,21|  +3,01|  0,00|
|letu 2009, |     |     |     |     |    |
|v ha    |     |     |     |     |    |
+------------+---------+----------+----------+---------+--------+
|Novo    | 4.308,14|  998,76| 1.099,79|  318,71|6.725,40|
|stanje:   |     |     |     |     |    |
|površina, v |     |     |     |     |    |
|ha     |     |     |     |     |    |
+------------+---------+----------+----------+---------+--------+
|Novo    |  64,06|   14,85|   16,35|   4,74| 100,00|
|stanje:   |     |     |     |     |    |
|struktura, |     |     |     |     |    |
|v %     |     |     |     |     |    |
+------------+---------+----------+----------+---------+--------+
(7) V točki 6.4.3.2.1. Območja kmetijskih zemljišč se na koncu doda novi odstavek, ki glasi:
»S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin v letu 2009 se površina kmetijskih zemljišč zmanjša za 2,45 ha, od tega se najboljša kmetijska zemljišča zmanjšajo za 1,24 ha in druga kmetijska zemljišča za 1,21 ha.«
(8) Za točko 6.4.3.2.7.1. Območja počitniških hiš se doda nova točka 6.4.3.2.7.2., ki glasi:
»6.4.3.2.7.2. Območja sanacije razpršene gradnje
S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin v letu 2009 se opredelijo območja sanacije razpršene gradnje na naslednjih območjih:
– posebno zaključeno območje poselitve Dobrovlje;
– posebno zaključeno območje poselitve Zreče 3.«
(9) V točki 6.4.5.1. Načini nadaljnjega urejanja posamez­nih območij s prostorskimi izvedbenimi akti se na koncu doda nova točka C, ki glasi:
»C. Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Z OPPN se urejajo naslednja območja, ki so predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v letu 2009:
– območje 5 v k.o. Stranice;
– območje 7 v k.o. Škalce;
– območje 9 v k.o. Stranice;
– območje 12 v k.o. Križevec;
– območje 13 v k.o. Zreče.«
(10) Doda se nova točka 6.4.5.5., ki glasi:
»6.4.5.5. Opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine, ki so predmet sprememb in dopolnitev v letu 2009
Pri podrobnejšem načrtovanju in izvedbi objektov in ureditev, kot so zasnovani s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin planskih aktov občine v letu 2009, je treba upoštevati naslednje usmeritve:
– upoštevati splošne varstvene usmeritve za posamezne zvrsti naravnih vrednot in za ekološko pomembna območja;
– na primeren način in v skladu s predpisi zagotoviti ter upoštevati občinske predpise, ki urejajo varstvo virov pitne vode, oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, način opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in način oskrbe z energijo iz sistemov oskrbe s plinom;
– zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom;
– za posege v varovalni pas državnih cest pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste;
– upoštevati križanja z objekti in varovalnimi pasovi obstoječih visokonapetostnih daljnovodov (DV 2x110 kV Slovenske Konjice–Selce) ter zagotoviti ustrezne projektne rešitve, prav tako pa upoštevati tudi podatke o poteku tras ter varovalne koridorje srednje in nizkonapetostnih elektroenergetskih vodov in lokacije posameznih elektroenergetskih objektov;
– zagotoviti oskrbo z električno energijo v skladu z zahtevami pristojne službe za distribucijo električne energije;
– upoštevati trase obstoječega distribucijskega omrežja zemeljskega plina (vključno z regionalnim plinovodom z oznako P142, odcep od R14 – MRP Zreče) ter omejitve v pripadajočem varovalnem oziroma varstvenem pasu vključno s pridobitvijo potrebnih pogojev in soglasij operaterja, prav tako pa tudi vzporedne odmike in odmike pri križanjih, opredeljene v ustreznih predpisih o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov;
– upoštevati obstoječe telekomunikacijsko omrežje ter ga zaščititi oziroma prestaviti, kolikor bi oviralo razvoj novih dejavnosti;
– v primeru potrebe ali želje po priključitvi na omrežje kabelsko razdelilnega sistema zgraditi novo kabelsko kanalizacijo ter izvesti koaksialni razvod.
Za posamična območja, ki so predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine v letu 2009, je treba upoštevati tudi naslednje podrobnejše usmeritve:
– varstvo vodnih virov:
– za območji 4 in 16 je treba spoštovati omejitve iz odloka o varovanju pitne vode v zajetjih in črpališčih na območju Občine Zreče, ki se nanašajo na vodovarstveno območje VVO III;
– varstvo naravnih vrednot:
– območje 4: po krčitvi gozda vzpostaviti gozdni rob, ga primerno vzdrževati, nove objekte odmakniti od gozdnega roba in primerno urediti okolico ter za zasaditev zelenih površin ob objektu uporabiti avtohtono drevje;
– območje 7: pri podrobnejšem načrtovanju v občinskem prostorskem načrtu pridobiti naravovarstvene smernice, v katerih se podrobno konkretizirajo usmeritve za zavarovanje Koprivnice, za ureditev zelenih površin ob novih objektih, za zaščito gozdnega roba ter za odlaganje vseh vrst materiala;
– območje 16: po krčitvi gozda vzpostaviti gozdni rob, ga primerno vzdrževati, nove objekte odmakniti od gozdnega roba in primerno urediti okolico ter za zasaditev zelenih površin ob objektu uporabiti avtohtono drevje;
– varstvo gozdov:
– območje 2: preko območja zagotoviti ustrezno dostopno pot na sosednje gozdne površine ter prostor za možno začasno deponijo lesa;
– območje 3: preprečiti vse posege v varovalni gozd, ki se nahaja na vzhodni strani območja;
– območje 4: upoštevati mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje, št. 272-35/2006 z dne 18. 12. 2006 ter projektne pogoje št. 272-35/2006 z dne 1. 6. 2010;
– območje 5: zagotoviti normalen dostop do gozda na severozahodni strani ter v občinskem podrobnem prostorskem načrtu zagotoviti primerno razmestitev objektov v območju;
– območje 9: preko območja zagotoviti nemoten dostop do gozda na sosednjih zemljiščih ter pogoje za izvoz lesa s kamionom;
– območje 13: za podrobnejše načrtovanje v občinskem prostorskem načrtu pridobiti projektne pogoje pristojnega nosilca urejanja prostora za področje gozdov, v katerih se podrobno konkretizirajo usmeritve za zavarovanje gozda in gozdnega roba ter opredelijo podrobnejše usmeritve za ureditev vodotoka.
– varstvo rib:
– območja 5, 9 in 15: dela ob Tesnici in njenih pritokih je treba izvesti v času med marcem in novembrom;
– območja 1, 2, 3, 5, 7, 9 in 15: prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib in v varstvenih revirjih, vodotoke je treba ohranjati v čim bolj naravnem stanju in vanje ne odlagati odpadkov, pri izvajanju vseh vrst del je treba poskrbeti za preprečitev vseh vrst onesnaževanja in kaljenja voda ter dela izvajati v sodelovanju s pristojno ribiško družino.«
(11) Zaradi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v letu 2009 se spremenijo in dopolnijo naslednje karte kartografskega dela plana:
– karta štev. 1: Zasnova kmetijstva in gozdarstva; merilo 1:25.000;
– karta štev. 7.2: Zasnova območij za poselitev; merilo 1:25.000;
– karta štev. 10.a: Zasnova elektroenergetskega omrežja; merilo 1:25.000;
– karta štev. 12: Zasnova načinov urejanja prostora; merilo 1:25.000;
– karta štev. (14.)1: Urbanistična zasnova naselja Zreče: Zasnova namenske rabe prostora; merilo 1:5.000;
– karta štev. (14.)2: Urbanistična zasnova naselja Zreče: Zasnova načinov urejanja prostora; merilo 1:5.000.
(12) Zaradi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v letu 2009 se spremenijo in dopolnijo naslednji listi kartografske dokumentacije k planu v merilu 1:5.000:
– list štev. 10 (Slovenska Bistrica 14);
– list štev. 11 (Slovenska Bistrica 15);
– list štev. 14 (Slovenska Bistrica 24);
– list štev. 17 (Slovenska Bistrica 33);
– list štev. 18 (Slovenska Bistrica 34);
– list štev. 19 (Slovenska Bistrica 35).
– list štev. 21 – legenda.
(13) Doda se novi 3.a člen, ki glasi:
»Določbe odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89 in Uradni list RS, št. 45/00, 37/05, 58/06 – popravek, 53/08 in 73/10) in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/04 in 101/06) se smiselno uporabljajo tudi za predmetne spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine, izvedene v letu 2009, za katere ni potrebno izdelati občinskih podrobnih prostorskih načrtov.«
3. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Zreče v letu 2009 so na vpogled v prostorih Občine Zreče.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35050-0006/2009-183
Zreče, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost