Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Št. 23/2012 Ob-2539/12 , Stran 970
Št. 23/2012 Ob-2539/12
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012 (MUV, št. 8/2012) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja prodaje: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in opis Predmet prodaje je kulturni spomenik lokalnega pomena Žički dvorec (identifikacijska enota dediščine EŠD: 6243) z dvorišči (na naslovu: Vojašniški trg 2b in 2c v Mariboru), ki obsegajo naslednje nepremičnine: – parc. št. 1998 (ID znak parcele: 657-1988/0-0) – stavba (ID stavbe 2279), v izmeri 782,00 m2 in dvorišče, v izmeri 130,00 m2 (Žički dvorec, EŠD: 6243), – parc. št. 1997/2 (ID znak parcele: 657-1997/2-0) – dvorišče, v izmeri 697,00 m2 in – parc. št. 1999/2 (ID znak parcele: 657-1999/2-0) – stavba (ID stavbe 2280), v izmeri 61,00 m2. vse k.o. 657 – Maribor – Grad. Nepremičnine se na javnem razpisu prodajajo kot celota. 3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena za predmet javnega zbiranja ponudb znaša 245.900,00 EUR. V navedeno izhodiščno ceno davek na promet nepremičnin ni vključen. 4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet zbiranja ponudb: prodaja nepremičnin na podlagi prodajne pogodbe. 5. Pogoji javnega zbiranja ponudb 5.1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin pod naslednjimi pogoji: – Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. – Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku. – Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Maribor pravico zadržati že vplačano varščino. – Kupnina se mora plačati v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto in ima Mestna občina Maribor pravico zadržati že vplačano varščino. – Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe, vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice v zemljiški knjigi ter morebitne druge stroške oziroma dajatve. – Ponudnik mora vplačati varščino v višini 10 % od izhodiščne cene. – Ponudnik mora predložiti vse zahtevane priloge. 5.2. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke oziroma priloge: – Izpolnjen obrazec ponudbe (priloga temu razpisu) z podatki o ponudniku: ime in priimek fizične osebe oziroma ime pravne osebe, točen naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke (v primeru vračila varščine), kontaktne tel. št. in elektronski naslov, ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine. – Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društva) in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, fotokopijo dokazila o državljanstvu, v primeru da ponudnik nastopa kot samostojni podjetnik pa mora priložiti še izpisek iz poslovnega registra Slovenije. – Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo priložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni. – Kolikor ponudbo podaja pooblaščenec, mora ponudbi predložiti original notarsko overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, ki se nanaša na predmet ponudbe. – Dokazilo o vplačilu varščine v višini 10 % izhodiščne cene. 5.3. Obvezne priloge k ponudbi: 5.3.1. Program obnove (projektno nalogo) objekta Žički dvorec, ki naj vključuje: a. pregled predvidenih posegov/del v gradbeni obnovi/ rekonstrukciji stavbe, b. potrditev skladnosti načrtovane obnove s spomeniško-varstvenimi zahtevami, kar se dokazuje s pridobljeno oceno ZVKD o skladnosti načrta obnove s konservatorskim programom oziroma s kulturno varstvenimi pogoji ZVKD, oziroma pridobljeno kulturno-varstveno soglasje ZVKD, c. načrt finančnih virov za obnovo/rekonstrukcijo stavbe in ureditev okolja, za zagon dejavnosti po obnovi ter za trajno delovanje dejavnosti po obnovi (razen če gre za obnovo za trg; v tem primeru se priloži oceno tržnih možnosti prodaje nepremičnine za posamezne namene). 5.3.2. Terminski plan uresničitve projekta, pri čemer se upošteva, da je skrajni rok za dokončanje obnove 5 let po podpisu prodajne pogodbe. Če kupec po preteku končnega roka obnove, katerega je ponudil v ponudbi ne bo dokončal obnove nepremičnine Žički dvorec (dokaz: uporabno dovoljenje oziroma drugo ustrezno potrdilo), se pogodbeni stranki dogovorita za pogodbeno kazen v višini 100,00 EUR za vsak dan zamude, celotna pogodbena kazen pa ne sme preseči 10 % (desetih odstotkov) kupnine. 5.3.3. Program vključitve dejavnosti – pregled funkcionalne namembnosti z opisom rabe prostorov v stavbi Žičkega dvorca po obnovi, z upoštevanjem naslednjih omejitev: a. v stavbi se lahko izvajajo kulturne, izobraževalne, turistične, kongresne, hotelirske ali gostinske dejavnosti in podobne dejavnosti, b. v kompleksu niso dovoljeni programi, ki ne sodijo to okolje (proizvodnja, skladiščenje, hrupne dejavnosti), c. prostor med stavbo Žički dvor (parc. št. 1998) in stavbami nekdanjih gospodarskih poslopij (parc. št. 1996/2 in 1995) ter nekdanjim minoritskim samostanom (zdaj Lutkovno gledališče Maribor, parc. št. 2000) je del širšega odprtega prostora, oblikovanega kot trg, ki mora na površini ostati odprta javna površina brez komunalnih ali drugih ovir, s katerimi bi se omejeval dostop na zemljišče parc. št. 1997/2. 5.3.4. Opis zagotavljanja javne dostopnosti in prezentiranja kulturnega spomenika po obnovi ter povezovanja programov v obnovljenem objektu z drugimi javnimi (kulturnimi) programi v neposrednem okolju. 5.3.5. Izjava ponudnika, da bo zagotovil javno dostopnost do dvorca in povezoval interese uporabnikov ter tako tudi zasledoval cilj zadovoljstva lokalnega okolja. (kompleksa ni dovoljeno omejevati z kakršnikoli ograjnimi elementi). Javno dostopnost spomenika bo kupec omogočal tako, da bo dopustil in omogočil najmanj ogled zunanjosti objekta spomenika skupaj z obzidanim notranjim dvoriščem, Rok za oddajo pisnih ponudb je 5. 6. 2012. Ponudbe, ki bodo priporočeno oddane na naslov prodajalca po poteku roka za oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe), bo komisija za vodenje postopka prodaje izločila in jih neodprte vrnila pošiljatelju. Ponudbo, obvezne priloge h ponudbi in potrdilo o plačani varščini se pošljejo v zaprti ovojnici na naslov prodajalca (Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Urad za gospodarske dejavnosti, 2000 Maribor), s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup – Žički dvorec, št.: 35210-41/2012«. Osebno oddane ponudbe je potrebno oddati na naveden naslov v sobi 15 do 5. 6. 2012, do 15. ure. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov ponudnika. Rok vezanosti na ponudbo prične teči od dneva oddaje ponudbe do sklenitve pogodbe. 6. Varščina Ponudnik je dolžan do roka za oddajo pisnih ponudb plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine. Varščina se plača na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št.: 01270-0100008403 – UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »Plačilo varščine za javno zbiranje ponudb – Žički dvorec«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine oziroma odstopi od svoje ponudbe in nakupa, varščina zapade v korist Mestne občine Maribor. 7. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: Mestna občina Maribor bo ponudnika, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo za odkup kulturnega spomenika, izbrala na podlagi meril: Cena: – višina cene (60 točk), 1. najvišja cena, – višina cene (55 točk), 2. najvišja cena, – višina cene (50 točk), 3. najvišja cena, – višina cene (45 točk), 4. najvišja cena. Program obnove s terminskim planom (točki 5.3.1. in 5.3.2. razpisa): – program obnove s terminskim planom (20 točk), obnova končana do 31. 12. 2014, – program obnove s terminskim planom (17 točk), obnova končana do 31. 12. 2015, – program obnove s terminskim planom (16 točk), obnova končana do 31. 12. 2016, – program obnove s terminskim planom (15 točk), obnova končana 5 let po podpisu pogodbe (skrajni rok 5 let po podpisu pogodbe). Program vključitve dejavnosti (točka 5.3.3 razpisa): – program vključitve dejavnosti v lokalno okolje in povezovanja programov v obnovljenem objektu z drugimi javnimi (kulturnimi) programi v neposrednem okolju (20 točk), 10 % od celotne kvadrature namenjene lokalni skupnosti, – program vključitve dejavnosti v lokalno okolje in povezovanja programov v obnovljenem objektu z drugimi javnimi (kulturnimi) programi v neposrednem okolju (15 točk), 7 % od celotne kvadrature namenjene lokalni skupnosti, – program vključitve dejavnosti v lokalno okolje in povezovanja programov v obnovljenem objektu z drugimi javnimi (kulturnimi) programi v neposrednem okolju (10 točk), 5 % od celotne kvadrature namenjene lokalni skupnosti. 8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 8.1. Komisija za vodenje postopka prodaje, bo ponudbe javno odpirala dne 11. 6. 2012, s pričetkom ob 9. uri, v prostorih Mestne občine Maribor, kletna sejna soba. Pri odpiranju bo ugotavljala formalno popolnost prispelih ponudb. 8.2. V primeru prejema več enakovrednih ponudb (enako število točk), bodo najugodnejši ponudniki pozvani na pogajanja z predložitvijo nove pisne ponudbe. 8.3. Po formalnem pregledu ponudb bodo ocenjevane in obravnavane ter upoštevane samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. 8.4. Komisija bo pridobljene ponudbe posredovala v obravnavo za to pristojnemu organu Mestne občine Maribor, ki bo ocenil vsebinsko popolnost ponudbe (pregled obveznih prilog – program obnove), ki bo komisiji in županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. 8.5. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejše ponudbe. 9. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se ponudnikom povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti. 10. Dodatne informacije Dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in informacije za ogled nepremičnin dobijo interesenti na Mestni občini Maribor, Mestna uprava, Urad za gospodarske dejavnosti, tel. 02/220-14-11. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na gornjo tel. št. (Darko Lorenčič) v času uradnih ur. Prav tako je po predhodnem dogovoru možen vpogled v konservatorski program obnove ter obstoječo projektno (faza PGD) in lokacijsko dokumentacijo. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi. Obvestilo o javnem zbiranju ponudb pa v dnevniku Večer.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost