Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1512. Odlok o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo, stran 3423.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – Skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08 in 28/11) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 15. seji dne 23. aprila 2012 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 17/06 in 59/07) se v prvem odstavku 15. člena za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– če ne poravna računa za opravljeno storitev javne službe niti v roku petnajstih dni po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode in je odklop mogoč le temu uporabniku brez posledic za uporabnike, ki so poravnali račun za storitev javne službe,«.
Dosedanje šesta do štirinajsta alineja postanejo sedma do petnajsta alineja.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2012-3
Ljubljana, dne 23. aprila 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost