Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1533. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011, stran 3459.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 109/08) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB, 53/10) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 15. redni seji dne 16. 4. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011.
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2011:
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|A   |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |     v EUR|
+------------+----------------------------------+---------------+
|  KONTO  |NAZIV KONTA            |  REALIZACIJA|
|      |                 |      2011|
+------------+----------------------------------+---------------+
|   1   |        2         |    3    |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   |I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 22.555.132,50|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      | 16.852.342,47|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)   | 11.657.873,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  9.352.174,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |  1.647.044,65|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   656.735,51|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|706  |   |DRUGI DAVKI            |    1.918,84|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |  5.194.469,47|
|   |   |(710+711+712+713+714)       |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |  2.452.081,92|
|   |   |PREMOŽENJA            |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE       |    6.477,79|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|712  |   |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI   |   21.500,63|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |   11.302,43|
|   |   |STORITEV             |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |  2.703.106,70|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI(720+722)   |  3.225.341,27|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |  3.131.404,65|
|   |   |SREDSTEV             |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |   93.936,62|
|   |   |NEOPREDM. SRED.          |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE (730)      |   27.283,80|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|730  |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |   27.283,80|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)     |  2.450.164,96|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |  1.524.300,06|
|   |   |JAVNOFINAN. INSTITUC.       |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|741  |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |   925.864,90|
|   |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE  |        |
|   |   |UNIJE               |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   |II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   | 21.392.053,84|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI          |  4.299.957,14|
|   |   |(400+401+402+403+409)       |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |  1.070.794,31|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.  |   171.636,76|
|   |   |VARNOST              |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |  2.891.158,31|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   161.852,76|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|409  |   |REZERVE              |    4.515,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI         |  6.333.990,06|
|   |   |(410+411+412+413+414)       |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|410  |   |SUBVENCIJE            |   52.709,32|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM,      |  3.063.975,61|
|   |   |GOSPODINJSTVOM          |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|412  |   |TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. |   658.541,56|
|   |   |IN USTANOVAM           |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |  2.550.126,32|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|414  |   |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO     |    8.637,25|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    | 10.339.859,18|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV| 10.339.859,18|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |   418.247,46|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   418.247,46|
|   |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   |III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK |  1.163.078,66|
|   |   |(I. – II.)            |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|B   |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB|        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|75  |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |   626.348,74|
|   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750) |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |   626.348,74|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|44  |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |   521.746,21|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440)     |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|440  |   |DANA POSOJILA           |   513.586,21|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN |    8.160,00|
|   |   |FIN. NALOŽB            |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   |VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |   104.602,53|
|   |   |SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV. – |        |
|   |   |V.)                |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|C   |   |RAČUN FINANCIRANJA        |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|50  |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)        |  2.082.000,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |  2.082.000,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|55  |VIII.|ODPLAČILO DOLGA (550)       |  1.073.643,40|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |  1.073.643,40|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   |IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |  2.276.037,79|
|   |   |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) |  1.008.356,60|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   |XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  | –1.163.078,66|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   |XII. |STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN  |   893.330,25|
|   |   |31.12. PRETEKLEGA LETA      |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova razdelitev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Ta zaključni račun začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-8/2012
Slovenj Gradec, dne 16. aprila 2012
Podžupan
v začasnem izvajanju funkcije župana
Niko R. Kolar l.r.

AAA Zlata odličnost