Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Ob-2520/12 , Stran 979
Ob-2520/12
Na podlagi 9.2. točke Statuta družbe Istrabenz, holdinške družbe, d.d., drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, ter na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., in sklepa uprave družbe z dne 17. 4. 2012, uprava sklicuje
19. redno sejo skupščine
družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d.,
ki bo v četrtek, 14. 6. 2012, ob 13. uri, v Kongresnem centru Portus v okviru hotelov LifeClass, na naslovu Obala 33, Portorož, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: Izvoli se: – za predsedujočega skupščini: odv. Srečo Jadek; – verifikacijsko komisijo v sestavi: – predsednik: Robert Ernestl, – preštevalki glasov: Klavdija Ule, Magda Šturman. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo Ferligoj. 2. Predstavitev letnega poročila družbe Istrabenz, d.d., in Skupine Istrabenz za leto 2011 z mnenjema revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa: a) Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2011. b) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje revizorja družbe za leto 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. 4. Sprememba plačil članom in predsedniku nadzornega sveta ter članom in predsedniku komisije nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Člani nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije in doplačilo zaradi izpolnjevanja posebnih obveznosti v višini skupaj 900 evrov bruto mesečno. Predsednik nadzornega sveta prejme še doplačilo za opravljanje posebnih funkcij in obveznosti v višini 450 evrov bruto mesečno. Člani nadzornega sveta prejemajo plačilo za čas opravljanja funkcije, predsednik pa doplačilo za čas opravljanja posebne funkcije predsedovanja nadzornemu svetu. Člani in predsednik nadzornega sveta so do plačila v skladu s tem odstavkom upravičeni za obdobje, začenši z dnem 1. 7. 2012. Poleg plačila za opravljanje funkcije vsi člani nadzornega sveta za udeležbo na seji nadzornega sveta prejmejo sejnino, in sicer v višini, kot je določena s sklepom št. 5 skupščine z dne 30. 5. 2003. Člani komisije nadzornega sveta so upravičeni do sejnin v enaki višini, kot velja za člane nadzornega sveta, predsednik komisije nadzornega sveta pa do sejnine v enaki višini, kot velja za predsednika nadzornega sveta. Člani in predsednik komisije nadzornega niso upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in izpolnjevanja obveznosti v komisijah nadzornega sveta. Člani in predsednik komisij nadzornega sveta so do plačila v skladu s tem odstavkom upravičeni za obdobje, začenši z dnem 1. 7. 2012. Ta sklep z iztekom dne 30. 6. 2012 v celoti nadomesti sklep skupščine, sprejet dne 28. 8. 2006 pri 8. točki dnevnega reda skupščine, ki z iztekom dne 30. 6. 2012 preneha veljati. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina 2, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure in na spletni strani družbe, www.istrabenz.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo, je objavljeno tudi v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet (http://seonet.ljse.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300., 301. in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: info@istrabenz.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar -predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: info@istrabenz.si. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Poziv večjim delničarjem, skladno z določbo 4.2. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009 Družba Istrabenz, holdinška družba, d.d., poziva večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi Istrabenz, holdinški družbi, d.d., npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z organi vodenja ali nadzora družbe. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 10. 6. 2012, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 10. 6. 2012. Prijava se pošlje po pošti na naslov Cesta Zore Perello-Godina 2, Koper, tajništvo uprave družbe. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina 2, tajništvo uprave družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: info@istrabenz.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra. Na dan sklica skupščine ima družba 5.180.000 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 978 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in pripravo na glasovanje na skupščini.
Uprava holdinške družbe Istrabenz, d.d.

AAA Zlata odličnost