Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1503. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2011, stran 3410.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 7., 16. in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/01) je Občinski svet na 16. seji dne 24. 4. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2011 izkazuje:
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |                    |     v EUR|
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |SKUPINA, PODSK.             |ZAKLJUČNI RAČUN|
|   |                    |      2011|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 12.364.011,96|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 11.204.622,14|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  9.763.594,80|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  8.989.855,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   364.167,90|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   409.504,94|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |     66,96|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  1.441.027,34|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   940.537,13|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    9.232,10|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in denarne kazni       |    3.446,31|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   21.479,21|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   466.332,59|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   202.837,85|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   21.588,85|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   181.249,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sred.    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     306,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     306,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   956.245,97|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   956.245,97|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     | 12.621.925,40|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  3.059.988,03|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   570.402,16|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   90.126,82|
|   |varstvo                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  2.379.379,03|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |     80,02|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   20.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  4.326.573,18|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   21.289,07|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  2.715.904,61|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   652.756,86|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   936.622,64|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  4.828.916,30|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  4.828.916,30|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   406.447,89|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Invest. transferi pravnim in    |   238.492,73|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi       |   167.955,16|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)   |  –257.913,44|
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    2.686,06|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |    2.686,06|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |    2.686,06|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV (440+441)            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |      0,00|
|   |naložb                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |    2.686,06|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    1.653,06|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    1.653,06|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |  –256.880,44|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –1.653,06|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   257.913,44|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |  4.321.585,67|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0004/2012
Ivančna Gorica, dne 24. aprila 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost