Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1499. Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2011, stran 3386.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), 98. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 13. seji dne 23. 4. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Divača za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2011.
2. člen
Proračun Občine Divača za leto 2011 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |                      | Znesek v|
|    |                      |    EUR|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 5.328.537|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 3.573.692|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      | 2.773.065|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK       | 2.456.218|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE           |  208.794|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    |  108.013|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |706 DRUGI DAVKI               |    40|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)   |  800.627|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD    |  687.235|
|    |PREMOŽENJA                 |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE          |   2.050|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |712 DENARNE KAZNI              |   4.433|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  |   7.525|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         |  99.384|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)      |  115.730|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  |  29.751|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG        |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN     |  85.979|
|    |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA          |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)         |  19.341|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV    |  19.341|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI             | 1.619.774|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|740  |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH        | 1.619.774|
|    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ          |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 5.678.873|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    | 1.036.422|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    |  272.585|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   |  43.514|
|    |VARNOST                   |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      |  676.265|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         |  44.057|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE      |     0|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     | 2.004.173|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |410 SUBVENCIJE               |  29.210|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN        |  739.157|
|    |GOSPODINJSTVOM               |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN   |  211.015|
|    |USTANOVAM                  |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      | 1.024.791|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         | 2.369.889|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 2.369.889|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)        |  268.389|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI         |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. |  191.032|
|    |OSEBAM                   |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM  |  77.357|
|    |UPORABNIKOM                 |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –  | –350.336|
|    |II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) |     |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|75 IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |   3.267|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)        |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |   3.267|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|44 V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|    |DELEŽEV (440+441)              |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |440 DANA POSOJILA              |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |   3.267|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)       |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|VII.  |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI   | –347.069|
|    |MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH  |     |
|    |POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)       |     |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE (500)             | 1.200.000|
|VIII. |                      |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE           | 1.200.000|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah  | 1.200.000|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 1.200.000|
|    |– dolgoročni krediti            |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|55 IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |  747.822|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |  747.822|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. – IX.)       |  452.178|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  105.109|
|    |(III. + VI. + X) = (I. + IV. + VIII.) –   |     |
|    |(II. + V. + IX.)              |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Divača za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz o njihovi realizaciji v letu 2011.
4. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača izkazujejo po zaključnem računu Občine Divača za leto 2011 naslednje stanje:
1. Stanje na dan 1. 1. 2011 (prenos iz leta 2010)  13.355 EUR
2. Prilivi v letu 2011                  0 EUR
3. Odlivi v letu 2011                  0 EUR
4. Stanje na dan 31. 12. 2011              13.355
                             EUR.
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2011 se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 2012.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Divača se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2012-07
Divača, dne 24. aprila 2012
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

AAA Zlata odličnost