Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1493. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje, stran 3382.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10) in 17. člena Statuta Mestne občine (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 13. seji dne 24. 4. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje
1. člen
V Pravilniku o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 7/11) se v peti alineji tretjega odstavka 1. člena besedilo spremeni tako, da glasi: »Javni vpis novincev je v javnih medijih objavljen razpis vrtca za vpis novincev na prosta mesta v vrtcu. Javni vpis novincev, ki se izvaja v aprilu, je naravnan na novo šolsko leto«.
2. člen
Tretji in peti odstavek 3. člena se črtata.
Dosedanji prvi, drugi in četrti odstavek postanejo prvi, drugi in tretji.
3. člen
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Starši vpisujejo otroke v izbrani vrtec in ne v enote vrtca. Ob vpisu imajo starši možnost izraziti želeno enoto, vrtec pa glede na razpoložljiva prosta mesta odloči v katero enoto bo vključen otrok.«
4. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedna zveza »določen starostni pogoj« nadomesti z besedama »določene pogoje«.
5. člen
V prvem odstavku 13. člena se v tabeli pod zaporedno številko 1a besedi »starši imajo« nadomestita z besedama »starša imata«.
6. člen
Doda se nov peti odstavek, ki glasi:
»Komisija in vrtec lahko preverjata pravilnost podatkov navedenih v vlogi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov. Pri kriteriju o zaposlitvi staršev starši predložijo potrdilo o zaposlitvi oziroma potrdilo o vpisu, če uveljavljajo status študenta.«
7. člen
Besedilo prvega odstavka 17. člena se spremeni tako, da glasi: »Centralni čakalni seznam velja do izpraznitve seznama oziroma do naslednjega javnega vpisa za novince«. Vejica se nadomesti s piko. V prvem odstavku se črta drugi stavek.
8. člen
Črta se besedilo prvega odstavka 18. člena.
9. člen
V drugem odstavku se za besedno zvezo »Komisija se skliče« črta beseda »tudi«.
10. člen
V četrtem odstavku se črta besedna zveza »evidenčno vpisanih otrok«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo prvi, drugi in tretji.
KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-2/2011
Celje, dne 24. aprila 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost